Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.

Andere Friese militairen in de Tiendaagse Veldtocht

MILITAIREN DIE GEDIEND HEBBEN IN DIVERSE ONDERDELEN MET UITZONDERING VAN DE SCHUTTERIJ, TIJDENS DE KRIJGSVERRICHTINGEN IN 1830-1831 (o.a. TIENDAAGSE VELDTOCHT) EN VERMOEDELIJK WONENDE IN FRIESLAND.

Agema (geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier 8e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Amiabel ( geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier 8e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Althof (Olthof(f)), Evert Hendriks, z.v. Hendrik Everts Althof en Harmke Bouwes Bruinsma; BS Hennaarderadeel akte B11: ovl. 2 dec. 1832 's-Hertogenbosch, oud 30 jaar, soldaat

Bakker, C., flankeur 8e afd.infanterie 1828-1838; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);
Balt, C., flankeur 8e afd. infanterie 1830-1834; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Bekker, D.H., flankeur 18e afd. infanterie 1830-1840; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Berg, van den (geen verdere persoonsgegevens bekend); fuselier 18e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Berg, G. van den, wonende te Leeuwarden, adj.onderofficier bij de 7e afd.infanterie; onderscheiden wegens 24 jarige trouwe dienst; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden;
Bern, D.van, wonende te Sneek, korporaal 8e afd. inf.; onderscheiding wegens 24-jarige trouwe dienst; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Sneek;
Bijlsma, B., grenadier bij de afd. grenadiers 1830-1840; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Bienema, mr. E.Roos van, wonende te Heerenveen; flankeur bij de vrijwillige flankeurcompagnie Groninger en Franeker Studenten; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden;
Bijl, J.G.van der, wonende te Sloten, flankeur 13e afd. infanterie, 2e bat.; erelid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Sneek
Bijsterbosch, soldaat 8e afd. infanterie, 4e bat.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen;
Bisdom, A.C. Wijckerheld, wonende te Leeuwarden, flankeur bij de vrijwillige flankeurscompagnie Groninger en Franeker Studenten; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden;
Bloemsma, J.B., flankeur 7e afd. infanterie 1831-1838; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Boer, Roel Wieberens de, geb. ca. 1806 wonende in de Noorderdrachten, z.v. Wiebren Hendriks en Liske Roels; soldaat bij een onbekend legeronderdeel; overl. 12.09.1832 in het militair hospitaal te Bergen op Zoom, oud 31 jaar; BS Smallingerland overl.akten 1832;
Boerman, M. ( geen verdere persoonsgegevens bekendbekend) fuselier bij de 15e afd. infanterie op 22.09.1831 uit Belgische gevangenschap ontslagen; Staatscourant2 Bok, Geert Folkert geboren en laatst wonende in de gemeente Schoterland, zou volgens de overlijdensakte een zoon zijn van Sijke Reinkes Bok en Annigje Geerts. dragonder regiment dragonders 5e comp., overl. Eindhoven (hospitaal) 03.07.1834 oud 27 jaar; BS Eindhoven overl.akte 1834 nr.41; ouders zijn waarschijnlijk Siebe Rinkes Bok en Annigje Geerts Wever wonende te St.Johannesga die echter geen zoon Geert Folkert hebben.;
Bonnema, Oepke Pieters geb.Kimswerd 1804 z.v. Pieter Tjepkes en Trijntje Sjoukes Westra; fuselier reserve-bataljon 8e afd. Infanterie, overl. Eindhoven (hospitaal) 13(?).04.1831; BS Eindhoven, overl.akte 1831 nr.25 ( dag van overlijden niet in de akte vermeld);
Boonstra, E., ( geen verdere persoonsgegevens bekendbekend); hoornblazer bij de 12e afd.infanterie; op 22.09.1831 uit Belgische gevangenschap ontslagen; Staatscourant2 Bottema, ( geen verdere persoonsgegevens bekend bekend) jager 1e bataljon jagers; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Boomstra, Rombertus Michiels geb. Hichtum 02.09.1811 z.v. Michiel Rommerts Boomstra en Janke Folkerts Bakker; fuselier 18e afd. Inf., 2e bat.; overl. Eindhoven (hospitaal) 25.04.1831; BS Eindhoven overl.akte 1831 nr.35
Bosma, H.O. wonende te Balk, sergeant bij het corps Koninklijke Jagers, ridder MWO 4e klasse; erelid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Sneek
Bosma, J.A., fuselier 8e afd. infanterie 1827-1836; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);
Bouma, P.G., flankeur 8e afd. infanterie 1827-1836; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);
Brink, J.J.ten, wonende e Balk, flankeur bij de 8e afd. infanterie; erelid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Sneek;
Broers, U., fuselier 8e afd. infanterie 1830-1839; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie); lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);
Broersma, S.J., fuselier 8e afd. infanterie 1830-1840; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);
Brolsma, Hessel Pieters geb.in 1812 te Hallum, z.v. Pieter Jans en Tjitske Hessels Hommema, Brolsma, Ulke Hessel "Een slagje hier en daar" Ljouwert/Utert 200
Brouwer, ( geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier 8e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Bruijn, P.A. de, flankeur 18e afd. infanterie 1831-1839; gewond tijdes de Tiendaagse Veldtocht; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie; Staatscourant als De Bruin;
Bruin, P.W.de, flankeur 8e afd. infanterie 128-1836; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Bruinsma, Dirk Hotzes, fuselier 2e afd. infanterie, 2e bat., 3e comp.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd.Workum;
Bruis Adrianus geb. Leeuwarden 07.01.1791 z.v. Frans en Grietie Koel; fuselier 18e afd., infanterie, 2e bat.; overl.Eindhoven (hospitaal) 01.05.1831; BS Eindhoven overl.akte 1831 nr.30;
Burmans, D, flankeur 8e afd., infanterie 1828-1836; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);
Buijs, H., geen militaire- of andere gegevens bekend; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden;
Buwalda, Paulus Kornelis geb. Lioessens 30.11.1801 z.v. Kornelis Annes en Aafke Minnes; is juli 1832 gelegerd te Geldrop en schrijft vandaar op 19.07.1832 een bewaard gebleven brief; niet bekend in welk onderdeel hij diende;
Streekarchivariaat Noordoost Friesland, collectie Dijkstra

Damhuis, Andries Yntes.z.v. Ynte Andries flankeur 6e afd. infanterie, later bij het Oostindische leger; lid Het Metalen Kruis afd.Workum;Deelstra, Ruurd Jans geb. Tietjerk (Ouddeel) 17.03.1811 z.v. Jan Ruurds en Wikje Klaver; dienstplichtige lichting 1830 gemeente Tietjerksteradeel lot nr.31 (reserve); in oktober 1830 ingedeeld bij de 8e afd. infanterie later overgegaan naar het 18e regiment infanterie; van hem is een handschrift bewaard gebleven;
Dijk, Homme Jacobs van, geb. Sneek 30.06.1811 z.v. Jacob Hommes en en Oedske Jetses Bakker; fuselier 17e afd. Infanterie 1e bat., 2e comp.; overl. Eindhoven (hospitaal) 09.04.1834;
BS Eindhoven overl.akte 1834 nr.20;
Dijksma, B.Houtman, fuselier 1e afd. infanterie, 4e bat., 2e comp.; lid Het Metalen Kruis afd.Workum; (familienaam waarschijnlijk onjuist: Barend Houtteuin Dijksma overl.Workum 27.07.1868 oud 58 jaar)
Dijkstra ( geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier 8e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Dijkstra, A.G. wonende te Sneek, kurassier later wachtmeester bij het 3e regt, kurassiers; onderscheiding wegens 12-jarige trouwe dienst; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Sneek;
Dijkstra, Auke Jacobs militair bij een onbekend onderdeel; mogelijk gewond geraakt bij de belegering van de citadel van Antwerpen; overl. in het militair hospitaal te Antwerpen 27.12.1832 oud 28 jaar weduwnaar van Lammigje Jochums Ruiter; BS Lemsterland overl.akte 1833 nr.5; idem huw.akte 1827 nr.1;
Dijkstra, D., korporaal bij het bat. jagers, 1831-1840; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);
Dilling, F.W. flankeur 8e afd. infanterie 1826-1835; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);
Donker, Pieter Hindriks fuselier 8e afd. infanterie 1830, geb. 21 maart 1790 Sneek; gesneuveld bij Ro(o)sbeek 1831;
Doorenbos, B. wonende te Peins, flankeur bij de flankeurcomp. Groninger en Franeker Studenten; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden;
Draaijen, M.van, fuselie 18e afd. infanterie, 1831-1840; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);
Dragt, P.(van); (geen verdere persoonsgegevens bekendbekend) fuselier 5e afd. infanterie op 22.09.1831 uit Belgische gevangenschap ontslagen; Staatscourant2 Drost, Geert Jans geb.Leeuwarden 29-09-1811 z.v. Jan Geerts en Doedina Stevens van Kammen; fuselier 8e afd. Infanterie;vóór Leuven gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht door kogel in de rechter arm waardoor spieren zijn geraakt en hij "tot zware arbeid onbekwaam"werd; Staatscourant; Kammen, S.O.van, Lotgevallen van wijlen de geboren heeren Hans Paul Christoffel van Echten, Groningen plm.1839 bldz.58;e-mail dhr.Yme Drost 15.12.2006;
Druten, O.A van, wonende te Minnertsga, geen militaire gegevens bekend; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden;

Eisma, W.A. Arnoldus wonende te Sneek, fourier de 13e afd. infanterie, 2e bat., later sergt.-majoor;
Elskamp, C. sergeant 8e afd. infanterie, 1826-1853; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);
Endstra, J. wonende te Sneek, vrijwilliger bij het 1e bat., jagers;
Eeringa, ( geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier 8e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Eradus, J. ( geen verdere persoonsgegevens bekendbekend) kurassier bij het regiment nr.I op 22.09.1831 uit Belgische gevangenschap ontslagen; Staatscourant2

Veelders, Nicolaas, geb. 28-10-1807 Leeuwarden, ovl. aldaar 27-12-1895. In de overlijdensadvertentie in de LC is te lezen dat hij drager van het Metalen Kruis was. Hij was fuselier bij het eerste bataillon van de achtste afd. infanterie. Veen, P.B. van der, marinier 3e klas ZM Marine, 1821-1838; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);
Veenstra( geen verdere persoonsgegevens bekendbekend) jager 1e bataljon jagers; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Veenstra, Harm Eits geb.Wijnjeterp 18.08.1810 z.. Eit Harms en Sytske Ates; mogelijk militair, onderdeel onbekend; overl.hospitaal te Utrecht 26.11.1832 oud 22 jaar; BS Opsterland overl.akte 1832 blad nr.33;
Veenstra, Pieter Sjoerds geb. Zuiderdrachten 20.08.1802 z.v. Sjoerd Pieters en Trijntje Jans; soldaat bij een onbekend onderdeel; overl.militair hospitaal te Bergen op Zoom 13.11.1832; BS Smallingerland overl.akte 1832 blad 32 (suppl.nr.2)
Veer, P.J.van der, sergeant 8e afd. infanterie 1823-1836; president van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Vegte, Rinse Sytses van der, geb.Gorredijk 19.11.1809 z.v. Sytze Rinses en Bontje Hendriks van der Meulen, fuselier bij het reserve bataljon 8e afd. infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; overl.hospitaal Eindhoven 06.09.1831 oud 21 jaar; BS Eindhoven overl.akte 1831 nr.94, BS Opsterland overl.akte 1832 blad nr.14 op naam van P.S.van der Vegt; Staatscourant;
Velde, Wietze Koops van der, geb. Rottevalle (Sm.) (?) 26.06.1812 z.v. Koop Roels en Trijntje Geerts, loteling lichting 1831 lot nr.51, 16.03.1831 18e afd. infanterie, 09.12.1834 naar de 8e afdeling infanterie stamboeknr. N 24310; Metalen Kruis verleend 05.04.1832; 15.09.1839 met paspoort uit de dienst ontslagen; van hem is een handschrift bewaard gebleven (zie website);
Veltman, S., fuselier 8e afd. infanterie, 2e bat., 3e comp.; lide Het Metalen Kruis afd.Workum afd. Workum;
Verkennis, H. flankeur bij de 8e afd. infanterie 1826-1835; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Vierkant, G. wonende te Sneek, vrijwilliger bij het 2e bat. jagers; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Sneek;
Vingstra, J. ( geen verdere persoonsgegevens bekendbekend); fuselier bij de 15e afd. infanterie op 22.09.1831 uit Belgische gevangenschap ontslagen; Staatscourant2 Visser, G. wonende te Heerenveen, huzaar bij het regt.huzaren; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;
Vlas, Durk Feikes, fuselier, 8e afd., infanterie, 4e bat., 2e comp.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Workum;
Voerman, M.L.van de Woestijne, wonende te Joure, flankeur bij de vrijwillige flankeurscomp. Groninger en Franeker Studenten; erelid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Sneek
Vonk ( geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier 8e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Voorst, J. fuselier 8e afd. infanterie 1829-1838; bestuurslid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Foppes, Jan Andries geb, Oudehorne 07.02.1803 wonende te Nijehorne, z.v. Andries Jans en Janke Wobbes; dragonder 4e regiment, 1e escadron, 1e comp.; overl. Eindhoven ( hospitaal) 09.10.1835; BS Eindhoven overl.akte 1835 nr.76;
Vries, Bokke Reinders de, geb. Vrouwenparochie 12.04.1811 wonende te Stiens, overleden Eindhoven (hospitaal) 17.04.1831 z.v. Reinder Hessels en Trijntje Bokkes; fuselier bij het reservebataljon 8e afd. Infanterie; BS Eindhoven overl.akte 1831 nr.21; BS Leeuwarderadeel overl.akte 1831 blad nr.15
Vries, H.de (geen verdere persoonsgegevens bekend); fuselier 18e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Vries, E.L. de, fuselier 8e afd. infanterie, 4e bat., 4e comp.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd.Workum;
Vries, E.P.de, ( geen verdere persoonsgegevens bekend); fuselier bij de 17e afd. infanterie op 22.09.1831 uit Belgische gevangenschap ontslagen; Staatscourant;
Vries, N.M. de, fuselier 8e afd. infanterie 1828-1837; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Frinkel, H., korporaal 8e afd. infanterie 1830-1837; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;

Geelhoff, J., flanker 8e afd. infanterie 1827-1835; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Geervliet, jhr. R.Gevaerts van, wonende te Bergum, 1830 2e luitenant 5e afd. infanterie; 1831 1e luitenant; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden;
Gelder, Salomon van; geb. 24 augustus 1798 Bolsward, wonende te Leeuwarden; 6 oktober 1830 sergeant 8e afd. Infanterie; gesneuveld 11 augustus 1831;
Gelderen, van (geen verdere persoonsgegevens bekend); fuselier 18e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Glas, (geen verdere persoonsgegevens bekend); fuselier 18e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Glint, Andreas de, fuselier 8e afd. infanterie, 3e bat., 3e comp.; lid Het Metalen Kruis afd.Workum;
Grabal, T. wonende te Sneek, flankeur bij de 8e afd. infanterie;
Groot, E.I. de, flankeur 8e afd. infanterie 1827-1837; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Groot, Y. B.de, wonende te Heerenveen, milicien 8e afd. infanterie, 1e bat.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;

Haan, de ( geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier 8e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant 2x ;
Haaykes, H.C. fuselier 8e afd. infanterie, 1829-1839; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);
Habbema, Diederik geb. Buitenpost 18.7.1810 z.v. Bokke Hermanus en Cornelia van der Moer ( = Meer ?). wonende te Leeuwarden, korporaal bij de grenadiers te Brussel tijdens het uitbreken van de opstand; ridder MWO 4e klas; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Friesland, later Leeuwarden;
Hamstra, E. ( geen verdere persoonsgegevens bekendbekend); tamboer bij de 12e afd. infanterie op 22.09.1831 uit Belgische gevangenschap ontslagen; Staatscourant2 Heide, van der ( geen verdere persoonsgegevens bekendbekend) fuselier 8e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Heide, H. van der, ( geen verdere persoonsgegevens bekendbekend); fuselier bij de 12e afd. infanterie op 22.09.1831 uit Belgische gevangenschap ontslagen; Staatscourant2; Heinstra (geen verdere persoonsgegevens bekend); fuselier 18e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant; NB identiek aan Heinse Baukes Heinstra geb. ca. 1809 z.v. Bauke Heinses te Ureterp ? zie Raf Ureterp folio 30
Hellema, H. korporaal bij de vesting-artillerie 1828-1853; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Hellema, C. Sergt.majoor 8e afd. infanterie, 1814-1841; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);
Hettinga, Gerrit de Lon van, geb. Harlingen 20.03.1807 z.v. Doekle van Hettinga en Reinou de Lon; korporal 2e afd. Infanterie, 2e bat., 2e comp.; overl.Eindhoven (hospitaal) 21.03.1834; BS Eindhoven overl.akte 1834 nr.15;
Hylckama , F.van, wonende te Makkinga, vrijwilliger, kapitein bij het 1e bat. Jagers; ridder MWO 4e klasse; 1843 als majoor eervol ontslagen;lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden;
Hielkema, H.B. wonende te Heerenveen, flankeur 18e afd. infanterie, 1e bat., lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;
Hobma, Olphert Greeult Sjirks en Tettje Olpherts., fuselier 8e afd. infanterie, 4e bat., 1e comp.; lid Het Metalen Kruis afd.Workum;
Hoekstra (geen verdere persoonsgegevens bekend); fuselier 18e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Hoeve, J.L.ten, jager bij het 1e bat.jagers; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen;
Hoffmann, B; vrijwilliger, jager 2e bat.jagers, 4e comp.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Workum;
Hom, A., flankeur 8e afd. infanterie, 1826-1834; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);
Hoornstra, ( geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier 8e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Horst, K.van der, wonende te Sneek, jager 1e bat. jagers; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Sneek;
Horst, P. van der, wonende te Sneek, jager bij het corps vrijwillige Groningse Jagers; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Sneek
Hout, P.van der, fuselier 18e afd. Infanterie 1831-1838; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;
Huisman, Tjeerd Ypkes., fuselier onbekende afd. infanterie, 1e bat., 1e comp.; lid Het Metalen Kruis afd.Workum (overl. Workum 21.12.1857 oud 50 jaar);
Huguenin, mr. H.A. wonende te Sneek, flankeur bij de vrijwillige flankeurs-comp. Groninger en Franeker Studenten; commissaris van orde van deVereeniging het Metalen Kruis, afd.Sneek

Ypinga ( geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier 8e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Ysman, J. (juiste schrijfwijze Eisma (?); geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier bij de 15e afd. infanterie op 22.09.1831 uit Belgische gevangenschap ontslagen; Staatscourant
IJssel, J.H,.van, flankeur bij de vrijwillige flankeurs-comp. Groninger en Franeker Studenten; penningmeester van deVereeniging Het Metalen Kruis, afd. Workum e.o.;

Jelgersma, Lolke Jelles; flankeur 8e afd. infanterie, 3e bat., 3e comp.; lid Het Metalen Kruis afd.Workum (overl.);
Jentink, T., wonende te Nijland, vrijwilliger, jager bij de comp. vrijwillige Jagers der Utrechtse Hoogeschool; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd.Workum; Jong, A.P.de, wonende te Heerenveen, soldaat 8e afd. infanterie, 4e bat.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;
Jongh, B.de, wonende te Sneek, flankeur 18e afd. infanterie, 1e bat.; thesaurier van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Sneek;
Jong, S.de, flankeur 8e afd. infanterie 1827-1836; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;
Jonkman, B. sergeant 18e afd. inf. 1e bat.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen;
Jouwersma, G., jager bij het 1e bat. jagers; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen;

Kam, P.van der, korporaal 7e afd. infanterie 1831-1838 met onderscheiding; lid van Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;
Kammen, B.van, wonende te Sneek, grenadier bij de afd. Grenadiers; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Sneek;
Kamp, Sibolt Sibles.van der, fuselier 8e afd. Infanterie, 1e bat., 4e comp.; lid Het Metalen Kruis afd.Workum;
Kamstra (geen verdere persoonsgegevens bekend); fuselier 18e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Kingsma, L. (mogelijk is de familienaam Kingma; geen verdere persoonsgegevens bekend); fuselier 12e afd. infanterie op 22.09.1831 uit Belgische gevangenschap ontslagen; Staatscourant 2;
Klaver (geen verdere persoonsgegevens bekend); fuselier 18e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Kleed, Gerben Klazes van der, geb. 26 mei 1810 Ternaard, nummerwisselaar met Willem Heerkes Menninga (Hantumhuizen); fuselier 8e afd. infanterie 7 okt. 1830; gesneuveld in het gevecht bij Leuven 1831;
Clermont, T.; jager bij de Groninger jages 1830-1834; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;
Klompmaker, P.J., soldaat 8e afd. infanterie, 1e bat.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen;
Keimpema, E.K., artillerist batterij nr.3 van de rijdende artillerie; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen;
Coehoorn, H.J., korporaal bij het 4e bat. artillerie Nationale Militie; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen;
Koehoorn, J.F.,vrijwilliger, fuselier 8e afd. infanterie; lid Het Metalen Kruis afd.Workum; ( een J.F.Koehoorn komt niet voor wel: J(an) T(ittes) Koehoorn te Stavoren en J(erke) J(ans) in de gemeente Hemeler Oldeferd c.a. )
Koldijk, M. fuselier 8e afd. infanterie 1828-1835; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;
Kooij, K.K. wonende te Sneek, vrijwilliger, jager 2e bat., jagers, later 2e luitenant; president en oprichter van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd.Sneek;
Kooi, R.van der, flankeur 8e afd. infanterie 1830-1838; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;
Kooistra, Ebe Rinderts geb.plm.1802 te Ureterp, zoon van Tyttje Eeuwes (in onechte gewonnen) Vrijwilliger in een onbekend legeronderdeel tijdens de Tiendaagse Veldtocht; hij was een "vrome"avonturier die na de Tiendaagse Veldtocht vrijwilliger in het Oost-Indische leger en het Vreemdelingenlegion heeft gediend;
www,theologienet/Westerbeke/Kooistra3rtf, Raf Ureterp fol16 Kooistra, Hendrik Rinderts geb.ca. 1803 z.v. Rindert Kooistra en Geeske Meek; soldaat bij een onbekend onderdeel; overl. 07.12.1832 in het tijdelijk hospitaal te Delft, oud 24 jaar, ongehuwd; BS Smallingerland overl.akte 1832 blad nr.32 (suppl.nr.2);
Korver, L.Schuit, wonende te Sneek, erelid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Sneek
Costerus, F.J., wonende te Sneek, jager bij de vrijwilliger jagers der Utrechtse Hoogeschool; ; ;
Kramer, P., flankeur 8e afd. infanterie 1828-1835; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Christiaanse, M. wonende te Leeuwarden; geen militaire gegevens bekend; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden;
Krol, M.A., flankeur 8e afd. infanterie 1829-1839; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;
Kuipers, Isaac Durks geb.Tjerkwerd 08.08.1811 Tjerkwerd, overl. Oudega (Wymbr.) 19.04.1884 z.v. Durk Isaacs Kuipers en Saapjen Jarigs Broersma fuselier bij een onbekend onderdeel van het mobiele leger, stamnummer 19802; was in 1831, 1832, 1833 en 1834 te Maastricht gelegerd; Metalen Kruis op 4 april 1834.; e-mail 17.12.2007 dhr.B.A.A.Kuipers;.

Lattum, J.van, sergeant 8e afd. infanterie 1824-1852; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;
Lee, van der ( geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier 8e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Leidekker ( geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier 8e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Lemstra, T. sergt.-majoor 8e afd. infanterie 1827-1839; waarnemend secretaris van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Lerk, C., flankeur 18e afd. infanterie 1830-1839, lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;d
Lycklama à Nijeholt, jhr.mr. G.W.F., wonende te Oldeberkoop, jager bij de comp. vrijwilliger Jagers der Leidse Hoogeschool; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden;
Lycklama à Nijeholt, jhr. J.A. wonende te Beetsterzwaag; geen militaire gegevens bekend; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd.Leeuwarden;
Linden, P. van der, sergeant-majoor bij de 18e afd. infanterie; onderscheiding wegens 24-jarige trouwe dienst; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden; Luckes, Cornelis geb. Het Meer (gemeente Schoterland) 04.031811 z.v. Jan Kornelis Luckes en Hiltje Hanzes Ronduite; flankeur 18e afd.infanterie, 1e bat.;
overl.Eindhoven (hospitaal) 10.03.1833; BS Eindhoven overl.akte 1833 nr.29;

Martens, Hendrik Jacobus geb. Bolsward 31.01.1804 z.v. Jacobus Johannes en Willempje Martens; kanonnier 2e klasse korps rijdende artillerie, 1e bat.; overl.hospitaal Eindhoven 20.09.1831; BS Eindhoven overl.akte 1831 nr.125; BS Bolsward overl.akte 1832 blad nr.6
Meester, L. wonende te Heerenveen, brigadier bij het 4e regt. dragonders; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;
Meyer, B.G., fuslier 8e afd., infanterie, 2e bat., 4e comp.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd.Workum e.o.;
Meijn, flankeur 10e afd. infanterie, 3e bat., 1e comp.; Gedenkpenning van Antwerpen ( belegering citadel door de Fransen); lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd.Workum e.o.; mogelijk Willem Meijn z.v. Symen en Geertje Walst overl.Workum 29.951866 oud 77)
Maire, mr. G.E. le, wonende te Leeuwarden, flankeur bij de vrijwillige flaneurscomp. Groninger en Franeker Studenten; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden;
Mink, W., flankeur 8e afd. infanterie 1827-1836; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;
Modderman, P., horenblazer 8e afd. infanterie 1829-1839; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;
Moensma, E. ( mogelijk is de juiste schrijfwijze van de familienaam Monsma; geen verdere persoonsgegevens bekend; fuselier bij de 15e afd. infanterie op 22.09.1831 uit Belgische gevangenschap ontslagen; Staatscourant2
Molen, J.van der, wonende te Sneek, sergeant bij het Oostindische leger;
onderscheiding voor 24-jarige trouwe dienst; erelid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Sneek
Molenaar, A.P. wonende te Heerenveen, sergt.-majoor 1e bat. jagers, later adjunct-intendant bij het Oostindische leger; president van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;
Molenaar, Willem Durks, fuselier 1e afd. infanterie, 2e bat., 3e comp.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd.Workum (overl.Workum 25.06.1858 oud 57 jaar); Monsma, ( geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier 8e afd. Infanterie; gesneuveld tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant
Monsma, S. fuselier 8e afd. Infanterie 1827-1843; bestuurslid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Mulder, D. soldaat 18e afd. Infanterie, 2e bat.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen;
Mulder, C., wonende te Sneek, sergeant bij de 8e afd.infanterie; onderscheiding wegens 12-jarige trouwe dienst; erelid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Sneek
Mulier, mr. J. Haitsma, wonende te Bolsward, flankeur bij de vrijwillige flankeurcomp. Groninger en Franeker Studenten; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd.Leeuwarden;
Munniksma, Sane Wiebes, geb. Koudum 12.11.1810, overl. Witmarsum 18.2.1880;

Nauta, B.S., sergeant 8e afd. infanterie, 1e bat.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen;
Nauta, J.J. milicien 8e afd. infanterie; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen;
Nauta, W.J. wonende te Heerenveen; soldaat 8e afd. infanterie; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;
Nijssen, J. wonende te Sneek, sergeant 9e afd. infanterie, 1e bat., onderscheiding wegens 12-jarige trouwe dienst; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Sneek; Nieuwland ( geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier 8e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Noord, J.L.van, grenadier bij de afd. grenadiers 1830-1839; bestuurslid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;

Oosterhoff, J.L. dragonder 4e regt. Dragonder 1831-1839; bestuurslid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Oosterling, L. jager bij het 1e bat. Jagers, gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen;
Oosterloo, B.K.wonende te Heerenveen, fuselier 8e afd. infanterie, 4e bat.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;

Panhuijs, jhr. mr. J.E.van, wonende te Leeuwarden, jager bij de comp. Vrijwilliger Jagers der Leidse Hoogeschool; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Friesland en Leeuwarden;
Pasma, K. wonende te Sneek, flankeur 8e afd. infanterie; lid van de Vereeniging het Het Metalen Kruis, afd.Sneek;
Petit, J.L. horenblazer 6e afd. infanterie 1830-1841; lid van de Vereening Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;
Plantinga (geen verdere persoonsgegevens bekend); fuselier 18e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Polak, A.I., flankeur 10e afd. infanterie 1823-1834, onbekende onderscheiding; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Posthumus, F., flankeur 8e afd. Infanterie 1827-1836; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;
Potma, T. wonende te Sneek, flankeur bij de 18e afd. infanterie; lid van de Vereeniging het Het Metalen Kruis, afd.Sneek;

Raadsveld, M. wonende te Heerenveen, fuselier 8e afd.infanterie, 2e bat.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;
Ras, M. jager bij het 2e bat.jagers 1829-1839; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;
Reitsma, Gerlof Pieters geb. Vrouwenparochie 05.12.1812 wonende in de gemeente Leeuwarderadeel z.v. Pytter Reitszes Reitsma en Tjetje Klazes Reitsma; fuselier 18e afd. infanterie, 2e bat.; overl. Eindhoven (hospitaal) 05.12.1833; BS Eindhoven overl.akte 1833 nr.19;
Riepstra, J.S. fuselier 5e afd. infanterie 1827-1843; lis van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen;
Rekus, J. vrijwilliger, 3e comp. 2e bat. Jagers; bestuurslid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Workum e.o.;
Ringsma, Jan Teunis geb. Franeker 15.04.1811 z.v. Teunis Piers en Antje Jans (Jansma); fuselier 8e afd.infanterie, reserve-bat.; overl. Eindhoven (hospitaal) 15.04.1811; BS Eindhoven overl.akte 1831 nr.24, BS Menaldumadeel overl.akte 1831 blad mr.18;
Roeshart, J.H. jager bij het 1e bat. jagers 1830-1839; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;
Rottiné, Marten Johannes varensgezel, geb. Lemmer 10.12.1811 overl.ald. 05.05.1880 z.v. Antje Martens, vader onbekend; lichting 1811; 16.03.1831 fuselier 18e Afd.Infanterie, 1837:
2e bat., 2e comp.; nummerwisselaar voor Minse Siebes Stellingwerf; 15.09.1839 gepasporteerd wegens expiratie van dienst; mededeling van de heer P.J.Rottiné te Grou Roos, W.H.de, sergeant 8e afd. infanterie 1822-1837; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Ruiter, Jouke de, fuselier 8e afd. infanterie, 1e bat., 4e comp., gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; lid Het Metalen Kruis afd.Workum; overl.Workum 15.03.1895 oud 87 jaar;

Scheltinga, mr. H.W.de Blocq van, wonende te Oranjewoud, vrijwilliger, brigadier bij de afd. Kurassiers nr.9; eigen équipement zonder genot van soldij; 28.04.1834 eervol ontslagen; lid van de van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden;
Scherjon (geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier 17e afd.Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant.
Schotanus, Nolle Jans geb. Sondel 02.06.1812 z.v. Jan Jantiens Schotanus en Berber Johannes Kabalier; soldaat 18e afd. Infanterie, 2e bat., overl.Eindhoven (hospitaal) 27.12.1833; BS Eindhoven overl.akte 1833 nr.119;
Schregardus ( geen verdere gegevens) fuselier 8e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Schuit, Frederik Harmens van der; geb. Balk 25.10.1810 z.v. Harmen Jelles van der Schuit en Pieternella Suzanna Dellingh; overl. gem. Gaasterland 18.01.1905; In zijn overlijdens-advertentie in de Leeuwarder Courant van 27 januari 1905 staat "Oud-strijder van 1830-'31".
Schwartzenberg en Hohenlansberg, J.O.baron van, wonende te Bolsward, vrijwilliger, huzaar bij het regiment huzaren nr.6; op eigen kosten; 1831 brigadier; 1832 wachtmeester-titulair; lid van van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden;
Siedsesz, S.G., 24.09.1818 2e luitenant 2e bat. bij het 3e Mil.district in Friesland; 24.04.1824 auditeur-militair bij hetzelfde bat.; 29.10.1830 vrijwilliger, jager 1e bat., jagers; lid Het Metalen Kruis afd.Workum e.o.;
Zijl, J. van, ( geen verdere persoonsgegevens bekend); vice-korporaal bij de 12e afd.infanterie op 22.09.1831 ontslagen uit Belgische gevangenschap; Staatscourant2 Zijlstra, Everhardus Johannes geb. Leeuwarden 27.04.1810 z.v. Johannes en Martjen Jochems; kanonnier 1e klasse korps rijdende artillerie, 2e comp., batterij nummer 3; overl. Eindhoven (Hospitaal) 16.03.1834; BS Eindhoven overl.akte 1834 nr.14;
Zijlstra, mr.P. Adama, wonende te Harlingen; geen militaire gegevens bekend; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden
Slaterus, H. grenadier bij de afd. grenadiers 1828-1838; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Sloten, van (geen verdere persoonsgegevens bekend); fuselier 18e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Smit, Johan Christiaan., flankeur 7e afd. infanterie, 3e bat., 1e comp.;
gedenkpenning van Antwerpen ( belegering citadel door de Fransen) lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd.Workum e.o.; overl.Workum 30.01.1868 oud 55 jaar) Zondervan, A. wonende te Sneek, flankeur bij de 18e afd. infanterie; lid van de Vereeniging het Het Metalen Kruis, afd. Sneek;
Spanjer, M. ( geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier bij de 17e afd. infanterie op 22.09.1831 ontslagen uit Belgische gevangenschap; Staatscourant2 Steenma, R., fuselier 8e afd. infanterie, 1e bat., 1e comp.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd.Workum e.o.;
Steenstra, M. ( geen verdere persoonsgegevens bekend); fuselier bij de 15e afd. infanterie op 22.09.1831 uit Belgische gevangenschap ontslagen; Staatscourant2 Stellinga, Bartele Oebeles, geb. Mildam 20.12.1806 z.v. Oebele Barteles en Klaaske Hanzes; overleden in het militair hospitaal te Leuven 20.12.1830 oud 24 jaar; overl.akte Schoterland 1840 nr.64;
Stellingwerf, E. ( geen verdere persoonsgegevens bekend); fuselier 10e afd.infanterie op 22.09.1831 uit Belgische gevangenschap ontslagen; Staatscourant2
Swart, mr.AE.M.de, wonende te Leeuwarden; flankeur bij de vrijwillige flankeurcomp. Groninger en Franeker Studenten; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden;

Tadema, ( geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier 8e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Themps, E.H. wonende te Sneek; sergeant 9e afd., infanterie, 1e bat.; later adjudant-onderofficier; onderscheiding wegens 24-jarige trouwe dienst; secretaris en banierdrager van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Sneek;
Tolsma, S.A., wonende te Berlikum; fuselier 8e afd. infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden; Thomas, B. wonende te Heereveen, grenadier afd, Grenadiers, 1e bat.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen
Tosch, Albert Gerrits, geb. Noorderdrachten 05.01.1811 overl.Drachten 18 januari 1913z.v. Gerrit Meines Tosch en Trijntje Eises Meyer; sergeant-majoor bij een onbekend onderdeel van het mobiele leger dat heeft deelgenomen aan de Tiendaagse Veldtocht; zou de langstlevende drager van het Metalen Kruis zijn geweest; 1839 Bronzen Medaille; begraven op de Zuiderbegraafplaats te Drachten; Smelnes Erfskip nr.11 december 2006 ;
Trip, jhr.mr. S., wonende te Harlingen, flankeur bij de vrijwillige flankeurcomp. Groninger en Franeker Studenten; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd.Leeuwrden;
Tromp, J. ( geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier 5e afd. infanterie op 22.09.1831 uit Belgische gevangenschap ontslagen; Staatscourant2
Tromp, mr.J.W. wonende te Leeuwarden, flankeur bij de vrijwillige flankeur-comp. Groninger en Franeker Studenten; 1e secetaris van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd.Friesland, later Leeuwarden;
Tromp, mr. S.W., wonende te Leeuwarden, flankeur bij de vrijwillige flankeurscomp. Groninger en Franeker Studenten; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden;
Tuijl van Serooskerken C.J.baron van, 1856 ritmeester regt. Dragonders nr.3; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Tuinstra, ( geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier 8e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;

Veelders, Nicolaas, geb. 28-10-1807 Leeuwarden, ovl. aldaar 27-12-1895. In de overlijdensadvertentie in de LC is te lezen dat hij drager van het Metalen Kruis was. Hij was fuselier bij het eerste bataillon van de achtste afd. infanterie.
Veen, P.B. van der, marinier 3e klas ZM Marine, 1821-1838; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);
Veenstra( geen verdere persoonsgegevens bekendbekend) jager 1e bataljon jagers; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Veenstra, Harm Eits geb.Wijnjeterp 18.08.1810 z.. Eit Harms en Sytske Ates; mogelijk militair, onderdeel onbekend; overl.hospitaal te Utrecht 26.11.1832 oud 22 jaar; BS Opsterland overl.akte 1832 blad nr.33;
Veenstra, Pieter Sjoerds geb. Zuiderdrachten 20.08.1802 z.v. Sjoerd Pieters en Trijntje Jans; soldaat bij een onbekend onderdeel; overl.militair hospitaal te Bergen op Zoom 13.11.1832; BS Smallingerland overl.akte 1832 blad 32 (suppl.nr.2) Veer, P.J.van der, sergeant 8e afd. infanterie 1823-1836; president van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Vegte, Rinse Sytses van der, geb.Gorredijk 19.11.1809 z.v. Sytze Rinses en Bontje Hendriks van der Meulen, fuselier bij het reserve bataljon 8e afd. infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; overl.hospitaal Eindhoven 06.09.1831 oud 21 jaar; BS Eindhoven overl.akte 1831 nr.94, BS Opsterland overl.akte 1832 blad nr.14 op naam van P.S.van der Vegt; Staatscourant;
Velde, Wietze Koops van der, geb. Rottevalle (Sm.) (?) 26.06.1812 z.v. Koop Roels en Trijntje Geerts, loteling lichting 1831 lot nr.51, 16.03.1831 18e afd. infanterie, 09.12.1834 naar de 8e afdeling infanterie stamboeknr. N 24310; Metalen Kruis verleend 05.04.1832; 15.09.1839 met paspoort uit de dienst ontslagen; van hem is een handschrift bewaard gebleven (zie website);
Veltman, S., fuselier 8e afd. infanterie, 2e bat., 3e comp.; lide Het Metalen Kruis afd.Workum afd. Workum;
Verkennis, H. flankeur bij de 8e afd. infanterie 1826-1835; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Vierkant, G. wonende te Sneek, vrijwilliger bij het 2e bat. jagers; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Sneek;
Vingstra, J. ( geen verdere persoonsgegevens bekendbekend); fuselier bij de 15e afd. infanterie op 22.09.1831 uit Belgische gevangenschap ontslagen; Staatscourant2 Visser, G. wonende te Heerenveen, huzaar bij het regt.huzaren; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;
Vlas, Durk Feikes, fuselier, 8e afd., infanterie, 4e bat., 2e comp.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Workum;
Voerman, M.L.van de Woestijne, wonende te Joure, flankeur bij de vrijwillige flankeurscomp. Groninger en Franeker Studenten; erelid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Sneek
Vonk ( geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier 8e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Voorst, J. fuselier 8e afd. infanterie 1829-1838; bestuurslid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Foppes, Jan Andries geb, Oudehorne 07.02.1803 wonende te Nijehorne, z.v. Andries Jans en Janke Wobbes; dragonder 4e regiment, 1e escadron, 1e comp.; overl. Eindhoven ( hospitaal) 09.10.1835; BS Eindhoven overl.akte 1835 nr.76;
Vries, Bokke Reinders de, geb. Vrouwenparochie 12.04.1811 wonende te Stiens, overleden Eindhoven (hospitaal) 17.04.1831 z.v. Reinder Hessels en Trijntje Bokkes; fuselier bij het reservebataljon 8e afd. Infanterie; BS Eindhoven overl.akte 1831 nr.21; BS Leeuwarderadeel overl.akte 1831 blad nr.15
Vries, H.de (geen verdere persoonsgegevens bekend); fuselier 18e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Vries, E.L. de, fuselier 8e afd. infanterie, 4e bat., 4e comp.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd.Workum;
Vries, E.P.de, ( geen verdere persoonsgegevens bekend); fuselier bij de 17e afd. infanterie op 22.09.1831 uit Belgische gevangenschap ontslagen; Staatscourant; Vries, N.M. de, fuselier 8e afd. infanterie 1828-1837; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Frinkel, H., korporaal 8e afd. infanterie 1830-1837; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;

Wadman ( geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier 8e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Wapstra, D.A. milicien 18e afd. infanterie, 2e bat.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen;
Wassenaar ( geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier 8e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Weening, G. jager bij het 2e bat. jagers; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen;
Weersma, B. wonende te Sneek, flankeur bij de 8e afd. infanterie; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd.Sneek;
Wendt, mr. E.de, wonende te Leeuwarden, jager bij de comp. vrijwillige Jagers der Leidse Hoogeschool; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden; Werf, van der ( geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier 8e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Werff, van der ( geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier 2e afd. Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;
Werf, J.van der, wonende te Sneek, flankeur bij de 8e afd. infanterie; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Sneek;
Werf, J.E.van der, wonende te Heerenveen, soldaat 18e afd. infanterie, 1e bat.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen;
Westenrode, R.C.S.de Wolff van, wonende te Koudum, vrijwilliger, jager compagnie vrijwillige Jagers der Utrechtse Hoogeschool; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd.Workum e.o. (overl.);
Westra, Jan Jans; geb. 16-01-1811 Rinsumageest als zn. van Jan Jans Westra en Anna Geertruid Heerkes Viersen. Bij KB van 7 sep 1854 wordt hem een pensioen van 229 gulden per jaar toegekend. Behalve het metalen kruis ook de bezitter van de bronzen en zilveren medaille.
Wiarda, B. (van); ( geen verdere persoonsgegevens bekend) sergeant bij de veld-artillerie op 22.09.1831 uit Belgische gevangenschap ontslagen; Staatscourant2 Wykstra, J. ( geen verdere persoonsgegevens bekend) fuselier bij de 15e afd. infanterie op 22.09.1831 uit Belgische gevangenschap ontslagen; Staatscourant2 Wijlgenbosch, L. sergt.-majoor 8e afd. infanterie 1818-1845; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;
Wieringa, U.W., korporaal 10 afd. infanterie 1827-1841; onderscheiding wegens trouwe dienst ?; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie Wildschut, L., wonende te Sneek, flankeur bij de 9e afd.infanterie; erelid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Sneek
Wind, B.van der, grenadier afd. Grenadiers, 1e bat.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen;
Winsemius, Johannes Pierius (1811 Firdgum - 1883 Oosterbierum) fuselier 18e afd.Infanterie; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant. Toen de Koning naderhand eens in Harlingen op bezoek was, wilde hij dat de dragers van het Metalen Kruis aan hem zouden worden voorgesteld. Iedere oud-strijder kreeg van de Koning eigenhandig een gouden tientje. Toen de beurt aan Johannes Winsemius was gekomen en deze zijn tientje had geïncasseerd, stak hij zijn verminkte hand op en zei: “Dat is wel weinig, Majesteit”, waarop de Koning hem een tweede tientje gaf. Dat was voor die tijd en voor de omstandigheden waarin Johannes Pierius met zijn gezin leefde, veel geld [mededeling Pieter Winsemius].;
Witteveen, Oene Feddes geb. Kortezwaag 26.05.1805 z.v. Fedde Oenes en Jitske Jans; soldaat bij een onbekend onderdeel; overl. in het militair hospitaal te Bergen op Zoom; BS Smallingerland overl.akte 1832 blad nr.16;