Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.

Friese schutters beginnend met letter D

Opmerking: 

De hieronder volgende namen zijn zoveel mogelijk fonetisch gealfabetiseerd volgens de Friese uitspraak. Bijvoorbeeld: Dijk=Dyk; Dijkstra=Dykstra, Z=S; Zijlstra=Sylstra, Visser en Vries onder de F. enz. 

 

Dam, Gosse Jans, geb. plm.1801 z.v. Jan Jans en Trijntje Klazes Sikkema te Burum; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129, 

Dam, Hendrik Willems geb. St.Johannesga 21.11.1804 wonende te Gauw z.v. Willem Jans en Annigje Hendriks 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131

Dam, Ype Jans van, geb. Birdaard 10.11.18100 wonende te Raard z.v. Jan en Grietje Ypes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 05.02.1834 op mars naar het depot van het 7e regt. infanterie om ontslag uit de dienst; reiskostenvergoeding ontvangen tot Breda; inv.nr.129;

Dam, Paulus Brands van der Dam geb. ca. 1803 z.v. Brand Jans van der Dam te Jubbega; 2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130; Raf Mildam fol.139;

Dames, Josephus geb.Groningen 16.09.1804 wonende te Leeuwarden z.v. Jacobus en Hendrica Hendriks; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; van 14.11.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban; Metalen Kruis toegekend wegens november 1830; inv.nr.127; 02.05.1832 in dienst als plaatsvervanger van Marius Feddes;  inv.nr.127 en 34;

Damhuis, Johannes Hendriks geb.ca. 1803 z.v. Hendrik Davids Damhuis te Steggerda; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf  Noordwolde fol. 47v;

Damsma, Folkert Klaases geb. Dokkum 08.07.1804 z.v. Klaas en Diderika Hansma, 1e afd., 1e bat., 3e comp.; 29.07.1832 gedetacheerd bij de marine; inv.nr.127;

Damsma, Schelte Hendriks geb. Dokkum 15.04.1795 z.v. Hendrik Geerts en Hylkje Scheltes, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.127;

Damstra, Douwe Pieters geb. Witmarsum 23.06.1805 z.v. Pieter Cornelis en Sytske Pieters; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Damstra, G. ( geen verdere persoonsgegevens bekend) komt als schutter voor op de lijst van op 23.09.1831 uit Belgische gevangenschap teruggekeerde militairen; Staatscourant 2;

Damstra, Jacob Koerts; geb.Schiermonnikoog 31.12.1806 z.v. Jakob en Aukje Jans; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Damstra, Sape Daams;  1e afd., 2e bat.,2e comp.; inv.nr.128;

Dankert, Klaas Teunis geb. St.Annaparochie wonende te Hallum; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Dantuma, Yke Pieters 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Deelstra, Marcus Johannes; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Deinum, Sjoerd Sybrens geb. Workum 07.10.1800 wonende te Witmarsum z.v. Sybren Tjibbes en Trintje Hendr.; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Deinum, Sjouke van; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 naar de comp.artillerie nr.105; inv.nr.127

Deinema, Jacobus geb.Leeuwarden 05.08.1803 z.v. Lieuwe en Neeltje v.d. Kans, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127;

Deinema, Taeke, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., van 14.11.1830 tot 15.05.1831 te Den Bosch op welke datum hij in het hospitaal werd opgenomen; 27.081831 bij het leger te velde terug; door ziekte verhinderd de Tiendaagse Veldtocht bij te wonen; Metalen Kruis toegekend wegens november 1830; inv.nr.127;

Deinhart, Anne; korporaal 1e bat., 2e afd., 4e comp.; inv.nr.131;

Dekker, Sybe geb. Harlingen 14.03.1802 z.v. Jacob en Johanna van Bachum; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127; 

Dekker, Gosling geb. Sneek 19.07.1796 z.v. Johannes en Baukje Nauta; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; 28.02.1832 ontslagen; inv.nr.127; 

Dekkinga, Metske Lykles, vrijwilliger, tamboer 1e afd., 2e bat,; lafhartig gedrag;

Dekland, (geen persoonsgegevens bekend); schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gesneuveld tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;

Deknatel, Antoni; .geb.Groningen 29.10.1801 wonende te Surhuisterveen z.v. Antoni en Minke Fokkes Veenstra 2e luitenant 1e afd., 3e bat., 5e comp.; 1e luitenant kleine staf 1e afd., 3e bat.;4e comp.;maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Delden, Arend van, geb. Sneek 06.11.1792 z.v. Johannes en Dieuwke; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127; 

Dellen, Durk Karstensens gehuwd wonende te Surhuisterveen; ; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e afd., 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden, inv.nr.129; Raf Surhuizum fol.11;

Deppe, Johannes Ludwig Gerard, vrijwilliger in dienst maart 1831 te Leeuwarden, majoor commandant 1e afd., 3e bat.; inv.nr.129;

Dijk, Age van, geb.Leeuwarden 04.11.1812 z.v. Bouwe en Maria Deinema; 1e afd., 1e bat., 1 ecomp.; inv.nr.127;

Dijk, Bauke Lieuwes van; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128

Dijk, Daniel Christiaans van, geb.Makkum 21.11.1793 wonende te Workum, z.v. Christiaan en Hinke Jelmers; vrijwilliger  1e afd., 2e bat., 1e , 5e en 6e comp.; 21.06.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.127 en 128;

Dijk, Doen Gaeles van, wonende te Vrouwenparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Dijk, Epke IJsbrants, korporaal, 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Dijk, Gerrit Gerrits van; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Dijk, Hendrik Meinderts van, geb. Marrum 10.1807 wonende te Leeuwarden z.v. Meindert en Martje Meinkes; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; 11.06.1831 naar de 1e en 21.10.1831 weer naar de 5e comp.; inv.nr.127; 

Dijk, Hette Jans van, geb. Bozum 06.11.1798 wonende te Oosterend z.v. Jan en Dieuwke van Dijk; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Dijk, Hylke Jans van, vrijwilliger, 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128;

Dijk, Hylke Johannes van; 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128;

Dijk, Jan van; 1e afd., 2e bat., 3e comp..; inv.nr.128;

Dijk, Jan D. van; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129,

Dijk, Jan Lieuwes geb. Blija 07.02.1798 z.v. Lieuwe Rinzes en Dieuwke Jans; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Dijk, Jippe Johannes van; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Dijk, Johannes van; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Dijk, Roeloff van, sergt.majoor 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 overgegaan naar de comp.artillerie nr.1; inv.nr.127;    

Dijk, Symon Paschiers; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Dijk, Tjalle Watzes; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; bij het leger te velde; 05.081831 naar het hospitaal;

Dijk, Tjebbe Alberts van; sergeant 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130

Dijk, Wybe Annes van ; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Dijk, Willem Beens van, geb. Terzool 1801 wonende te Scharnegoutum z.v. Been Beens en Hiltje Willems Westra; 2e afd., 2e bat., 3e comp. ;inv.nr.131;

Dijkstra, Age Pieters geb. Welsrijp 18.07.1803 wonende te Arum z.v. Pieter Ruurds en Antje Minnes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Dijkstra, Alle Durks geb. Oosterend 10.01.1803 wonende te Itens z.v. Durk en Aafke Tjerks; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Dijkstra, Allert Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Dijkstra, Auke Harings; geb. Leeuwarden 13.02.1803 z.v. Haring en Fokje Klazens; 1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.25 en 127;

Dijkstra, Auke Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128

Dijkstra, Auke Wiggeles geb. Doezum 20.01.1805 wonende te Augustinusga zv. Wiggele Ebeles en Aukje Aukes; 1e afd., 3e bat., 3e comp. lichting 1830;maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129 en 99;

Dijkstra, Bouke Hendriks of Jans te Hallum; korporaal 1e afd., 2e bat., 5e comp.; bij het leger te velde;  02.08.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128; Cannegieter; 

Dijkstra, Bouwe Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; overl. 's Hertogenbosch 03.06.1832 oud 32 jaar, ongehuwd; heeft aan de Tiendaagse Veldtocht deelgenomen doch overleden vóor uitreiking van de onderscheiding; inv.nr.128; BS  Menaldumadeel 1832 blad nr.26;

Dijkstra, Durk Herkes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Dijkstra, Dirk Pieters; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;    

Dijkstra, Dooitse geb. Goïnga 0812.1805 wonende te Dokkum z.v. Hendrik en Dieuke Okkema, 1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.127;

Dijkstra, Douwe Ynzes geb. Bolsward 17.03.1809 z.v. Ynze en Douwtje G.de Haan, vrijwilliger, tamboer Friesche Schutterij, 2e Brigade, 1e afd., 1e bat., 4e comp.'gewezen 1e comp.van het 2e bat., geen straf, rapport opgemaakt te Beest, 31 juli 1832;  heeft deelgenomen aan de Tiendaagse Veldtocht waarin hij zich zeer lafhartig heeft gedragen; wordt op advies van de chef van het korps toch gunstig voorgedragen wegens zijn goed gedrag en zijn jonge jaren; 06.11.1831 à la suite bij de 2e comp.; 06.11.1832 naar de 4e comp.; inv.nr.127 en 128;

trouwt Bolsward 28.06.1835 akte nr.24 Geertje Johannes Bakker;

Dijkstra, Eeuwe Roels geb. Garijp 06.02.1803 z.v. Roel en Grietje Lieuwes; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 06.10.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129;

Dijkstra, Feike Jacobs, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 comp.artillerie nr.75; inv.nr. 127;

Dijkstra, Fokke Atzes geb. Oldeboorn 06.12.1807 z.v. Atze Jacobs en Gerbrig Baukes Dijkstra, sergeant 2e afd., 2e bat.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen; 

Dijkstra, Frans geb. Harlingen 22.02.1805 z.v. Willem en Baukje Fransen ; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Dijkstra, Frans Louwes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Dijkstra, Frederik Jetzes; 1e afd., 2e bat., 3e comp. inv.nr.128;

Dijkstra, Gerben Pieters; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; lafharig gedrag; inv.nr.128;

Dijkstra, Gerrit Wybes, geb. Wartena ca.1795 z.v. Wybe Jobs en Sytske Gerrits; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128; wordt tijdens de Tiendaagse Veldtocht als vermist opgegeven; Staatscourant; tr. Het Bildt 29.02.1820 akte nr4 Lijsbert Lolkes Wassenaar

Dijkstra, Haye, geb. Tzjum 12.10.1803 wonende te Leeuwarden, z.v. Sies en Tietje Miedema; 1e afd., 1e bat.,1e comp.; inv.nr.127;

Dijkstra, Haike Johannes geb. Munnekezijl 24.01.1805 z.v. Johannes en Emke Kornelis; 1e afd., 3e bat., 4e comp. maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Dijkstra, Harmen Jans geb. Sneek 19.08.1797 z.v. Jan en Ybeltje Kleyenburg, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 11.06.1831 naar de 4e comp.; daarna 6e comp.; 15.04.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.127;

Dijkstra, Harmen Reinders; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; inv.nr.128;

Dijkstra, Hendrik Jans geb.IJsbrechtum 27.12.1810 wonende te Franeker z.v. Jan en Jeltje van Domzelaar, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.n.127; ook bij het 2e bat.; inv.nr.128;  

Dijkstra, Hendrik Oepkes; 2e afd, 1e bat, 1e comp.; inv.nr.130;

Dijkstra, Hillebrand  Reinders; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Dijkstra, Hobbe Dooitzes geb. Makkum 18.03.1802 wonende te Piaam z.v. Dooitze Annes en Jetske Hobbes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; 02.098.1832 uit de dienst otslagen wegens lichaamsgebreken; inv.nr.131;

Dijkstra, Holke Douwes geb. IJsbrechtum 01.08.1792 wonende te Sneek z.v. Douwe Hylkes en Jeltje Sjoerds; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Dijkstra, Jacob Alberts; 1e afd., 2e bat.; 1e comp.; inv.nr.128

Dijkstra, Jacob Fransens, wonende te St.Jacobparochie; 1e afd. 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Dijkstra, Jacob Hanzes; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Dijkstra, Jacob Jacobs; 1e afd., 2e bat, 6e comp.; inv.nr.128;

Dijkstra, Jacob Jans; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; inv.nr.128;

Dijkstra, Jacob Lubberts; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Dijkstra, Jacob Rinderts wonende te St.Jacobiparochie; 1e afd., 2e bat., 3e comp. lafhartig gedrag; inv.nr.128; Sannes; mogelijk dezelfde als de schutter Dijkstra die in de Staatscourant als vermist tijdens de Tiendaagse Veldtocht wordt opgegeven;

Dijkstra, Jacobus Hessels geb. Leeuwarden 23.06.1793 z.v. Hessel Jacobs en Geertruida Ruwel; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Dijkstra, Jan Koenderts geb. ca.1805 z.v. Koendert Hendriks Dijkstra te Munnekeburen; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Sonnega fol. 65;

Dijkstra, Jan Lourens geb. Hantum 11.05.1800  wonende te Wierum, z.v. Lourens en Antje Geerts; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129 

Dijkstra, Jan Oennes; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Dijkstra, Jan Pieters wonende te Vrouwenparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Dijkstra, Jan Sjoerds, vrijwilliger, leger te velde; 13.01.1833 aangekomen en gediend tot aan de ontbinding; 2e afd. 1e bat., inv.nr.132;

Dijkstra,  Jan Wybes, geb. Lippenhuizen 23.01.1802 z.v. Wybe en Antje Elias, wonende te Leeuwarden; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127

Dijkstra, Jeen Fokkes geb. Irnsum 26.02.1806 z.v. Fokke Jouwers en Wietske Jans Schuitema; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Dijkstra, Jetze Sygers; korporaal 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130; 

Dijkstra, Job Wybes te Finkum; sappeur 1e afd., 2e bat., 5e comp.; Cannegieter; 

Dijkstra, Joeke Doedes geb. Ternaard 30.11.1803 wonende te Hiaure z.v. Doede en Rinskje Joekes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Dijkstra, Joeke Feikes; , 1e afd., 1e bat.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127; 

Dijkstra, Jogchum, geb.Leeuwarden 22.02.1805 z.v. Pieter en Relie Faber; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1e comp., 08.08.1831 te Hasselt achtergebleven; opgenomen in ‘s rijks hospitaal te Utrecht; 20 okt.of dec.bij de comp.terug; inv.nr.127

Dijkstra, Johannes, 1e afd., 1e bat., 2e comp; 11.06.1830 3e comp.; 12 tot 26.03.1831 in het hospitaal; inv.nr.127;

Dijkstra, Johannes Jacobus geb. Leeuwarden 04.09.1796 z.v. Jacobus en Dieuwke Johannes; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Dijkstra, Johannes  Jans geb. ca. 1802 z.v. Jan Abrahams Dijkstra te Oosterwolde;  sergeant 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Oosterwolde fol. 23v;

Dijkstra, Joost Sjoerds wonende te St.Jacobiparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Dijkstra, Klaas Pieters; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Dijkstra, Cornelis Anskes; geb. Vrouwenparochie ca.1804 z.v. Anske Cornelis en Grietje Jacobs Pool; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; wordt tijdens de Tiendaagse Veldtocht als vermist opgegeven; Staatscourant; tr. Het Bildt 10.04.1834 akte nr.18 Eke Pieters Zijlstra; 

Dijkstra, Cornelis Jeltes geb. Hartwerd 28.07.1804 wonende te Parrega z.v. Jelte Cornelis en Gjiltje Watzes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Dijkstra, Lieuwe Johannes; 1e afd., 2e bat.; 28.07.1831 uit de dienst ontslagen;  inv.nr.128

Dijkstra, Machiel Alberts wonende te St. Annaparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Dijkstra, Marten Jacobs geb. Sneek 03.04.1801 z.v. Jacob Johans Dijkstra en Dieuwke Johannes; 2e afd., 2e bat., 3e comp. ;inv.nr.131;

Dijkstra, Melis Andries; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Dijkstra, Nicolaas Harings, geb.Leeuwarden, 1805 z.v. Haring en Ietje Klaes; 1e afd. 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127;

Dijkstra, Onne Klazes; geb. Nijehove (= Niehove Gr. ?)11.02.1803 wonende te Augsbuurt z.v. Klaas en Grietje Kornelis; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Dijkstra, Pylger Klazes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Dijkstra, Pieter Herres te Menaldum; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128; Cannegieter;  

Dijkstra, Pieter Johannes; ; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Dijkstra, Pieter Klazes, geb. Schettens 28.02.1792 wonende te Sneek z.v. Klaas en Foekje Taekes; 1e afd., 1e bat. 1e comp., 06.11.1830 overgenomen van de 1e comp., 2e bat., 1e afd. Friese Schutterij; inv.nr.127 en 128;

Dijkstra, Pieter Pieters; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Dijkstra, Pieter Wybes; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127

Dijkstra, Rein Hanzes, geb.ca. 1805 z.v. Hans Thijsses Dijkstra te Joure; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130; Raf Joure fol. 54v;

Dijkstra, Roelof  Jetzes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Dijkstra, Sake H.; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Dijkstra, Siebe Watzes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128;

Dijkstra, Sybren Johannes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Dijkstra, Sybren Tjebbeles; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Dijkstra, Sytze Tjipkes; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Dijkstra, Sikke Alberts wonende te St.Jacobiparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Dijkstra, Simon Taekes; z.v. Taeke Dijkstra en Trientje Holwerda; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128; heeft aan de Tiendaagse Veldtocht deelgenomen doch overleden te Utrecht 19.03.1832 oud 27 jaar, vóór uitreiking van de onderscheiding; inv.nr.128; BS Ferwerderadeel overl.akte 1832 blad nr.11; 

Dijkstra, Sint Alle; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Dijkstra, Sjoerd Jans; 2e luitenant 2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Dijkstra, Sjoerd Johannes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Dijkstra, Teunis Murks; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Dijkstra, Timen Dirks; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Dijkstra, Tiete Wynses; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127; 

Dijkstra, Uilke; 1e afd., 1e bat.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Dijkstra, Wiebe Hanzes, geb.Lemmer 13.05.1802 z.v. Hans Oenes en Jeltje Wiebes; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; 05.08.1831 bij Beringen naar het hospitaal te Amsterdam; heeft de Tiendaagse Veldtocht gedeeltelijk meegemaakt; Metalen Kruis toegekend; inv.nr.130;

Dijkstra, Wybe Ydes; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Dijkstra, Willem Gerbens; geb. Greonterp 16.04.1799 wonende te Workum; z.v. Gerben en Foekje Willems; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Dijstelberge, Godefridus, wonende te Sneek; vrijwilliger, sergt.majoor; jan 1831 tot de ontbindding; 2e afd.1e bat., inv.nr.132; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Sneek;

Diemersen, Johannes Sakes, z.v. Sake Diemers en Pietje Gjalts, broer van Pieter Sakes Diemersen; ; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Diemersen, Pieter Sakes, afkomstig uit Noorderdrachten z.v. Sake Diemers en Pietje Gjalts; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Dikland, Rykele Willems geb.Sneek 14.03.1813 z.v. Willem Bonnes Dikland en Joukje Klazes van der Veen, gesneuveld 12.08.1813 bron: GN 1993 bldz.178;

Dillema, Johannes Klazes; geb. Giekerk 05.01.1804 z.v. Klaas en Saakje Keimpes; broer van Keimpe Klazes Dillema; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 13.03.1833 gedetacheerd bij het bataljon artillerieschutterij te Naarden; inv.nr.129;

Dillema, Keimpe Klazes geb. Hardegarijp 04.10.1801 z.v. Klaas en Saakje Keimpes; broer van Johannes Klazes Dillema;  1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; sedert 02.12.1832 gedetacheerd bij de artillerieschutterij te Naarden; blijkens aanschrijving van de grietman van Tietjerksteradeel van 13.10.1834 op 04.10.1834 overleden; inv.nr.129

Dinhart, Ids geb. Midlum 25.05.1793 wonende te Harlingen z.v. Adam en Aaltje Idses, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Dirks, Rinze Haantjes; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 naar de comp.artillerie nr.94;

Dirkze, Cornelis; sergeant 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Dirksen, Delis Jans geb. Leeuwarden 29.06.1816 z.v. Jan Delis en Johanna Pieters; tamboer 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Disma, Sjoerd Goslings geb. Sneek 01.02.1800 z.v. Sjoerd Goslings (?) en Grietje Ynzes de Boer; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Djurrema, Djurre Klazes; vrijwilliger, tamboer 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Doedens; Klaas Djurres geb. Kollum 07.05.1797 z.v. Djurre Yskes en Antje Sytzes te Kollum; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; sedert 13.06.1833 van verlof ziek achtergebleven; inv.nr.129

Doedinga, Harmen Doedes geb. Holwerd 05.1791 wonende te Heerenveen z.v. Doede Pieters en Lysbeth Geerts; 2e bat., 2e afd., 1e comp.; inv.nr.131;

Doeksma, Jan Doekes, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 comp.artillerie nr.102; inv.nr.127;

Dokkum, Jan Wybes van; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Docter, Gerrit Jacobs; 1e afd. 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Doldersom, Jan Klazes geb. Hoornsterzwaag 09.05.1805 wonende te Leegemeer z.v. Klaas Jans en Eelkje Wolters; 2e afd.; 2e bat., 1e comp.; 16.04.1832 naar de ziekenzaal te Den Bosch en aldaaar 24.04.1832 overleden; komt voor op de lijst van overledenen opgemaakt in het kamp bij Oorschot op 13.07.1832; inv.nr.131;

Dolstra, Hendrik Teyes; ; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Dolstra, Jan Hendriks; 2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Dolstra, Oene Jochums; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130

Dommers, Berent, vrijwilliger in dienst nov.1830 te Kampen en Leeuwarden, 1e luitenant adjudant 1e afd., 3e bat.; inv.nr.129; 

Donia, Itske Jogchums, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; overl. 03.06.1833 onbekend waar, oud 36 jaar, ongehuwd; heeft aan de Tiendaagse Veldtocht deelgenomen doch overleden vóor uitreiking van de onderscheiding; BS Wonseradeel  overl.akte 1833 blad nr.223

Donker, Folkert Bakes geb. ca. 1802 z.v. Bake Folkerts (overl.) te Makkinga; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; broer van Hendrik Bakes Donker; inv.nr.130; Raf Oldeberkoop fol. 44v;

Donker, Hendrik Bakes geb. ca. 1799 z.v. Bake Folkerts (overl.) te Makkinga, 2e afd., 1e bat., 5e comp.; broer van Folkert Bakes Donker; inv.nr.130; Raf Oldeberkoop fol.44v;

Donker, Pieter Hendriks, geb.Sneek  21.03.1791 tr. Sneek 11.12.1814 Botje Ulbes Farx; gesneuveld 11.08.1831; bron: BS Sneek huw.akte 1814 nr.89; GN 1993 bldz. 178;

Donkersloot, Jacobus; vrijwilliger in dienst maart 1831 te Leeuwarden; off.van gezondheid 2e klas 1e afd., 3e bat.; inv.nr.129

Donkersma, Luitje; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; uit de dienst ontslagen; inv.nr.129

Döntz, Georg, geb. Uelfatze (?) 13.11.1805 wonende te Sneek z.v. Georg en Magdalena Reez; korporaal; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Doop, Gerrit Jans geb. Tjalleberd 12.12.1802 z.v. Jan Gerrits en Lammigje Wiegers Thalen; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Door, Hein Hendriks, vrijwilliger, jan 1831 tot de ontbindidng; 2e afd. 1e bat., inv.nr.13    

Doornbos, Douwe Lubberts 2e afd.,m 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Doornik, Ary; korporaal 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.12

Dorenspleet, Antke Jans geb. ca.1802 z.v. Jan Stoffels Dorenspleet en Sybrig Antkes (Schot); 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130; Raf Balk dl.2 fol.81v;

Dorpwijk, Jelte Keimpes geb. Oldeboorn 25.10.1803 z.v. Keimpe Jeltes en Geeske Thomas Boontje; tamboer 2e afd., 2e bat., 1e comp.; 29.07.1831 schutter; inv.n.131;

Douma, Douwe Franzes; geb. Bergum  08.09.1792 wonende te Nijega (Sm.) z.v. Frans en Sjoukje Gerbens; plaatsvervanger,  1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Douma, Douwe Freerks geb. Poppingawier 30.04.1806 z.v. Freerk Douwes en Oeke Yets; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Douma, Douwe Joukes;  1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Douwma, Douwe Ruurds geb. Irnsum 20.05.1800 wonende te Rauwerd z.v. Ruurd Douwes en Wikje Sjoerds; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Douma, Gerben Franzes geb. Bergum 01.12.1801 z.v. Frans en Sjoukje Gerbens; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Douma, Ype Jelles; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Douma, Jelles Rinzes; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Douma, Marten Arends; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Douma, Pieter Joukes te Menaldum; korporaal 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128; Cannegieter;

Douma, Renger Harmens; geb. Zwaagwesteinde 05.12.1799 z.v. Harmen en Wytske Ringers; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden;08.02.1834 uit de dienst ontslagen;  inv.nr.129;

Douwes, Dirk Joukes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Douwes, Symon Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Draai, Joldert (Jalder) Oebles (van der) geb. ca. 1802 z.v. Oeble Joukes Draai te Hemrik; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; broer van Lieuwe Oebles (van der) Draai; inv.nr.130; Raf Jubbega fol.9.; 

Draai, Lieuwe Oebles (van der) geb.ca. 1804 z.v. Oeble Joukes Draai te Hemrik; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; broer van Joldert (Jalder) Oebles (van der) Draai; inv.nr.130; Raf Jubbega fol.9;

Draaisma, Gerben Aukes geb. Leeuwarden 25.01.1805 z..v. Auke en Berber Pieters; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 11.06.1831 naar de 4e comp.1824-1834;inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);

Draaisma, Gerrit Alberts geb. Franeker wonende te Bolsward z.v. Albert Jans en Hotske Jacobs;

 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Dragstra, Jacob Theunis geb. Terwispel 17.08.1799 wonende te Tjalleverd z.v. Theunis Jochums en Antje Rinzes Boon; sergeant  2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; 

Dragt, Jan Wiegers geb.Tjalleberd 01.11.1798 z.v. Wyger Jans Dragt en Trijntje Pieters de Groot; overl. te 's-Hertogenbosch 21.04.1832, oud 34 jaar, ongehuwd; 2e afd., 2e bat.,; komt voor op de lijst van overledenen opgemaakt in het kamp bij Oorschot d.. 13.07.1832; inv.nr.131; BS Aengwirden 1832 nr.24;

Drent, Harmen Ebeles; 2e afd., 1e bat,m 3e comp.; inv.nr.130;

Drentsma, Jouke Hendriks; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; 25.02.1832 overleden in de gemeente Vessem, oud 26; heeft aan de Tiendaagse Veldtocht deelgenomen doch overleden vóor uitreiking van de onderscheiding; inv.nr.128; BS Leeuwarderadeel overl.akte 1832 nr.12;

Drentsma, Pieter Hendriks; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128

Dreyer, Barend Andeles Harlingen 29.03.1800 z.v. Andele Jans en Baukje Barends Vogelzang; korporaal 2e afd., 2e bat., 2e comp.; broer van Jan Andeles Dreyer; inv.nr.131;

Dreyer, Jan Andeles geb. Harlingen 22.01.1798 z.v. Andele Jans en Baukje Barends Vogelzang, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 4e comp.;van 14.11.1830 tot 14.06.1831 te Den Bosch; 15.06.1831 bij het leger te velde; 28.07.1831 naar het hospitaal; 04.09.1831 bij het leger terug; door ziekte verhinderd de Tiendaagse Veldtocht bij te woningen; Metalen Kruis toegekend wegens november 1830; inv.nr.127;

Dreksma, Jan Doekes; 1e afd., 2e bat., 2e copmp.; 01.04.1831 naar de comp. artillerie nr.102; inv.nr.127;

Dreunhuyzen, Fernandus; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.13

Driese, Willem; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Driest, Lambert, fourier, 1e afd., 1e bat., 1e comp., 23.09.1831 uit de dienst ontslagen; inv.nr.127;

Droge, Gatze Jacobs geb. Sneek 2301.1792 z.v. Jacob Pieters en Sietske Sakes Jouwstra; 2e afd., 2e bat., 4e comp., inv.nr.114; overl.’s-Hertogenbosch 08.07.1833 oud 41 jaar, gehuwd; BS  Sneek overl.akte 1832 blad nr.30

Droogsma, Simon Lieuwes geb. IJlst 03.11.1802 wonende te Folsgare z.v. Lieuwe Symons eb Anna Tjibbes Winkel; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Drost, Gerrit, geb. Leeuwarden 08.03.1790 z.v. Lodewijk en Hendrikje de Jong; plaatsevervanger (?) 1e afd., 1e bat., 1e comp., 06.11.1830 overgenomen van de 1e comp., 2e bat., 1e afd. Friese Schutterij; inv.nr.127 en 128;

Drost, Johannes; 1e afd., 1e bat.; van 14.11.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch; 19.02.1831 overgegaan naar de 2e Ban; Metalen Kruis uitgereikt wegens november 1830; inv.nr.127;

Drost, Wolter Koops; korporaal  2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Duba, Pieter Dirks geb. Sneek 29.03.1805 z.v. Dirk en Willemke Molenaar; vrijwilliger 1e afd., 1e bat., van de 5e naar de 1e en terug naar de 5e comp.; inv.nr.127;

Dubblinga, Theunis. waarschijnlijk afkomstig van Schiermonnikoog; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Duif, Harmanus Dirks; 2e afd., 1e bat,m 3e comp.; inv.nr.130

Duinen, Wopke Hendriks van; korporaal 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130

Duis, Hendrik geb. Leeuwarden 17.01.1788 z.v. Jan en Rebekka Hendriks;  vrijwilliger 1e afd., 1e bat.,5e comp.; inv.nr.127;

Duisterhout, Titus Klazes z.v. Klaas en Baukje Lammers te Akkrum; 2e afd., 1e bat, 3e comp.; inv.nr.131;

Dunné, Lambertus Johannes van; vrijwilliger, kapitein-adjudant bij de staf 2e afd., 2e bat.,  in dienst van januari 1831 tot september 1835; ridder MWO 4e klasse; heeft aan de Tiendaagse Veldtocht deelgenomen; inv.nr. 131en 132;

Duperk (Duport ?), Frederik, eb. Leeuwarden 15.07.1792 z.v. Henrik en Antje Broekmans, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127; ook bij het 2e bat.; inv.nr.128

Durkema, Jan Minnes geb. ca. 1804 z.v. Mnne Jans Durkema te Follega; sergeant 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130; Raf Oosterzee fol. 37v;

Durksz, Simon Lolkes;  sergeant-majoor, 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Duursma, Anne Berends; 1e afd., 1e bt., 4e comp.; inv.nr.130;

Duursma, Jelle Jans; 2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Duursma, Luitje Jans; geb.plm. 1792 z.v. Jan Luitjens te Kollum; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp., 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr. 129; Raf Kollum fol.18v;