Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.

Friese schutters beginnend met letter E

Opmerking: 

De hieronder volgende namen zijn zoveel mogelijk fonetisch gealfabetiseerd volgens de Friese uitspraak. Bijvoorbeeld:  Dijk=Dyk; Dijkstra=Dykstra, Z=S; Zijlstra=Sylstra, Visser en Vries onder de F. enz. 

 

Ebbeling, George Fredriks tr. Harlingen 09.09.1830 Willemina Jeekel; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp., 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr. 129; BS Harlingen huw.akte 1830 nr.42;

Ebbens, Minne Harmens; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Ebbes, Heere Jans geb. Nijehaske 24.04.1804 z.v. Jan en Trijntje Sybrens; sergeant 1e bat., 2e afd., 4e comp.; inv.nr.131; bestuurslid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd.Heerenveen;

Eberling, Philip geb. Leeuwarden 01.02.1793 z.v. Frederik en Catharina Eberling; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Efdé, Willem Hiddes geb. Goutum 02.08.1791 wonende te Sneek z.v. Hidde Hendriks en Aukje Gerrits; 2e afd., 2e bat., 3e comp. ;inv.nr.131;

Ekema, Dirk Sipkes, geb. Blija ca. 1796 z..v. Sipke en Eke Durks; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; broer van Klaas Sipkes Ekema; inv.nr.129;

Ekema, Klaas Sipkes, geb.Blija 23.04.1790 wonende te Holwerd z.v. Sipke en Eke Durks; vrijwilliger; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; broer van Durk Sipkes Ekema; inv.nr.129  

Eelkema, Eelke geb. Harlingen 20.01.1796 z.v. Gerardus en Aukje Andries; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Eelkema,  Jetze (Jisse) Eelkes; geb. Wetzens 02.12.1805 z.v. Eelke Klazes en Riemke Jacobs; 1e afd., 2e bat.,1e comp.; inv.nr.128; overl..Eindhoven (hospitaal) 28.03.1832 oud 26 jaar; heeft aan de Tiendaagse Veldtocht deelgenomen doch overleden vóor uitreiking van de onderscheiding; BS Eindhoven overl.akte 1832 nr.46; BS Oostdongeradeel overl. akte 1832 blad nr.26

Eelkema, Klaas Eelkes; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Eelkema, Reinder Rienks geb. Oostermeer 16.02.1803 z.v. Rienk en Antje Tadema; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 06.10.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129

Eems, Kornelis Kornelis van der; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Eisma, Djurre, op 04.01.1831 bevorderd van sergeant-majoor tot adjudant-onderofficier bij de 1e comp.. van de 1e afd., 1e bat.; inv.nr.127

Eisma, Johannes Adrianus; 1e afd., 1e bat. ; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Eck, Cornelis Willems van, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Ekker, Lykele Johannes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128;

Eldering, Bernardus; vrijwilliger, tamboer luitenant 1e afd., 3e bat.,3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger; in garnizoen te Leeuwarden, inv.nr.129

Elfrink, Thomas Berends; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Elgersma, Eeltje Jacobs, sergeant 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Elgersma, Nanne; 1e afd., 1e bat.; van 06.12..1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban; op laatstgenoemde daum ontslagen; gunstig voorgedragen en toegekend;  inv.nr.127;

Elgersma, Tekele Woutes; 1e afd., 2e bat.,1e comp. inv.nr.128;

Ellens, Jacob Paulus geb. plm.1809 z.v. Paulus Ellens te Kollum; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129, Raf Kollum fol. 42;

Elzinga, Andries Durks, geb.pm.1796 z.v. Durk Andries te Anjum; plaatsvervanger1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; Raf Anjum dl.1 fol.14v;

Elzinga, Anne Gerrits geb. IJlst 07.01.1802 z.v. Gerrit en Wiebrigje Boersma; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Elzinga, Fokke Tjommes, geb. 23.05.1803 waarschijnlijk te Koudum,  z.v. Tjomme Lykles en Trijntje Fokkes;

2e afd., 1e bat, 5e comp.; 26.12.1831 van de stoomboot De Julia gevallen en verdronken; inv.nr.130 en 131

Elzinga, Geert Gerlofs geb.omstr. 1804 z.v. Gerlof Teunis Elzinga te Oudega 36 (Sm.); 2e afd., 1e bat., 5e comp.; 06.09.1831 in het hospitaal te Den Bosch overleden; inv.nr.130;  

Elzinga, Jan Arends; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Elsinga, Jan Durks;  plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Elzinga, Jan Heerkes, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; bij het leger te velde; 02.06.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128;

Elzinga, Lammert Reinders geb. ca. 1805 z.v. Reinder Lammerts Elzinga te Wolvega; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Wolvega fol. 40v; 

Elzenga, Marten Franses, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127

Elzinga, Sake, geb.Dokkum 07.04.1813 wonende te Leeuwarden z.v. Henrik en Anna van Aalzum; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat.,1 comp.; 30.05.1831 in het civiele hospitaal te Den Bosch; 10.06.1831 bij de comp.terug; inv.nr.127;

Elzinga, Jacob Popkes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Elzinga, Tjitse Klazes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.;  inv.nr.128;

Elser, Arjen Gabes te Sneek; overleden aldaar 20.08.1895 oud 91 jaaar, weduwnaar; 1e afd., 1e bat.;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Elzer, Carel Gabes te Sneek; vrijwilliger, sergeant; jan.1831 tot de ontbinding; 2e afd. 1e bat., inv.nr.132

Elsma, Pieter Meikes; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Enga, Pieter Epkes geb.ca. 1802 z.v. Epke Pieters Enga te Winsum; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;  Raf  Bozum fol.20;

Engelmoer, Jacob Philippes geb.Leeuwarden 24.04.1805 wonende te Joure z.v. Philippus Johannes en Johanna Zittelaar; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Engelsma, Dirk Taedes, geb.Oldeboorn 14.11.1800 wonende aldaar z.v.Taede Douwes en Gooitske Hendriks; korporaal (1834) 1e afd., 2e bat., 1e en 4e comp.; inv.nr.128;

Engelsma, Douwe Taedes geb. Oldeboorn, 14.11.1800 z.v. Taede Douwes en Gooitske Hendriks; korporaal 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Engelsma, Engele Thomas geb. Akmarijp 28.08.1805 wonende te Wolsum z.v. Thomas Engeles en Lolkje Gerrits Tjaardema; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Ent, Lammert Roelofs; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130;

Eringa, Pieter Pieters geb. Aalzum 16.10.1800 wonende te Anjum (?) z.v. Pieter en Grietje Daniels; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; sedert 24.07.1832 gedetacheerd bij de marine; inv.nr.129;

Erich, Wolter, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Esveld, Andries Hendriks geb. ca. 1794 z.v. Hendrik  Andries Esveld te Noordwolde; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Noordwolde fol. 96;

Esinga, Idsge Jans; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; NB mogelijk is de juiste familienaam Van Eizinga uit Drachten; 

Eskens, Roelof Lodewijk geb.Buitenpost 07.04.1798 z.v. Lodewijk Minzes en Antje Lourens Boersma; 2e luitenant 1e afd., 3e bat., 3e comp.; kleine staf; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; 10.08.1839 eervol uit de dienst ontslagen; inv.nr.129, 91 en 99;

Essen, Jacobus Willebrordus van, geb. Diemerbrug 17.11.1793 wonende te Harlingen z.v. Bernardus en Bernardina Kruig; vrijwilliger, schutter Friesche Schutterij, 2e Brigade, 1e afd., 1e bat., 6e comp.; gewezen 1e comp.van het 2e bat., 29.06.1831 6 dagen provoost  herhaalde dronkenschap en weg blijven van appels en brutaliteit tegen de sergeant-majoor; rapport opgemaakt te Beest, 31 juli 1832; heeft aan de Tiendaagse Veldtocht deelgenomen; lafhartig gedrag; verdient niet het kruis te dragen; inv.nr.25, 127 en 128;

Esser, Jan geb. Berlijn 01.04.1796 wonende te Sneek z.v. Hendrik en Trijntje; 1e afd., 1e bat.,  4e comp.; inv.nr.127;

Evertsz, Wybren Arend geb. Joure 20.02.1795 wonende te Oldeboorn, z.v. Evert Evertsz en Geertje Derks; vrijwilliger; 03.12.1830 1e luitenant; 29.03.1831 kapitein; 16.04.18334 kapitein-adjudant bij de staf  2e afd., 2e bat., 5e comp.; in dienst van januari 1831 tot juli 1839; ridder MWO 4e klasse; heeft aan de Tiendaagse Veldtocht deelgenomen; inv.nr.132; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden 

Vaarstra, Tjalken (?) Everts; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Vaes, Franciscus geb. Leeuwarden  31.08.1814 z.v. Petrus Jacobus en Anna Lines; vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 5e en 6e comp.; in de 6e comp. tamboer à la suite;  01.09.1832 korporaal; inv.nr.127;

Vaes, Theodorus, vrijwilliger, tamboer Friesche Schutterij, 2e Brigade, 1e afd., 1e bat., gewezen 1e comp.van het 2e bat., geen straf, rapport opgemaakt te Beest, 31 juli 1832; heeft deelgenomen aan de Tiendaagse Veldtocht waarin hij zich zeer lafhartig heeft gedragen; wordt op advies van de chef van het korps toch gunstig voorgedragen daar hij een zeer jong persoon is en zeer oppassend; inv.nr.25, 127 en 128; 

Vaatstra, Cornelis Gooitsens geb. Sebaldeburen 23.10.1809 wonende te Burum z.v. Gooitsen en Antje Rinzes; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 28.07.1834 vertrokken naar de 7e afd. infanterie te Zwolle; inv.nr.129