Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.

Friese schutters beginnend met letter G

Opmerking: 

De hieronder volgende namen zijn zoveel mogelijk fonetisch gealfabetiseerd volgens de Friese uitspraak. Bijvoorbeeld: Dijk=Dyk; Dijkstra=Dykstra, Z=S; Zijlstra=Sylstra, Visser en Vries onder de F. enz. 

 

Gaastra, Jelle Meines geb. Eesterga 25.10.1805 z.v. Meine Wybes en Fimke Jolles Landman; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; broer van Wybe Meines Gaastra; 12.09.1832 naar het tijdelijke hospitaal te Eindhoven; 22.09.1832 geevacueerd naar 's Rijkshospitaal te Utrecht; 06.10.1832 uit dit hospitaal ontslagen met verlof voor 3 weken; 26.10.1832 van verlof achtergebleven; inv.nr.131;

Gaastra, Sjoerd Minnes geb. ca. 1802 z.v. Minne Sjoerds Gaastra te Joure;1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leewarden en Woerden; inv.nr.129; Raf Joure fol.32;

Gaastra, Wybe Meines geb.ca. 1801 z.v. Meine Wybes en Fimke Jolles Landman te Eesterga; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130; Raf Oosterzee fol. 30v;

Galama, Hyltje geb. Franeker 09.07.1797 z.v. Rients en Jeltje Hyltjes;  1e afd., 1e bat., 4e comp.;inv.nr.127;

Gang, Lubbert Gerrits van der, geb. Wierum 02.1803 z.v. Gerrit en Rinskje Lubberts; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 06.10.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129

Gatsonides, Theodorus IJsbrand, geb.Leeuwarden 07.09.1811 z.v. IJsbrand en Mina Jelgerhuis; wonende aldaar; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.127; 

Gautier, Frans Daniels geb. Harlingen 14.02.1812 wonende te Lollum zv. Daniel Jozef en Tjitske Kornelis; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Geelhof, Willem vrijwilliger 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.127; ook bij het 2e bat.; inv.nr.128; 

Geen, Wilhelm van te Leeuwarden; tamboer 1e afd., 2e bat, 5e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128; Cannegieter;

Geer(t)man, Willem, 1e afd., 1e en 2e bat., 2e comp., inv.nr.127 en 128;

Geertsma, Geert Jacobs geb.plm.1804 z.v. Jacob Geerts en Aafke Willems Wijkel te Burum; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Geertsma, Hendrik Heines geb.ca. 1805 z.v. Heine Geerts Geerts te Nijeholtwolde; korporaal 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Geertsma, Jan Rudolf, gepensioneerde 2e luitenant abusievelijk voorgedragen als vrijwilliger; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; Metalen Kruis toegekend; inv.nr.130;

Geertsma, Pieter Geerts; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130

Geest, Adrianus van der; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; van 14.11.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban; Metalen Kruis uitgereikt wegens november 1830; inv.nr.127;

Geest, Hendricus van der, sergeant 21.01.1831 gedegradeerd tot korporaal; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 11.06.1831 naar de 3e comp.;inv.nr.127;

Gein,  Johannes van, geb. Leeuwarden 02.08.1801 z.v. Willem en Martina Stellingwerf, vrijwilliger, korporaal à la suite;  2e Brigade, 1e afd., 1e bat., 6e comp.. gewezen 1e comp.van het 2e bat., vrijwilliger; 10.01.1831 tot 28.04.1831 te Den Bosch; 29.04.1831 bij het leger te Velde; 06.08.1831 naar het hospitaal te Eindhoven; gunstig advies van de bat.kommandant en onderscheiding toegekend; inv.nr.127 en 128;

Overleden Leeuwarden, 13 januari 1871 akte nr.31, oud 69 jaar, weduwnaar;

Gein, Wilhelm van, vrijwilliger, tamboer 1e afd., 2e bat.; lafhartig gedrag; inv.nr.128;

Geizema, Hendrik; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Gejas, Machiel, geb. Leeuwarden 25.12.1790 z.v. Migchiel en Taekje Posthumus; vrijwilliger, 1e afd., 2e bat., 1e en 4e comp.; inv.nr.127 en 128;

Gelder, Abraham Pieters van, wonende te St.Jacobiparochie; 1e afd., 2e bat.,4e comp.; zijn vrouw Dieuwke B.Neurenberg was wasvrouw bij hetzelfde legeronderdeel; inv.nr.128; Sannes;

Gelder, Daniël Frederik van; vrijwilliger, 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128;

Gelder, Joseph van, geb. vrijwilliger 1e afd., 1e bat., inv.nr.127; 

Gemser, Pieter geb. Leeuwarden 30.10.1812 z.v. Johannes en Pietje Hendriks, vrijwilliger 1e afd., 2e bat., 1e en 4e comp. inv.nr.127 en 128;

Genderen, Hermanus van, vrijwilliger, 2e luitenant; leger te velde; okt.1830 in dienst gekomen bij het 1e bat. jagers en vandaar in okt.1832 overgegaan naar de 2e afd., 2e bat. en gediend tot aan de ontbinding; inv.nr. 128 en 132;

Gerbens, Fokke Gerbens geb. Workum 12.02.1801 wonende te Pingjum z.v. Gerben Sjoerds en Doetje Hoites; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Gerbenzon,Gerben, vrijwilliger, 2e luitenant; okt.1830 bj de grenadiers in dienst getreden , daarvan 12 sept.1833 overgenomen tot aan de ontbinding; 2e afd. 1e bat., inv.nr.132;

Gerber, Sake Johannes, geb.Lemmer 12.08.1798 z.v. Johannes Frederik Gerber en Jetske Sakes; korporaal  2e afd., 1e afd., 3e comp., 09.06.1833 uit de dienst ontslagen; inv.nr.130; ontslagbewijs in het bezit van de dhr. T.Gerber;

Gerder, Daniel F., vrijwilliger, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.127 en 128;

Gerink, Hendrik Berends; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Gercama, Johannes Klazes; 1e afd., 2e bat., 3e comp. inv.nr.128;

Gerlofsma, Tjeerd geb. Franeker 17.12.1803 z.v. Hendrik en Grietje van der Werff; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Gerlsma, Jentje geb. Hindeloopen ca. 1794 z.v. Sicco en Douw Pieters, vrijwilliger, 2e luitenant bij het 1e bataljon jagers en 2e afd., 1e bat., 1e comp.;  in dienst van januari 1831 tot november 1831; 17 november 1831 ontslagen; inv.nr.128 en 132

Gerlsma, Petrus, vrijwilliger; 1e luitenant bij het 1e bat.; okt.1830 bij de jagers in dienst getreden tot de ontbinding;

15.02.1832 overgenomen van het bataljon jagers; 2e afd. 1e bat.,; inv.nr.132;

Gerner, Berend Hendrik geb. Burg Steinfurt 03.03.1801 z.v. Hendrik en Anna Drekmans; 1e comp. 1e afd., 3e bat., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden, inv.nr.129;

Gernes, Jan Hendriks; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Gerrits, Salomon; 2e afd., 1e bat., 3 comp.; inv.nr.130

Gerritsma, Klaas Ates geb. 08.04.1803 z.v. Ate en Tjitsche Klazes; sergeant ; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Gerzies, Jouke Jozeph; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Gerstmeyer, Jacob Coenraads geb. Harlingen 03.04.1794 wonende te IJlst ; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; van 15.10.1831 tot 15.01.1832 in het hospitaal te Utrecht en met onbepaald verlof; 19.02.1832 gedetachteerd te Zwolle tot ontslag uit de dienst; inv.nr.131;

Geurs, Bernardus, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127; ook bij het 2e bat.; inv.nr.128

Geurs, Nicolaas, vrijwilliger, tamboer, 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger; in garnizoen te Leeuwarden, inv.nr.129

Gijlstra, Rykle geb.Dokkum 11.06.1795 wonende te Leeuwarden z.v. Arjen en Marijke van der Meulen, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 22.10.1831 korporaal; inv.nr.127;

Gilon, Machiel, vrijwilliger, sergt. geweermaker, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Giliam, Johannes Hendriks; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Gijzen, Machiel Bernardus; korporaal 2e afd., 1e bat., 3e comp.; 01.081831 gedetacheerd bij de caissonwagen te Eindhoven; inv.nr.130

Glas, Albert Jans; 2e afd., 1e bat., 2e comp. inv.nr.130;

Glas, Sjouke  Jans geb. Almenum 26.05.1805 z.v. Jan Jansen en Eeltje Sjoukes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Glashouwer, Jan Willems geb. ca.1805 z.v. Willem Johannes Glashouwer te Hindeloopen; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130; Raf Hindeloopen fol.10

Godthelp, Egbert Johannes geb.Harlingen 04.01.1804 z.v. Johannes Melchers en Sytske Advocaat, vrijwilliger, korporaal 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Goedemoed, Bauke Hendriks geb. Sneek 17.11.1799 z.v. Hendrik Goedemoed en Marijke Meinardus te Sneek; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 31.10.1834 uit de dienst ontslagen door inlijving van de remplaçeerde Antonides;  inv.nr.129

Gleistra, Frans; 1e afd. 2e bat., 2e comp.; bij het leger te velde; 31.05.1831 naar het hospitaal te Den Bosch om gehervisiteerd te worden; 12.06.1831 gedetacheerd te Zwolle bij de 7e afd.;  13.05.1834 nog niet terug bij de compagnie; inv.nr.128;

Goot, Ate Sipkes van der;  geb. Sondel 08.1801 z.v. Sipke Hendr. en Antje Alles  Bosma; 2e bat, 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Goot, Jaitje Hendriks van der, geb. Balk 28.12.1810 wonende te Leeuwarden en Bolswardz.v. Hendrik en H.R.Binkes; 2e luitenant 1e afd., 2e bat.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden ; 

Gorkum, Geert van, geb. Sneek 29.01.1796 z.v. Hendrik en Hiltje Geerts; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127; kleine staf 1e afd., 3e bat.; inv.nr.91; 14.05.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.63;

Gorkum, Murk van, geb. Franeker 22.12.1803 z.v. Jetze en Tjitske Hendriks; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Gorkum, Pieter van; 1e afd.,1e bat., 2e comp.en 2 bat., 1e comp.; van 14.11.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch; 19.02.1831 overgegaan naar de 2e Ban; het Metalen Kruis uitgereikt wegens november 1830; inv.nr.127;

Gorter, Ate Jacobs; 1e afd., 2e bat., 4e comp.;  inv.nr.128;

Gorter, Aede Tabes wonende te Vrouwenparochie; 1e afd. 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes; 

Gorter, Gerke Lammerts geb.ca. 1802 z.v. Lammert Gerkes Gorter te Makkinga; sergeant 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Oldeberkoop fol.46;

Gorter, Hodze Johannes; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Gorter, Jan Harmens geb. ca. 1800 z.v. Harmen Gerkes Gorter te Makkinga, 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Oldeberkoop fol. 46;

Gorter, Kornelis geb. St.Annaparochie 02.05.1803 wonende te Harlingen z.v. Sjouke en Martje Stolte; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Gorter, Oebele Egberts geb. Gorredijk 16.07.1792 z.v. Egbert Jans en Lutske Jans; 2e afd. 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Gorter, Thomas Jans geb.ca. 1797 z.v. Jan Jannes Gorter te Donkerbroek; 2e afd.,m 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Oosterwolde fol. 49v;

Graad, Theodorus geb. Franeker 08.11.1800 wonende te Harlingen z.v. Johannes en Catharina Dirks; 1e afd., 1e bat., 4e comp.inv.nr.127;

Graaf, Anske de; 1e afd., 2e bat., 3e comp., inv.nr.128; is mogelijk dezelfde als de schutter De Graag die in de Staatscourant tijdens de Tiendaagse Veldtocht als vermist wordt opgegeven;

Graaf, Bouwe de; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp., 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr. 129;

Graaf, Frans Gelts de; geb. plm. 1804 z.v. Gelt Klazes de Graaf te Ternaard; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; Raf Ternaard fol.48

Graaf, Johannes de, geb. Leeuwarden 06.03.1794 z.v. Cornelis en Maaike Brugman; vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127;

Graaf, Folkert Meinderts de geb. plm.1801 z.v. Meindert Folkerts te Driesum; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; uit de dienst ontslagen; inv.nr.129; Raf Veenwouden fol. 105;

Graaf, Klaas Bauke de; geb. Warga 06.04.1805 wonende te Akkrum z.v. Bauke Marcus en Trijntje Hotzes; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Graaf. Sake Jitzes de, te Hallum; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; 07.08.1831 gesneuveld in het gevecht bij Kermpt;  Cannegieter;   

Graaf, Sander Kornelis de;  1e afd., 3e bat, 2e comp.; plaatsvervanger; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Graaf, Sybren Martinus de; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130;

Graaf, Tjeerd Lieuwes de, korporaal 1e afd., 2e bat., 3e comp.;  inv.nr.128;

Graaf, Jan Gerbens van der; 1e afd., 1e bt., 4e comp.; inv.nr.130;

Gramsma, Reinder , 1e afd., 1e bat., 1819-1830, inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);

Grand, Hijman Mozes le, geb. Leeuwarden 14.10.1804 z.v. Mozes en Bettje de Vries, 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831;  inv.nr.127; sergeant-majoor en als zodanig in 1839 ontslagen; onderscheiding voor 15-jarige dienst bij de schutterij; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden

Gras, Uilke Jeremias geb. Stavoren 11.05.1803 wonende te Ypecolsga z.v. Jeremias Berends en Tjitske Durks ; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Gratama, Andreas geb.ca. 1799 wonende te Leeuwarden z.v. Tjepke Gratama te Jellum, vrijwilliger; 04.09.1830 vrijwilliger; okt.1830 2e luitenant 1e afd., 1e bat.,2eluitnant-kwartiermeester 2e afd., 1e bat.; kapitein-kwartiermeester 2e afd. 2e bat.onder commando van de kolonel Groenia; 1833 gedetacheerd bij het depôt van de 7e afd. inf. te Zwolle waar hij in aug. 1833 eervol wordt ontslagen; in dienst van november 1830 tot augustus 1835;  inv.nr.131 en 32; lid van de Vereeniging het Metalen Kruis afd.Leeuwarden;

Grendel, Hendrik, geb. Leeuwarden 18.05.1791 z.v. Andries en Pietje Piers, wonende aldaar; korporaal à la suite, vrijwilliger, korporaal 1e afd., 1e bat., inv.nr.127; ook genoemd bij het 2e bat.; inv.nr.128 en 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;;

Greve, Georg Reints (?) de,geb.Deventer 13.12.1805 wonende te Sneek z.v. Helmich en  Alida Grödeken; sergeant, 26.07.1832 fourier; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Greveling, Roelof Jans; sergeant 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Greeven, Gerardus, geb.Groningen 12.09.1805 wonende te Leeuwarden z.v. Johannes en Fenna (?); 01.05.1832 ontslag wegens indienststelling van een plaatsvervanger; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127;

Grevers, Willem geb. Franeker 13.04.1805 z.v. Jan en Hendrina Leuns, 1e afd., 1e bat., 4e inv.nr.127;

Grijpsma, Albert; 1e afd., 1e bat.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Groen, Lieuwe Gerbens de, geb. Harlingen z.v. Gerben Lieuwes en Froukje; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Groen, Thijs de, geb. Sneek 08.03.1805 z.v. Jelmer en Antje Thijsses; 1e afd., 1e bat., 5e comp.;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Groenauw, Johannes, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 11.06.1831 3e comp.; inv.nr.127;

Groenouw, Machiel; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131

Groeneveld, Dirk Cornelis; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128

Groeneveld, Sake Gerbens; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Groenewoud, Berend Hendriks geb. Witveen 16.12.1803 wonende te Surhuium z.v. Hendrik en Feikje Errits; 1e afd., 3e bat., 3e comp.lichting 1831; inv.nr.129 en 99;

Groenewoud, Johannes Martinus, 1e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.127; 06.07.1831 uit het hospitaal met reisgeld; 21.10.1831 naar de 5e comp.; inv.nr.43 nr.128; 

Groenewoud, Sjoerd Johannes; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128;

Groenhof, Andries geb. Sneek 09.12.1804 z.v. Wabe en Catharine Wekema; 1e afd., 1e bat., 4e comp. inv.nr.127; Groenhof, Harmen geb. Sneek  21.11.1801 z.v. Sander en Aaltje Scholtens, 1e afd., 1e bat., 5e comp.;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Groenhout, Boye Ypes geb. Sneek 23.04.1805 z.v. Ype en Aaltje Kool; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.127;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831

Groenia, Petrus, dienstplichtig kolonel staf  2e afd., 2e bat., inv.nr.131;

Groenje, Pieter Lolkes geb. Holwerd 27.01.1801 z.v. Lolke en Aukje Louws; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 06.10.1834 uit de dienst ontslagen; broer van Louw Lolkes Groenje; inv.nr.129;

Grondsma, Marten Johannes geb. Oppenhuizen 15.02.1802 z.v. Johannes Pieters en Grietje Klazes; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Groot, Alle Jelles de, geb. 27.09.1806 wonende te St.Annaparochie z.v. Ale Herkes en Elske Jans, overl. Arnhem 03.11.1832; heeft volgens Sannes gediend in de 1e afd., 2e bat., mogelijk 4e comp.; Sannes; BS Het Bildt overl.akte 1832 nr.115;

Groot, Anne Sipkes de; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Groot, Beint Jelmers de, geb. ca. 1804 z.v. Jelmer Jeltes de Groot te Kortezwaag; 2e afd., 1e bat., 1e en 4e comp.; 23.11.1831 veroordeeld tot 2 dagen politiezaal wegens slordigheid over zijn kleding; 28.12.1831 veroordeeld tot 4 dagen politiezaal wegens slordigheid over zijn kleding en bewapening; ook genoteerd wegens slecht gedrag en dronkaard; heeft zich goed gehouden bij de Tiendaagse Veldtocht; Metalen Kruis toegekend in verband tot het extract uit het strafregister;  inv.nr.130; Raf Langezwaag fol.8;

Groot, Feitze Bjintjes de; geb Beneden Knijpe 26.12.1798 wonende te Heerenveen z.v. Bjintje Oebeles en Wytske Feitzes; 2e afd. 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Groot, Gompert Izaäc de, geb. Leeuwarden 16.09.1798 z.v. Izaak en Wrigje (?)Gomperts1e afd., 2e bat., 3e comp.; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127 en 128;     

Groot, Hendrik Jacobs de, Oudeshaske 05.07.1801 z.v. Jacob Lucas en Akke Hendriks Spijkermond; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131 

Groot, Hendrik Klazes de; wonende te St.Jacobiparochie; korporaal 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Groot, Jan Abrahams de, geb. Rotsterhaule 07.02.1800 wonende te Luinjeberd z.v. Abraham Wiegers en Roelofje Jans Meyer; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen, aldaar 2e afd., 1e bat.;

Groot, Jan Berends de; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130

Groot, Jan Klazes de, z.v. Klsas Jans te Westergeest (?); korporaal 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.12

Groot, Klaas Jentjes de, geb. Oldeboorn 20.09.1798 z.v. Jentje Klazes en Attje Tjibbes; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Groot, Lammert Jelles de. geb. Nieuwehorne 24.06.1806 wonende te Bovenknijpe z.v. Jelle Ynzes en Aaltje Lammerts; 2e afd. 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen;

Groot, Sipke Freerks de; RK dp Irnsum 23.04.1805 z.v. Freerk Ruurds arbeider te Irnsum en Antje Sipke; overl. in het kwartier te St.Oedenroede 02.04.1832, oud 26 jaar, ongeh.; 2e afd., 2e bat.; komt voor op de lijst van overledenen opgemaakt in het kamp bij Oorschot  d.d. 13.07.1832; inv.nr.131; 

Groot, Tjebbe de, geb. Harlingen 10.10.1799 z.v.Jan en Hiske de Roos; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Groot, Wybe Thijses geb.ca. 1805 z.v. Thijs Hylkes te Oldeholtwolde; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Wolvega fol 91v;

Groot, Willem Roelofs de; wonende te Vruwenparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; bij het leger te velde; 30.05.1831 naar het hospitaal; 21.08.1831 terug bij de kompagnie; inv.nr.128; Sannes;

Grounau(w), Johannes, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;  

Groustra, Sipke Jans geb. Leeuwarden z.v. Jan en Iefke, vrijwilliger, tamboer, 2e afd., 2e bat., febr.1831 in dienst gekomen overgegaan bij het bat. vrijw. Art. in sept.1835; inv.nr.127,  en 132.,

Gunst, Hendrik Tietes; 1e afd., 2e bat.; 28.07.1831 uit de dienst ontslagen; 

Gunstra, Bartel Pieters geb.plm.1797 z.v. Pieter Bartels Gunstra te Dokkum; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; Raf Dokkum fol.10;

Gunstra, Wytze Pieters geb.ca.1801 z.v. Pieter Bartels te Gunstra te Dokkum; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; inv.nr.128