Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.

Friese schutters beginnend met letter H

Opmerking: 

De hieronder volgende namen zijn zoveel mogelijk fonetisch gealfabetiseerd volgens de Friese uitspraak. Bijvoorbeeld: Dijk=Dyk; Dijkstra=Dykstra, Z=S; Zijlstra=Sylstra, Visser en Vries onder de F. enz. 

 

Haagsma, Abe Ates geb.Heeg 05.12.1802 z.v. Ate Jacobs en Grietje Abes Lam; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Haagsma, Andries Pieters; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Haagsma, Hendrik Gerrits, geb. Langweer 05.01.1803 z.v. Gerrit Jacobs Haagsma en Antje Hendr. Koopmans; 01.12.1832 op mars naar Naarden om gedetacheerd te worden bij het bat.artillerie schutterij; 2e bat, 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; Raf Langweer fol.7;

Haagsma, Jan Jacobs geb. Oudehaske 16.12.1803 wonende te Terkaple z.v. Jacob Bouwes en Akke Jans Kooiker; 01.12.1832 op mars naar Naarden om gedetacheerd te worden bij het bat.artillerie schutterij; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Haak, Evert Rinzes van der, geb.Kollum 11.01.1804 wonende te Leeuwarden z.v. Rinze en Janke Ellers; vrijwilliger, korporaal 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 

Haaksma (Haagsma), Namle Teunis geb. ca. 1801 z..v. Teunis Wybes te Oosterzee; 2e afd., 1e bat., 3e comp.;  inv.nr.130; Raf Oosterzee fol.23;

Haaksma, Pieter; geb. Kollum 13.02.1802 wonende te Leeuwarden; z.v. Haye Reinders en Anna Pieters Bouma;korporaal 06.05.1832 gedegradeerd tot schutter , 1e afd., 1e bat., 2e comp. heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Haan, Hendrik de; korporaal, 18.02.1831 sergeant; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.127; 

Haan, Jacob Jans geb. plm. 1802 z.v. Jan Jelles de Haan te Aalsum; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; Raf Ee fol.. 68v;

Haan, Klaas Arjens de; 1e afd., 2e bat.; 2e comp.; bij het leger te velde; 09.07.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128;

Haan, Klaas Gaukes de; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128;

Haan, Lykle Foppes de; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Haan, Lodewijk Johannes de, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 comp.artillerie nr.100; 

Haan, Pieter Hendriks; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Haan, Rintje de; vrijwilliger, sergeant 1e afd., 2e bat., 3e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128;

Haan, Roelof de; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Haan, Sytze Yntes de, geb. Makkum 28.10.1804 wonende te Piaam, z.v. Ynte Sytzes en Rebekka Jurjens; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Haan, Sjoerd Gerrits; sedert 09.05.1831 vermist; bij vonnis van de krijgsraad van Friesland uit hoofde van desertie en diefstal tot de kruiwagen verwezen; 2e afd., 1e bat., 1e comp. met aantekening "geroyeerd"; inv.nr.130

Haan, Wiebe Lieuwes de, geb. Surhuisterveen 22.09.1805 z.v. Lieuwe en Wypkje Hendriks; 1e afd., 3e bat., 3e comp. lichting 1830; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129 en 99; 

Haanstra, Auke; 1e afd., 1e bat.; van 14.11.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban; Metalen Kruis toegekend wegens november 1830; inv.nr.127;

Haar, Louwrens Fokkes de; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 naar de comp.artillerie nr.144; inv.nr.127;

Haarsma, Dirk Hylkes geb. ca. 1792 z.v. Hylke Ymes Haarsma te Oudega (H.O.N.); 2e afd.,m 1e bat., 5e comp.; broer van Yme Hylkes Haarsma; inv.nr.130; Raf  Koudum fol.134v;

Haarsma, Yme Hylkes geb. ca. 1800 z.v. Hylke Ymes Haarsma te Oudega (H.O.N.) 2e afd., 1e bat., 5e comp.; broer van Dirk Ymes Haarsma; inv.nr.130; Raf Koudum fol.134v; 

Haarsma, Rein Franzes geb. omstr.1805 z.v. Frans Ymes te Hemelum; 2e afd., 3e bat., 5e bat.; 01.04.1831 in 't garnizoen te Nijmegen; van 15.05. tot 19.09.1831 met verlof; geen aanspraak op het Metalen Kruis; inv.nr.130 en 131; Raf Koudum fol.112; 

Haas, Harmen Abrahams de, geb.Workum 06.10.1802 z.v. Abraham Annes en Tietje Harmens Groeneboom; 1e afd., 1e bat.,4e comp.; inv.nr.127; 

Haas, Yme de, geb. Franeker 03.08.1813 z.v. Govert en Wopje Hillema; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127; 

Haas, Jan Rinzes; geb. Birdaard 01.01.1805 z.v. Rinze en Jeltje Jans; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Haas, Machiel de, geb. Leeuwarden 03.03.1799 wonende te Sneek z.v.Jacobus en Geeske Boltjes; 1e afd., 1e bat., 5e comp.;  van 5e naar de 1e en terug naar de 5e comp.; inv.nr.127; 

Haas, Magchiel Jans de, geb. Leeuwarden 02.01.1800 z.v. Jana en Anna Lolcama; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 11.06.1831 naar de 4e comp.; inv.nr.127;

Haas, Tjalke Govert de, geb. 28.02.1801 z.v. Govert en Wopkje Hellema; 1e luitenant vrijwillliger 1e afd., 1e bat., 5e comp.inv.nr.127;

Haasbach, Jacobus; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831

Habbema, Hermanus; geb. Buitenpost 29.01.1806 wonende te Oenkerk z.v. Bokko en Cornelia van der Moer; vrijwilliger 2e luitenant  1e afd., 3e bat.,1e comp.; klein staf; maart 1831 bij het mobiele leger; in garnizoen te Leeuwarden, inv.nr.129

Haga, P. wonende te Sneek, 2e luitenant bij de dienstdoende schutterij; erelid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Sneek: NB komt niet voor op de lijsten inv.nr.127 

Hager, Jacob Haukes wonende te St. Jacobiparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; plaatsvervanger voor Johannes Jans Kuiken;  inv.nr.128; Sannes

Hayema, Klaas Reinders; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Hayema, Romke Reinders; geb.Britsum 09.011.1803 z.v. Reindeer Hayes en Trijntje Tjeerds1e afd., 2e bat., 3e comp.; overl.Utrecht 11.10.1832 oud 30 jaar;  inv.nr.128; BS Leeuwarderadeel overl.akte 1832 blad nr.24;

Haiman, Johannes, vrijwilliger  1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.127 en 128;    

Haisma, Ebele Hajes; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Haitsma, Alle Ynzes geb. Wons 29.01.1801 wonende te Exmorra z.v. Ynze Sjerps en Akke Alles; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Haitsma, Johannes Sierks geb. Franeker 15.01.1803 wonende te Dokkum z.v. Sierk en Antje van Buren, sergeant; 1e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.127;

Halbertsma, Durk Hiddes; geb.ca. 1805 z.v. Hidde Jacobus te Gorredijk; sergeant 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.120; Raf Gorredijk fol.27v;

Halder, Jacobus; vrijwilliger, 1e luitenant-adjudant; eerste dagen van augustus 1831; gestorven (?)

Halen, Gerrit M. van; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Halma, Sybren Jacobs; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Halman, Joseph Pieters geb. ca. 1804 z.v. Pieter Josephs Halman te Steggerda; 2e afd., 1e bat., 4e comp. inv.nr.130; Raf Noordwolde fol. 58b;

Ham, Jan Harmens de, tr.Tietjerksteradeel 30.12.182o Lieuwkje Jacobs Watzema; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp., 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr. 129; BS Tytsjerkseradiel huw.akte 1820 nr.41;

Hamel, Sjoerd (?) van, geb. Zutphen 07.03.1807wonende te Leeuwarden  z.v. Joost A. en Maria Peiperda (?); 2e luitenant 1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.127;

Hamer, Jacobus; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Hamers, Mathijs; wonende te Sneek; fourier 1e afd., 1e bat.; ook bij het 2e bat.; inv.nr.128; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Sneek;

Hamstra, Bindert Pieters geb. Surhuizum 15.04.1804 wonende te Augustinusga, z.v. Pieter en Aukje Binderts; 1e afd., 3e bat., 3e comp., lichting 1829; inv. nr.129 en 99;

Hamstra, Jan Luitzens; 2e afd., 1e bat,m 3e comp.; inv.nr.130

2e afd., 1e bat,m 3e comp.; inv.nr.130

Handelaar, Lourens; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Handelaar, Sikke Wybrens; 1e afd.. 1e bat., van 14.11.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban; Metalen Kruis toegekend wegens november 1830; inv.nr.127;

Hanenburg, Wybe T.; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp., 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr. 129;

Hania, Tjitte Taekes; geb.Workum 08.03.1804 z.v. Taeke en Zwaantje Visser; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; 29.07.1832 gedetacheerd  bij het korps Mariniers; inv.nr.127;

Hanja, Douwe Pieters geb. Leeuwarden 25.11.1805 z.v. Pieter en Gietje Gerbens Vlietstra, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127; ook bij het 2e bat.;  inv.nr.128;

Hanja, Gerben Pieters te Leeuwarden, vrijwilliger,  tamboer 1e afd., 2e bat, 5e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128;

Cannegieter;

Hankes,  Gerrit geb. Harlingen 24.04.794 z.v. Gerrit en Doetje Idses, vrijwilliger,  1e afd., 2e bat., 3e comp.; 1e afd., 1e bt., 6e comp.; inv.nr.127 en 128; 

Hankes, Johannes Joost geb. Bolsward 06.12.1801 wonende te Workum z.v. Joost en Johanna Gleets; 1e afd., 1e bat.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Harder, Nanne Johannes de; geb.Workum 08.11.1794, z.v. Johannes en Janke Visseer; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Harder, Willem Martens geb. ca. 1804 z.v. Marten Jacobs Harder te Noordwolde; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Noordwolde fol. 134;

Hardorff, Martinus, geb. 06.09.1812 z.v. Hans en Maria Schreinhout; 1e afd., 1e bat., 1e comp.inv.nr.127;

Hardstra, Brugt Gerrits; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Haren, Sikke Roelofs van, geb. Surhuisterveen 02.02.1806  z.v. Roelof Hemanus van Haren en Grietje Sikkes; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.129

Harings, Aldert, vrijwilliger, 1e afd., 1 bat., inv.nr.127;

Haringsma, Gerrit Johannes geb.ca.1800 z.v. Johannes Gerrits Haringsma te Rotstergaast; broer van Poppe Johannes Haringsma; 2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130; Raf  St.Johannesga fol.20

Haringsma, Poppe Johannes geb.ca. 805 z.v. Johannes Gerrits Haringsma te Rotstergaast; broer van Gerrit Johannes Haringsma; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130; Raf St.Johannesga fol.20

Haringsma, Wiebe Piers, geb.Harich 28.12.1803 z.v. Pier Reintjes en Joukje Wiebes; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; 01.04.1831 in 't garnizoen te Nijmegen; 12.06.1831 bij de reserve-divisie van 01.08 tot 26.08.1831 in het hospitaal te Den Bosch; inv.nr.130;

Harinxma thoe Slooten, Douwe Jan Andries baron van, geb. Holwerd z.v. C.van Harinxma thoe Slooten en Anna van Sytzama; 10.1830 op eigen kosten in dienst getreden vrijwilliger bij het 1e bat. grenadiers, 01.05.1831 2e 31.071834 1e luitenant tot aan de ontbinding; 2e afd., 2e bat.,1e comp. inv.nr.128, 131 en 132; 05.12.1839 eervol ontslagen; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden;

Harinxma thoe Slooten, Johan Sertus Sippo baron van, geb.Holwerd 17.05.1802 z.v. Albertus en Anna van Sytzama; kapitein, 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobieleleger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129

Harinxma thoe Slooten, mr. Maurits Pico Diderik baron van, geb. Holwerd 03.01.1804 wonende te |Beetsterzwaag z.v. C.Harinxma thoe Slooten en Anna van Sytzama, vrijwilliger, 1e luitenant; okt.1830 bij de grenadiers op eigen kosten; 01.05.1831 2e luitenant 1e bat., 2e afd., 4e comp.; inv.nr.131; 05.08.1833 1e luitenant 2e afd. 2e bat., 1e comp. inv.nr. 128, 131 en 132; 05.12.1839 eervol ontslagen; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden 

Harling, Harmen Berends; geb. Jever in Pruisen 15.01.1801 wonende te Workum; z.v. Berend en Lijsbert Brüning; 1e afd., 1e bat., 6e comp; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Hartenberg, Johannes Pieters; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Hartkamp, Rinze Hendr., 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 comp.artillerie nr.103;

Hartman, Johannes Gerrits geb. Harlingen 04.02.1804 z.v. Gerrit en Sytske de Vries; vrijwilliger, fourier 1e afd., 1e bat., 4e comp.;  inv.nr.127;

Hartmans, Pieter Rijnders te Hoogebeintum; sergeant 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128; Cannegieter;

Harts, Migchiel, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Hartstra, B.G. 2e afd., 2e bat.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen; (NB komt niet voor op de lijst inv.nr.130 etc.)

Hazelhof, Jacobus, vrijwilliger, sergeant-majoor, 1e afd., 3e bat.,1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger; in garnizoen te Leeuwarden, inv.nr.129

Hazelhof, Tjeerd Karel; 1e afd., 1e bat.; van 14.11.1830 tot 15.02.1831 te Den Bosch; op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban; Metalen Kruis uitgereikt wegens november 1830; inv.nr.127;

Hazenberg, Gaele Wiebes; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Hazewindus, Geert Pieters; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130

Havinga, Petrus Jacobus; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 naar de komp.artillerie nr.112; inv.nr. 34/ 112

Hebbes, Jan Sipkes geb.Leeuwarden 11.09.1805 z.v. Sipke en Hendrikje Eekhof, korporaal 1e afd., 1e bat., 1e comp.; 06.11.1831 à la suite bij de 2e comp.; inv.nr.127;

Heddema, Hendrik Johannes geb. Suameer 12.12.1806 wonende te Oostermeer z.v. Johannes en Grietje Hendriks; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; mei 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Heeg, Jacob geb. Sneek 30.05.1804 z.v. Jan Wybes en Jajukje Posthuma; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Heegstra, Lammert Pieters; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Heegstra, Willem Pieters; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; 1e afd., 2e bat., inv.nr.128;

Heemstra, jonkheer Schelte van; vrijwilliger, 1e luitenant, 1e afd., 3e bat.,1e comp.; febr. 1831 bij het mobiele leger; in garnizoen te Leeuwarden, inv.nr.129

Heep, Andries Joekes; adj.vaandeldrager; staf 1e afd., 3e bat.; maart 1831 bij het mobiele leger, in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129 

Heer, Jan Jelkes de; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Heet, Pieter Johannes 2e afd.,m 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Heghuizen, Felix Wilhelmus geb. Leiden 22.06.1787 z.v. Rutgerus en Suzanne de Voss (?); sergeant 1e bat., 2e afd., 4e comp.; inv.nr.131

Hey, Sikke Arjens de, geb. Terhorne 21.11.1805 wonende te Witmarsum z.v. Arjen Gerrits en Antje Gosses; sergeant 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Heij, Willem Gerrits de, geb. Langezwaag 17.09.1805 wonende te Oudehaske z.v. Gerrit Willems en Wieger Jans Kuikstra; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Heida, Jelle Wolters geb.Katlijk 25.08.1805 z.v. Wolter Andries en Beeuwkjen Rijkeles ; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; 01.04.1831 in 't garnizoen te Nijmegen; 12.06.1831 reservediv.; 19.06.1831 in het kantonnement Erp naar 't hospitaal te 's Grave; 16.12.1831 uit 's rijkshospitaal te Utrecht; Metalen Kruis toegekend; broer van Pieter Wolters Heida; inv.nr.130;

Heida, Johannes Roelofs geb. ca. 1805 z.v. Roelof Johannes Heida, Zestienroeden onder Tjalleberd; 2e luitenant 2e afd, 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Tjalleberd fol. 5;

Heida, Pieter Wolters; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; 01.04.1831 in 't garnizoen te Nijmegen; 13.06.1831 in de infirmerie te 's Grave geb.Katlijk 03.03.1816 z.v. Wolter Andries Heida en Beeuwke Rykles Heida; 11.01.1831 uit 's rijkshospitaal te Utrecht; Metalen Kruis toegekend; broer van Jelle Wolters Heida; inv.nr.130;

Heida, Sjoerd Detjes; geb.Drachten 17.06.1804 z.v. Detje Sjoerds van der Heide; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Heida, Wouter Hendriks geb.ca. 1804 z.v. Hendrik Andries Heida te Katlijk; 2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130; Raf Mildam fol.18;

Heide, Arjen Pieters van der, geb. Lutkewierum 07.03.1803 z.v. Pieter Arjens en Trijntje Oepkes; vrijwilliger, febr. 1831 in dienst gekomen 2e afd. 2e bat., 4e comp.; 14 okt.1834  overgegaan bij het bat. Vrijw. Artilleristen; inv.nr.128 en 132;

Heijde. Bauke Rikles van der; sergeant 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Heide, Bote van der; 1e afd., 1e bat.;van 14.11.1830 tot 06.05.1831 te Den Bosch op welke datum hij om wettige redenen werd ontslagen; Metalen Kruis uitgereikt wegens november 1830; inv.nr127;

Heide, Durk Everts van der, geb. Haulerwijk 15.04.1797 z.v. Evert Jans en Johantje Willems; 01.04.1831 in 't garnizoen te Nijmegen; 07.05.1831 verlof van 14 dagen; door ziekte achtergebleven tot 28.03.1832; korporaal 2e afd., 1e bat., 5e comp.; heeft geen aanspraak op het Metalen Kruis; inv.nr.130;

Heide, Egbert Johs. van der, vrijwilliger, sergeant; jan.1831 tot de ontbinding; 2e afd. 1e bat., inv.nr.132;  

Heide, Fokke Hendriks van der, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Heide, Jan van der geb. Harlingen 28.01.1806 z.v. Jan en Tamed (?) de Vries, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127

Heide, Jan Feikes van der; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130;

Heide, Jan Johannes van der; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Heide, Jan Ydes van der, geb. Zwaagwesteinde 05.07.1805 z.v.Yde en Jantje Jans; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Heide, Jelle Gerkes van der geb.plm. 1797 z.v. Gerke Karels wonende te Augustinusga; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp., 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr. 129; Raf Augustinusga fol. 15v;

Heide, Karel van der, geb. Tiel 04.08.1803 z.v. Willem en Jannette Koster, wonende te Franeker;  korporaal 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.25 en 127;

Heide, Klaas van der, geb. Harlingen 24.11.1802 z.v. Wieger en Jetske Innes 1e afd., 1e bat., 1e comp., 06.11.1830 overgenomen van de 1e comp., 2e comp. 1e afd. Friese Schutterij;sedert 07.08.1832 in het ambulante hospitaal; inv.nr.127 en 128;

Heide, Lammert van der, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 11.06.1831 naar de 3e comp.;inv.nr.127;

Heide, Oepke Pieters van der, geb. Lutkewierum 21.05.1799 z.v. Pieter en Trijntje Oepkes; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831

Heide, Roel Jacobus; 1e afd, 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Heide, Sjoek Gaeles van der; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Heidel, Gerrit Leeuwarden 25.09.1790 z.v. Koenraad en Geertruida, vrijwilliger 1e afd., 2e bat., 1e e 5e comp.; inv.nr.127 en 128;     

Heidstra, Abraham Romkes; geb. Driesum 10.11.1800 z.v. Romke en Uilkje Hansen; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Heidstra, Herre Murks ; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Heyenga, Hendrik Herings, geb. Hanswering (?) 27.11.1801 wonende te Leewarden z.v. Hering en Hanne Pieters; 08.11.1830 1e afd., 1e bat., 2e comp., 11.06.1831 naar de 1e comp.; inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden ;

Heidstra, Cornelis Pieters geb. Zwaagwesteinde 08.07.1799 z.v. Pieter Cornelis Heidstra sn Antje Benjamins te Zwaagwesteinde; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 11.01.1834 in de ziekenzaal te Bergen op Zoom en aldaar 27.07.1834 overleden; inv.129 NB geen overlijdensakte in Friesland gevonden !;

Heijers, Christiaan, vrijwilliger, leger te velde, 13.08.1833 aangekomen en gediend tot aan de ontbinding; 2e afd. 1e bat.; inv.nr.132

Heins, Wybe Jans geb. Westergeest 05.12.1805 wonende te Oudwoude z.v. Jan en Trijntje Wybes; 1e afd., 3e bat., 4e comp. maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Helbig, Martinus Kristiaan geb. ca. 1804 z.v.Kristiaan Helbig wonende in de Zuiderachten nr.84; 1e afd., 1e bt., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Drachten dl.1 fol.35v;

Helder, Johannes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Heldoorn, Jan, geb.Maastricht 31.05.1792 wonende te Leeuwarden, z.v. Willem en Maria Reujjer; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; 16.01.1832 naar het hospitaal te Den Bosch;  16.04.1832 uit het hospitaal te Amsterdam en 4 weken met verlof; 13.05.1832 in de infirmerie te Leeuwarden; 02.06.1832 bij de compagnie terug; van17.09 tot 06.10.1832 in het hospitaal; inv.nr.127

Helfrich, Johan Georg geb.Leeuwarden 22.04.1793 z.v. Georg en Anna Wayerink, 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; in jan. 1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.127; 

Hellema, Hendrik Pieters, 1e afd. 2e bat. inv.nr.128;

Hellinga, Sjerp Eroijens (?);1e afd., 2e bat., 5e comp.; bij het leger te velde; 05.08.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128

Heloma, Nicolaas van, vrijwilliger; kapitein; jan.1831 in dienst getreden en 14.12.1832 ontslagen; 2e afd. 1e bat.; inv.nr.132;

Helt, Klaas Oenes geb. ca. 1799 z.v. Oene Jans Helt te Beetsterzwaag; 1e afd., 1e bt., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Beetsterzwaag fol.18v

Hempenius, Hette Alberts; 1e afd., 2e bat., 3e comp.;bij het leger te velde; 29.05.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128;

Hemrika, Anne Jacobs;  1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Hemstra, Abe Ruurds; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Henneman, Willem Adam; korporaal-geweernaker; staf 1e afd., 3e bat.; arpil 1831 bij het mobiele leger, in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Henstra, Anne Johannes geb. plm. 1802 z.v. Johannes Heinzes en Grietje Sanders te Rottevalle nr.52 (Sm.); broer van Heinse Johannes Henstra;plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp., 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr. 129; Raf Oudega (Sm.) fol.28v;

Henstra, Heinse Johannes; geb. Rottevalle 03.09.1802 wonende te Murmerwoude z.v. Johannes en Grietje Sanders; broer van Anne Johannes Henstra;  1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Hepkema, Hepke Fritskes geb. c.a. 1805 z.v. Fritske Hepkes Hepkema te Doniaga; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130; Raf Langweer fol.5;

Herberg, Coenraad geb. Leeuwarden 28.02.1809 woonplaats niet vermeld, z.v. Hendrik en Eva Holman, vrijwilliger, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.127 en 128;

Herder, Klaas Arends geb. ca. 1805 z.v. Arend Klazes Herder te Noordwolde; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; NB volgens lijst familienaam Harder; inv.nr.130; Raf Noordwolde fol.115v;

Herders, Jan Harmens; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130;

Heerema, Jan Reinders, geleider van het pakpaard, 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128;

Heerema, Reinder Jans;  1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Heeringa, Gosse Tjipkes; geb. Holwerd 16.02.1791 z.v. Tjipke en Japke Sakes; sergeant, plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; BMHG bldz. 267

Heeringa, Ynze, 2e afd., 2e bat.; komt voor op de lijst van overledenen opgemaakt in het kamp bij Oorschot op 13.07.1832; inv.nr.131;

Heeringa, Jacob; geb.Dokkum 06.01.1804 z.v. Gosewinus en Trijntje Idses Idsardi; fourier 1e afd., 1e bat., 2e comp.;van 14.11.1830 tot 13.06.1831 te Den Bosch; 14.06 bij het leger te velde; 23.07 met verlof; 14.08 bij het leger terug; 01.08 in dienst bij de 6e afd.inf; wegens verlof verhinderd de veldtocht bij te wonen; het Metalen Kruis verleend; inv.nr.127;

Heeringa, Jodocus geb.Leeuwarden 22.12.1805 z.v. Hidde en Anna Maria Tielenburg; 1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.25 en 127;

Heeringa, Johannes Hiddes, geb.Leeuwarden 08.07.1810 z.v. Hidde en Anna Marie Tielenburg; vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 1e comp.; van 14.11.1830 tot 14.07.1831 te Den Bosch; 27.05.1831 in het civil hospitaal te Den Bosch; 13.09.1831  uit ‘s Rijks Hospitaal van Utrecht bij ‘t leger terug; door ziekte verhinderd de Tiendaagse Veldtocht bij te wonen; Metalen Kruis verleend wegens november 1830; inv.nr.127;

Heeth, Johannes; 1e afd., 2e bat., 3e comp; inv.nr.128;

Hendriks, Antoon, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127; 

Henneman, Daniel, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat.,  03.07.1831 2e comp.; 01.08.1831 naar de 1e comp.; 05.11.1831 op transport met gevangenen naar Den Bosch; inv.nr.127;

Heerens, Hendrikus Joh. Wilhelmus Kool van, wonende te Heerenveen; vrijwilliger, 2e luitenant 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128; banierdrager van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen;

Herrema, Harmen; 1e afd., 2e bat., 3e comp., met aantekening: slecht gedrag; inv.nr.128;

Hertel, Gerardus; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130

Herterich (ook: Hertzich), Johan Georg Frederik Wilhelm, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127  

Hes, Jan Alberts geb. Leeuwarden 13.12.1801 wonende te Heerenveen, z.v. Albert Johannes Hes en Johanna Johannes Schepels; schutter bij een onbekend onderdeel; overl. 04.101832 in het militaire cholera hospitaal te Zwolle; komt niet voor op de lijsten gegadigden voor Het Metalen Kruis; BS Schoterland overl.akte 1832 nr.125;

Hes, Hertog Meyers; 1e afd., 1e bt., 4e comp.; inv.nr.130;

Heskens, Johannes geb. Heerenveen 27.04.1797 z.v. Reinier Heskens en Maria G. Zeelis; sergeant 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Heslinga, Heert Baukes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; 

Heslinga, Pieter Baukes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Hetman, Drevis Theunus; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Hettinga, Rein Gerbene geb. Nijega (H.O.N.) 14.05.1803 wonende te Scharsterbrug z.v. Gerben Reins en Sytske Johannes Zwaga; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; 31.03.1832 naar de ziekenzaal te Den Bosch en aldaar 11.04.1832 overleden; komt voor op de lijst van overledenen opgemaakt in het kamp bij Oirschot op 13.07.1832;  inv.nr.131; 

Hettinga, Hein van, geb. Joure 16.02..... z.v. Hans Sytzes en Sieb Heins Brouwer; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Hettinga, Romke Doekeles van geb. Harlingen 11.07.1802 z.v. Doekele en Reino de Lon (?), sergeant-majoor 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Hettinga, Romke Sytzes van, geb. Harlingen 12.03.1805 z.v. Sytze en Gerritje Groenhof; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127

Heuvel, Joris van den, chirurgijn 2e klasse 1e afd, 2e bat.; inv.nr.128;

Heux (?), Carolos H. le; sergeant 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130

Hibma, Pieter Franzen; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128;

Hibma, Pieter Jarigs; 1e afd., 2e bat., 3e comp. inv.nr.128;

Hibma, Pieter Klazes geb. Witmarsum 28.12.801 z..v. Klaas Pieters en Baukje Klazes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Hider, Christoffel, 1e afd., 1e bat.,1e comp.;  inv.nr.127;  

Hiddema, Meindert Jans geb.Kollumerzwaag 17.11.1804 wonende te Kollum  z.v. Jan Siebrens Hiddema en Antje Meinderts, plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129; Raf Oudwoude fol. 4v;

Hiddema, Sjoerd Willems geb. Schraard 25.11.1801 wonende te Heeg z.v. Willem R. Hiddema en Lolkje Heins; korporaal 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Hylarides, Sytze Martens geb. Tzum 09.05.1803 wonende te Oosterend z.v. Marten Sytzes en Atje Taekes Salverda; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Hylckama, Bavius Anthonius van; vrijwilliger; kapitein; in dienst van jan.1831 tot sept.1834

ridder MWO 4 klasse; 2e afd. 1e bat.; inv.nr.132

Hylckama, Tinco Andringa van, vrijwilliger; kapitein; in dienst van jan.1831 tot de ontbinding; 2e. afd., 1e bat., inv.nr.132; drager van de onderscheiding met inscriptie "voor Koning en Vaderland 1815" lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden  

Hielkema, Johannes Durksz; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Hiemstra, Fokke Hanzes; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Hiemstra, Frans Jacobs; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Hymstra, Heert Hyltjes; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Hiemstra, Hendrik Jans; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Hiemstra, Hendrik Pieters; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Hiemstra, Hotze Harmens geb. Rinsumageest 09.11.1805 wonende te Sneek z.v. Harmen Gerrits en Riemke Hotzes; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Hiemstra, Jan Douwes; ; 1e afd., 2e bat.,2e comp.; inv.nr.128;

Hiemstra, Jelle Jans; 1e afd., 2e bat., 5e comp.,  bij het leger te velde; 05.08.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128;

Hiemstra, Joost Ates; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Hiemstra, Sybrandus Arjens; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128;

Hiemstra, Thomas Lieuwes geb.Wierum 28.02.1804 z.v. Lieuwe en Rinskje Gosses; ; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Hiemstra, Tjibbe Hyltjes; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Hillebrand, (ook Hildebrandt) Willem, geb. Leeuwarden 29.11.1788 z.v. Johannes Philippus en Maria Magdalena Daenen, wonende te Harlingen; vrijwilliger, 1e luitenant 1e afd., 1e bat., 1e comp.; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; 06.11.1831 naar de 2e comp.; 06.05.1832 ontslagen; inv.nr.127 en 128; Staatscourant;

Hilles, Albert  geb. Harlingen 2508.1803 z.v. Hendrik en Lulkje (?) Jans; als schutter Friesche Schutterij 1e afd., 1e bat., 4e comp; van 14.11.1830 tot 23.01.1831 te Den Bosch; 23.01.1832 door de krijgsraad gecomdemneerd wegens insubordinatie; 04.09.1831 bij het leger te velde terug; de volgende straffen opgelegd: 06.11.1830 14 dagen provoost wegen insubordinatie; 23.02.1832 4 dagen provoost wegens beledigingen tegen zijn meerdere; 02.04.1832 4 dagen provoost wegen mankeeren op appel tegen orders; 10.04.1832 14 dagen provoost om de andere dag water en brood wegens het uitschelden zijn superieuren; 03.05.1832  6 dagen provoost wegens (dronkenschap) liederlijkheid; verdient het kruis niet wegens verregaande dronkenschap en insubordinatie; inv.nr.25;

Hinkema, Hendrik Alberts geb.ca. 1801 z.v. Albert Franzes Hinkema te Ter Idzerd; korporaal 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Wolvega fol. 63v;

Hobbes, Jan Sipkes, vrijwilliger,  korporaal 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128; 

Hobma, Jan Hanzes;  1e afd., 2e bat., 5e comp.;  inv.nr.128;

Hoek, Freerk Popkes van der  geb. Zwaagwesteinde 01.11.1805 woonplaats niet genoemd, z.v. Popke en Sijke Vriesinga; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr. 129;

Hoek, Harrit Eelkes geb. (O)Nijkerk 02.11.1802 wonende te Hantumhuizen z.v. Eelke Harrits en Tjitske Oeps; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129

Hoek, Jan Nannings van der, geb. Strobos 11.02.1805 z.v. Nanning Jans en Anna Temmes Reitsma; 1e afd., 3e bat., 3e comp., lichting 1830; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; 12.04.1839 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129 en 99;

Hoek, Jan Symons van der ; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Hoek, Klaas Hendriks van der; 1e comp. 1e afd., 3e bat., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden, inv.nr.129;

Hoek, Sint van der, geb. Hantumhuizen wonende te Dokkum  z.v. Eva van der Hoek, vader onbekend; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 22.01.1832 overgegaan naar de 2e Ban.; inv.nr.127; 

HoekBent, Cornelis, vrijwilliger, kapitein 1e afd., 1e bat., inv.nr.127; 

Hoekers, Nicolaas Johannes geb. Harlingen 31.12.1805 z.v. Wijnand en Elsje de Hol, korporaal 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Hoeksma, Klaas Romkes geb. Abbega 09.04.1802 wonende te Tjerkwerd z.v. Romke Klazes eb Froukje Hohannes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Hoeksma, Pieter, korporaal 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.127;

Hoeksma, Wiemer Jakobs z.v. Jakob Wiemers te Surhuisterveen; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; neef van Wiemer Wopkes Hoeksma; inv.nr.129 Raf Surhuizum  fol.2 op Hoekstra;

Hoeksma, Wiemer Wopkes; geb.ca.1803 z.v. Wopke Wiemers te Surhuisterveen; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; neef van Wiemer Jakobs Hoeksma; inv.nr.130; Raf Surhuizum fol.2 op naam van Hoekstra;

Hoeksteen, Johannes, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127;

Hoeksteen, Jurjen;  fourier 1e afd., 2e bat., inv.nr.128;

Hoekstra, (geen verdere persoonsgegevens) schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;

Hoekstra ( geen verdere persoonsgegevens) schutter 2e Afd Mobiele Friese Schutterij; gesneuveld tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;

Hoekstra, Ate Jelles geb. Suawoude 03.07.1803 z.v. Jelle en Gerritje Durks; 1e comp. 1e afd., 3e bat., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden, inv.nr.129 en 94;

Hoekstra, Eelke Jarings geb. Idskenhuizen 12.11.1803 z.v. Jarig Johannes Hoekstra en Reinskje Hazes; 2e bat, 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; Raf Langweer fol.30v;

Hoekstra, Gerben Jacobs; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Hoekstra, Gosse Franzes; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Hoekstra, Harmen Egberts  geb.ca. 1802 z.v. Egbert Bartels te Oldeholtpade; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Wolvega fol. 47v;

Hoekstra, Hendrik Johannes; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Hoekstra, Hylke Sybrens geb. Haskerhorne 28.01.1802 wonende te Ouwsterhaule z.v. Sybren Hylkes en Trijjntje Jans; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Hoekstra, Hillebrand; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Hoekstra, Hoite Piers geb. Dokkum 02.02.1805 z.v. Pier en Aaltje Melles, 1e afd., 1e bat., 3e comp.;inv.nr.127; 

Hoekstra, Imke Geerts; ; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Hoekstra, Jacob Lieuwes geb. Bergum 10.04.1802 z.v. Lieuwe en Trijntje Feddes; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 06.10.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129

Hoekstra, Jan Jacobs; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Hoekstra, Jan Johannes geb. Oosterend 14.05.1801 z.v. Johannes en Lieutske Sikkes; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Hoekstra, Jan Luitjes  geb.ca.1806 z.v. Luitje Jans te Oosterzee; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130; Raf Oosterzee fol.16;

Hoekstra, Johannes Hubert, geb. Leeuwarden 16.11.1811 z.v. Johannes en Pietje Kouwenhoven; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127

Hoekstra, Johannes Jentjes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; bij het leger te velde; 12.07.1831 naar het hospitaal; nv.nr.128;

Hoekstra, Jouke Wybrens; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Hoekstra, Jurjen; fourier 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Hoekstra, Klaas Gerrits geb. Dokkum, 07.03.1803 wonende te Morra z.v Gerrit en Antje Klazes 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Hoekstra, Klaas IJsbrands; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Hoekstra, Klaas Klazes Posthumus, Allingawier in 1800 wonende te Zurich z.v. Klaas Sjoerds en Geertje Symons; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Hoekstra, Lieuwe Meintes; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128

Hoekstra, Peke Luitzens geb. ca. 1801 z.v. Luite Jans Hoekstra te Oosterzee; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130

Raf Oosterzee fol. 16;

Hoekstra, Pieter Oeges geb. Harkema-Opeinde 14.03.1797 z.v. Oege en Grietje Harmens; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Hoekstra, Pieter Pieters; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Hoekstra, Rinze Jans; 1e afd., 1e bt., 4e comp.; inv.nr.130

Hoekstra, Roelof Sybes geb.ca.1798 z.v. Sybe Roelofs Hoekstra te Oudeschoot; sergt.majoor 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr. 130; Raf De Knijpe fol. 4f; 

Hoekstra, Sake Hendriks geb. Rinsumageest 03.10.1799 wonende te Nes (WD) z.v. Hendrik en Dieuwke Dijkstra; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129

Hoekstra, Sybren Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Hoekstra, Sikke, vrijwilliger, van 10.01.1831 tot 28.04.1831 te Den Bosch; 29.04.1831 bij het leger te velde;25.06.1831 naar het hospitaal te Eindhoven; 12.10.1831 ontslagen; bat.comm. van mening dat hij aanspraak heeft op het Metalen Kruis; toegekend; 1e afd., 1e bat., inv.nr.127; ook bij het 2e bat.; inv.nr.128;

Hoekstra, Siemon Joukes geb.ca.1791 z.v. Jouke Thomas Hoekstra te Ternaard; korporaal 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130; Raf Ternaard fol.88;

Hoekstra, Simen P.; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Hoekstra, Sipke Cornelis; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; 

Hoekstra, Sjouke IJsbrands; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Hoekstra, Thomas Tjallings; 1e afd., 2e bat.,2e comp.;  inv.nr.128;

Hoekstra, Tjeerd Hotzes geb. Deersum 18.09.1801 z.v.Hotze Melles en Jantje Tjerds Boschklopper; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Hoekstra, Wybe Jans, korporaal 1e afd., 2e bat., 3e comp.;  inv.nr.128;

Hoekstra, Wybren Annes Hoekstra, 12.08.1831 gesneuveld voor Leuven; overl.akte Gaasterland 1831 blad nr.13; niet zeker of het hier een schutter of een andere militair betreft; 

Hoekstra, Wiltje Jans;; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; overl. 's Hertogenbosch 22.02.1832, oud 31 jaar, ongehuwd; heeft aan de Tiendaagse Veldtocht deelgenomen doch overleden vóor uitreiking van de onderscheiding; inv.nr.128; BS Menaldumadeel blad.nr.25;

Hoen, Harmen Harmens geb.  Oudehaske 20.10.1805 wonende te Terband z.v. Harmen Harmens Hoen en Wiegertje Portis (?) Woudstra; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Hoen, Jacob Klazes; 1e afd., 1e bt., 4e comp.; inv.nr.130;

Hof, Gerit Lieuwes van der; 2e afd., 1e bat, 3e comp.; inv.nr.130

Hof, Hendrik Annes geb. Lemmer 20.04.1800 z.v. Anne Hendriks en Elisabeth Jacobs Kok; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Hof, Rink Jans; korporaal 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Hofman, Auke Gerrits; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Hofman, Fokke Gerrits; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128;

Hofman, Jan Reinders; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Hofman, Schelte Klazes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128;

Hofmeijer; Arend; 1e afd., 1e bat.; van 06.12..1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban; op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban; op laatstgenoemde datum ontslagen; gunstig voorgedragen en toegekend;  inv.nr.127;

Hofstee, Pieter Roelofs geb.ca. 1802 z.v. Roelof (Sjoerds ?) (overl. ?) te Haule; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; broer van Sjoerd Roelofs Hofstee;  inv.nr.130; Raf Oosterwolde fol.18v;

Hofstee, Sjoerd Roelofs geb. ca. 1804 z.v. Roelof (Sjoeds ?) (overl.?) te Haule; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; broer van Pieter Roelofs Hofstee; inv.nr.130; Raf Oosterwolde fol.18v;

Hofstra, Berend Davids; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leewarden en Woerden; inv.nr.129;

Hofstra, Dirk geb. Langweer 12.11.1796 wonende te Harlingen z.v. Willem en Aukje Jongstra; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127; 

Hofstra, Folkert geb. Achlum 20.02.1805 wonende te Franeker, z.v. Wybe en Janke Gerrits; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Hofstra, Jacob Gerrits geb. Sneek 01.07.1806 z.v. Gerrit en Hyke Jacobs Lootsma, sergeant; 1e afd., 1e bat., 3e comp.; van 14.1.1830 tot 13.06.1831 te Den Bosch; 14.06. tot 28.07.1831 bij het leger te velde; van 18.09.1831 tot 11.08.1831 in het hospitaal en terug bij het leger te velde;door ziekte verhinderd de veldtocht bij te wonen;  inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Sneek

Hofstra, Johannes Hendr. Geb. Oldeboorn 17.12.1804 wonende te Akkrum z.v. Hendr.Fokkes en Geertje Johannes Bottema; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Hofstra, Johannes Lubberts; korporaal 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Hofstra, Sybrandus overl.’s-Hertogenbosch 19.11.1831 oud 24 jaar, ongehuwd; overl.akte Sneek 1832 bld.24;

Hofstra, Wiebe Jelkes; tr.Opsterland 09.05.1833 Jantje Koops Mast; overl. Opsterland 30.09.1889 oud 85 jaar, weduwnaar; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; 01.04.1831 in 't garnizoen te Nijmegen; 12.06.1831 bij de afmars van het bataljon van Nijmegen naar de reserve-divisie op 23.06.1831 naar het hospitaal te Den Bosch en daaruit 09.10.1831 ontslagen; Metalen Kruis toegekend; inv.nr.130; 

Hofstra, Willem Abrahams z.v. Abraham Theunis te Surhuizum; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Hofstra, Wolter Izaäk; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Hogeveen, Berend Douwes z.v. Douwe en Maaike Ymes; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; uit de dienst ontslagen; broer van Yme Douwes Hogeveen; inv.nr.129;

Hogeveen, Eise Theunis geb.ca. 1799 z.v. Theunis Hendriks Hogeveen te Appelscha; 2e afd.,m 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Oldeberkoop fol. 57;

Hogeveen, Yme Douwes geb. Hardegarijp 18.12.1804 z.v. Douwe en Maaike Ymes; 1e afd., 1e bat., en 1e afd., 3e bat., 1e comp.; broer van Berend Douwes Hogeveen; inv.nr.127 en 129;

Hogeveen, Jacob Tietes geb. Oostermeer 20.08.1805 z.v. Tiete en Geeske Martinus; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; uit de dienst ontslagen; inv.nr.129

Hogeveen, Welmer Kornelis geb. ca. 1802 z.v. Kornelis Welmers Hogeveen te Munnekeburen; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; 05.08.1831 wegens ernstige ongesteldheid naar het hospitaal getransporteerd; inv.nr.130; Raf Sonnega fol.57; 

Hogema, Douwe Taekes wonende te Vrouwenparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Hoogema, Klaas Dingelums eb.Westhem 20.02.1805 wonende te Abbega z.v. Dingelum Klazes en Geertje Sytzes; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Hogendorff, Frederik Thaeken; 2e afd., 1e bat., 3 comp.; inv.nr.130

Hogenhuis, Jacobus; 1eafd., 2e bat., 1e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128

Hoogerbeets,Jacobus, geb. 15.02.1798 z.v. Jacobus en Grietje Verdriest;  1e afd.,  1e bat., 1e comp.; inv.nr.127;

Hoitinga, Douwe Douwes geb. Arum 18.06.1800 z.v. Douwe Douwes en Trijntje Belles; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Hoitinga, Pieter Jacobs geb, Arum in 1803 z.v. Jacob Douwes en Johantje; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Hoitsma, Jacob geb. Lieve Vrouwenparochie 17.08.1797 z.v. Jacobus en Trijntje Bakker , 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127; 

Holdinga, Gerrit Johannes; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; bij het leger te velde; sedert 10.06.1831 in het hospitaal inv.nr.128; 

Hollander, Jan Hendriks; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Staatscourant vermeldt een gesneuvelde schutter J.H.Hollander bij de 1e afd. Friese schutterij; 

Hollander, Karst J. te Dronrijp; vrijwiliger, korporaal 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128; Cannegieter; 

Hollander, Klaas Douwes; 1e afd., 1e bat.; van 06.12.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban en ontslagen; gunstig voorgedragen en toegekend; inv.nr.127

Hollander, Cornelis geb.Leeuwarden 20.03.1808 z.v. Johannes en Jacoba van Ingen, vrijwilliger, tamboer 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 11.09.1831 in het hospitaal; inv.nr.137; 

Hollander, Pieter Jacobs; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Holweg, Hermanus, Alkmaar 19.01.1790 wonende te Leeuwarden z.v. Jan en Geertruida Maasse; vrijwilliger 1e afd., 2e bat., 3e comp.; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.127 en 128;    

Holwerda, Frans Lieuwes; geb.plm.1805 z.v. Lieuwe Franzes Holwerda te Narrum; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128; Raf Marum fol.25;

Holwerda, Lieuwe Jans; geb.plm. 1806 z.v.Jan Sakes Holwerda te Hallum; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; broer van Sake Jans Holwerda; inv.nr.128;

Holwerda, Pieter Jacobs geb.plm.1803 z.v. Jacob Jans te Engwierum; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; Raf Ee fol.7v;

Holwerda, Sake Jans; geb. plm. 1800 z.v. Jan Sakes Holwerda te Hallum; 1e afd., 2e bat.; 5e comp.; bij het leger te velde; 02.08.1831 naar het hospitaal; broer van Lieuwe Jans Holwerda; inv.nr.128;

Holwerda, Sieds Klazes geb. B rantgum 07.09.1799 z.v. Klaas en Rinskje Jacobs; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 0406.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129

Holwerda, Wybe Hanzes geb.plm.1801 z.v. Hans Jacobs te Anjum; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; inv.nr.128; Raf  Anjum dl.1 fol.17;

Hombroek, Nicolaas Johannes geb. Dordrecht 1813 wonende te Willemsoord z.v. Johannes en Elizabeth , vrijwilliger, tamboer, maart 1831 mobiele leger 1e afd., 1e bat., 5e comp. te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;  

Hoogbrink (Hogebrink), Lourens Sjoerds geb. ca. 1805 z.v. Sjoerd Hylkes Hoogbrink te Peperga; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Noordwolde fol. 30v;

Hoogland, Pieter Jan geb. Doniaga 26.05.1805 wonende te St.Nicolaasga z.v. Jan Wytzes Hoogland  en Fokje Jans; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; Raf Langweer fol. 23;

Hoogmolen, Christoffel, geb. Harlingen 16.12.1797 z.v. Hermanus en Grietje Schermer;  vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.127; ook bij het 2e bat.; inv.nr.128;

Hoogstra, Johannes Dirks geb.plm.1799 z.v. Durk Botes Hoogstra te Hardegarijp; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.129

Hoogstra, Wybren Jantjes geb. Hantum 07.04.1801 z.v. Jantje Gerrits en Antje Klazes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Hoogterp, Freerk Willems, geb. Leeuwarden 19.07.1801 z.v. Willem en Aukje Freerks, tamboer; 1e afd., 1e bat.; 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; 02.08.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.127;

Hoogterp, Jochem Willems, geb. Leeuwarden 18.03.1810 z.v. Willem en Aukje Freerks; vrijwilliger, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; 1e afd., 1e bat., 6e comp.;inv.nr.127 en 128;  lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);

Hoogterp, Marten Jans, geb.Kimswerd 14.03.1803 wonende te Franeker z.v. Jan Klazes en Antje Bruinsma;  15.03.1831 1e afd., 1e bat., 2e comp. 11.06.1831 naar de 3e comp.; 1832 5e comp.; inv.nr.127;

Hoop,  Jan Alberts de, geb. Nijehaske 20.04.1802 z.v. Albert Hanzes en Jentje Koops Knobbe; 2e afd. 2e bat., 1e comp.; 01.04.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.131;

Hoop, Jan Sytzes de ; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Hoorn, Jan Ambrosius;vrijwilliger, kolonel 1e afd., 2e bat.; eerste dagen van augustus 1831; gestorven (?); inv.nr.128;

Hoornstra, Jan Arends;  korporaal 2e afd., 1e bat., 5e comp.; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; inv.nr.130; Wüpperman aldaar geen rang vermeld; 

Hoot, Lieuwe Arjens; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Hopperus, Sytze Hendriks geb. Kollumerzwaag 04.041805 wonende te Westergeest z.v. Hendrik en Sibbeltje Minses; 1e afd., 3e bat., 4e comp. maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Hornstra, Douwe, 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Hornstra, Jan Feddes geb. Nijega (H.O.N.) 18.03.1803 wonende te Langweer .z.v. Fedde Hayes en Neeltje Kornelis Boer; 2e bat., 2e afd., 1e comp.; inv.nr.131;

Hornstra, Cornelis Gerrit, z.v. Gerrit Piers en Hiltje Reins, doopsgezind echtpaar te De Knijpe; overl.'s-Hertogenbosch 23.08.1831 oud 26 jaar; 2e afd., 2e bat.; komt voor op de lijst van overledenen opgemaakt in het kamp bij Oorschot d.d. 13.07.1832; inv.nr.131; BS Haskerland overl.akte 1832 blad nr.16;

Hornstra, Lolke wonende te Sneek; 1e afd., 1e bat.; van 06.12.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban en ontslagen; gunstig voorgedragen en toegekend;  inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Sneek

Hornstra, Pieter J. ( = Pieter Jacobs Hornstra overl.Leeuwarden 09.10.1858 oud 52 jaar, geh. ?); sergeant-majoor 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.12

Horst, Casper ter, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; 01.04.1831 overgegaan als kanonnier naar het 1e bat., inv.nr.172

Horst, Franciscus Hendr. ter, vrijwilliger, kapitein; jan.1831 tot de ontbinding; 2e afd. 1e bat.; inv.nr.132

Horst, Johan ter, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 11.06.1831 3e comp.; inv.nr.127;

Horst, Gerrit Johannes van der geb. Sneek 12.06.1800 z.v. Johannes en Akke Meints Jouwstra; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Horst, J. van der, wonende te Leeuwarden 1e afd., 1e bat., lid van de Vereeniging het Metalen Kruis afd. Leeuwarden; mogelijk is hij dezelfde als Johan ter Horst; 

Horst, Pieter van der, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat.,2e comp. 11.06.1831 naar de 3e comp.; inv.nr.127; 

Horst, Rudolf Antonius, 1e afd., 1e bat., 1e comp. 16.04.1831 overgegaan naar de comp.kanonniers van het 1e bat., inv.nr.127

Hosper. Roel Frankes geb. Bovenknijpe 22.01.1791 wonende te Joure z.v. Franke en Hiltje Alles; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Hosperda, Meindert Romkes geb. Workum 20.03.1801 wonende te Parrega z.v. Romke Symons en Jeltje Meinderts; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; op 01.12.1832 op mars naar Naarden om gedetacheerd te worden bij het bat. artillerie schutterij; inv.nr.131;

Hospes, Willem Jacobs; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130;

Hout, Pier Thomas, 1e afd., 1e bat., 2e comp., 11.06.1831 naar de 33e comp.; 023.02.1831 voor de krijgsraad; inv.nr.127;

Houten, Anne Jans van geb. plm.1800 z.v. Jan Annes van Houten en Bregtje Leenses te Kollum; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; Raf Kollum fol.58;

Houten, Anne Hiddes geb.Rottevalle (Sm.) plm.1801 z.v. Hidde Annes en Grietje Hendriks de Groot; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Houten, Hendrik Jacobus; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Houten, Jan Jans van; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; sedert 11.02.1832 (?) vermist en geroyeerd; inv.nr.130;

Houten, Jan Wierds van; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Houten, Lieuwe Meines van; geb.plm. 1805 z.v. Meine Lieuwes en Elizabeth Ebeles de Boer te Drachten; sergeant; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 2e luitenant 1e afd., 3e bat.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129 en 94;

Houten, Sytze Jans z.v. Jan Sytzes en Fetje Fokkes te Oostermeer; korporaal 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Houten, Tjebbe Jans van; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130

Houtsma, Evert Baukes; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130;

Houtsma, Harmen Hiddes; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Hove, Jacob Barteles van; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Huber, Jan Jans geb. Rinsumageest 07.09.1805 z.v. Jan en Elisabeth Geerts; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Huber, U.H.Wielings, vrijwilliger, kapitein;  1e afd., 3e bat.,3e comp.; 1831 bij het mobiele leger; in garnizoen te Leeuwarden, inv.nr.129

Huiberts, Berend Willems; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Huizen, Syberen Cornelis van; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Huizer, ( geen verdere persoonsgegevens); schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;

Huisinga, Johannes (Jan), geb.Groningen 31.08.1804 wonende te Leeuwarden, z.v. Albert en Roelofjen Jans; korporaal 1e afd..,1e bat., 1e comp., inv.nr.25 en 127;.

Huizinga, Johannes (Jan), geb. Huizum, 26.09.1802 z..v. Bernard en Johanna Koster, wonende te Leeuwarden; korporaal 1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.25 en 127; 

Huizinga, Kornelis Oeges, geb. Ureterp 16.04.1803 z.v. Oege Kornelis en Jitske Jans; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; 0104.1831 in't garnizoen te Nijmegen; 12.06.1831 bij de reserve divisie;  van 04.07. tot 26.11.1831 in het hospitaal te Den Bosch; inv.nr.130;

Huizinga, Pieter Berends, geb. Kollum 09.12.181 vrijwilliger, sergeant-majoor; maart 1831 mobiele leger 1e afd., 1e bat.,5e comp. te Leeuwarden en Den Helder; 01.05.1834 naar het 2e bat. en bij KB van 16.04.1834 benoemd tot 2e luitenant; inv.nr.129; 

Huizinga, Tjalling Rinzes geb. Veenwouden 10.09.1814 wonende te Akkerwoude; 1e afd., 3e bat., 3e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 06.10.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129;

Huisken(s), Gerrit, 1e afd., 1e bat.,2e comp.; 11.06.1831 3e comp.;  08.09.1831 overgegaan naar de 2e Ban; inv.nr.127;

Huisman, Albert Kleizes; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Huisman, Jan Jans; 2e afd., 1e bat., 3 comp.; inv.nr.130

Huisman, Tjakke (?) Jans; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130

Huitema, Franke Jacobs wonende te Oosterzee z.v. Jacob Piers Huitema te Oosterzee; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130; Raf Oosterzee fol. 12v;

Huitema, Sytze Jelles; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128;

Huitinga, Sytze Annes geb. Makkum 1803 wonende te Sneek z.v. Anne en Ynskje, 1e afd., 1e bat. 5e comp. en 2e bat., 2e comp.; inv.nr127 en 128; 

Hulshoff, Dirk, geb.Leeuwarden 09.1811 z.v.Sierd en Bregje Roelofsen; vrijwilliger; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127; 

Hulshof, Hendrik geb. Leeuwarden 25.04.1812, z.v. Gerrit en Riemkje van der Meulen; vrijwilliger, 1e afd., 2e bat., 1e en 4e comp.; inv.nr.127;

Hulshoff, Otte Jans geb.Surhuisterveen 30.01.1801 z.v. Jan Rinderts en Elisabeth Binnes van der Ley te Surhuisterveen; 1e luitenant 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 1e luitenant klein staf; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden 03.05.1839 eervol uit de dienst ontslagen; inv.nr.99 en 129;

Hulscher, Stephanus, geb. 08.08.1808 z.v. Bernardus en Lucia  Rixjarda Bymholt; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127;

Hulst, Hendrik Frederik geb. Leeuwarden 23.11.1798 z.v. Frederik en Johanna Hanzes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Hulst, Jacob Willems (van der), geb.ca. 1806 z.v. Willem Geerts Hulst te Elsloo; 2e afd, 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Oldeberkoop fol.8v;

Humalda, Feye Klazes geb. Giekerk 07.02.1804 z.v. Klaas en Dieuke Hendriks; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr. 129;

Huender Sr., Geert Boel; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 naar de comp.artillerie nr.95;

Hus, Matthijs; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Hussen, Dirk van;  sergeant sergt.majoor 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Huurmans, Rinze Johannes, geb. Leeuwarden 21.06.1797 wonende te Heerenveen z.v. Johannes en Maria Elisabeth Graffek; adjudant-onderofficier, 1834 2e luitenant 1e afd., 2e bat., 1e afd.; inv.nr.128 en 90