Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.

Friese schutters beginnend met letter J

Opmerking: 

De hieronder volgende namen zijn zoveel mogelijk fonetisch gealfabetiseerd volgens de Friese uitspraak. Bijvoorbeeld: Dijk=Dyk; Dijkstra=Dykstra, Z=S; Zijlstra=Sylstra, Visser en Vries onder de F. enz. 

 

Jaasma, Jouke Sybouts, wonende te Sneek, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat.; inv.r.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Sneek (overleden);

Jager, Dirk Rinzes; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130 NB broer van Rinke Rinzes Jager ?

Jager, Jan Alles; geb. Veenwouden 14.04.1805 z.v. Alle en Sjoukje Jans; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Jager, Jan Andries geb. ca. 1805 z.v. Andries Jans te Boyl; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Oldeerkoop fol.15;

Jager, Jan Durks geb. Luinjeberd 24.05.1803 wonende te Heerenveen z.v. Durk Jacobus en Egbertje Andries Driest; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Jager, Klaas Dirks; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; inv.nr.128;

Jager, Joost, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127

Jager, Sytze Johannes; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Jager, Evert de,  vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 2e comp., inv.nr.127; 17.09.1831 bevorderd tot korporaal; inv..nr.43/28; 

Jager, Yzaak de, wonende te Sneek, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Sneek;

Jager, Rinke Rinzes de, geb. Workum 22.01.1797, z.v. Rinze en Sjoerdtje Rinkes; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127;

Jager, Rinnert Rinnerts de, geb. Workum 27.09.1804 wonende te Makkum z.v. Rinnert en Richtje Daniels; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Jansen, Dirk Siebrens geb. Bolsward 17.02.1805 z.v. Siebren en Pietje Sjoerds; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127; 

Jansen, Gerrit Johannes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Janzen, Harmen Sikkes te Leeuwarden;vrijwilliger, tamboer 1e afd., 2e bat, 5e comp., ; lafhartig gedrag;  inv.nr.128; Cannegieter;

Janzen, Jan; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 naar de comp.artillerie nr.22; inv.nr.127;

Jansen, Johannes geb.Leeuwarden 11.09.1810 z.v. Uiltje en Grietje Vaart, vrijwilliger, tamboer, 1e afd., 1e bat.,  3e comp.1827-1839;  inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;

Jansen, Rinse, sergt. 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 overgegaan naar de comp.artillerie nr.4; inv.nr.127;

Jansen, Stephanus; geb. Oud-Zevenaar 17.01.1799 wonende te Leeuwarden z.v. Hendrik en Aleida Pieters; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.129

Jansen, Theunis, vrijwilliger, sergeant 1e afd., 1e bat., 5e comp.; 21.10.1831 naar de 2e comp.; inv.nr.127

Janzen, Thomas,  1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 com.artillerie nr.96; inv.nr.127;

Janzen, Joseph, geb. Leeuwarden 06.1788 z.v. Jan en Marijke Elisabeth; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat, 1e comp.; .; 06.11.1830 overgenomen van de 1e comp., 2e bat., 1e afd., Friese Schutterij; inv.nr.127;

Jansma, Freerk Annes geb.ca. 1802 z.v. Anne Jans Jansma te Lippenhuizen; sergeant 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130; Raf Lippenhuizen fol.34v;

Jansma, Jelke Freerks; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130

Jansma, Klaas plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.12

Jansma, Marten Jans; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130

Jansma, Sieger Piers, geb.Siegerswoude 19.11.1802 z.v. Pier Jans en Janke Siegers; 2e afd., 1e bat., 2e comp. 28.06.1831 in het hospitaal te Den Bosch en aldaar 04.07.1831 overleden; inv.nr.130; BS Opsterland overl.akte 1832 blad nr.6;

Jansonius, Jan, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Jappes, Gerrit Jappes geb.ca. 1796 z.v. Dirk Jappes Jappes (overl.) en Jesk Wybrands te Hindeloopen 2e afd., 1e bat., 5e comp.; 02.08.1831 bij de caissonwagen te Eindhoven achtergebleven; dronkaard doch sedert een geruime tijd van een veel beter gedrag en uit dien hoofde recht van aanspraak:; Metalen Kruis toegekend in de veronderstelling dat het achterblijven niet uit lafhartigheid heeft plaats gehad; inv.nr.130; 

Jappes, Jappe 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130;

22.09.1832 uit de dienst ontslagen, Jarig J.  geb.Sneek 01.02.1792 z.v. Tjalling en Aukje Ynzes; sergeant; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; 1e afd. 1e bat., 5e comp.; inv.nr.127

Jeensma, Alle Sybes geb.ca.1802 z.v. Sybe Jeens Jeensma te Lippenhuizen; 2e afd., 1e bat., 2e comp. inv.nr.130; Raf Lippenhuizen fol.39;

Jelgersma, Lolke Ruurds; 1e afd., 1e bat.van 06.12.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban en ontslagen; gunstig voorgedragen en toegekend; inv.nr.127;

Jellema, Hendrik Rintjes geb. Gauw 07.1803 z.v. Rintje Jans en Janke Bottes Bakker; 2e afd., 2e bat., 3e comp. ;inv.nr.131;

Jellema, Jelle Oebeles geb. Beetsterzwaag 04.05.1801 z.v.Oebele Jelles en Popkje Alles; 2e afd., 2e bat., 1e comp; komt voor op de lijst van overledenen opgemaakt in het kamp bij Oorschot d.d. 13.07.1832; inv.nr.1114 en 132;

Jellema, Minse Simons; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Jellema, Pieter Hendriks; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Jellesma, Jelle Jogchem geb. Oosterbierum 09.07.1805 wonende te Franeker; z.v. Jogchum en Trijntje Hijmans; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Jeltema, Pieter Willems; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Jelting, Albertus, vrijwilliger, 2e luitenant;  1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.127;    

Jerpstra, (geen persoonsgegevens bekend) korporaal 1e afd.Mobiele Friesche Schutterij; gesneuveld tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant; (familienaam luidt mogelijk Terpstra)

Jetten, Harmen Roelofs geb. ca. 1804 z.v. Roelof Klazes Jetten te St.Johannesga; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf St.Johannesga fol.258;

Jetten, Pier Jans; 2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Jolmers, Jolmer geb. Bolsward 01.08.1806 z.v. Douwe en Aaltje Gerrits de Haas, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp.; 13.10.1831 naar het regt. lanciers nr.10; inv.nr.127;

Jong, Aalsen Folkerts; ; sergeant; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Jong, Alle Lucas de; geb. Workum 11.09.1803 z.v. Lucas en Uilkje Bokma; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127; 

Jong, Andries Alberts; 1e afd., 1e bt., 4e comp.; inv.nr.130;

Jong, Anne Iedes de, geb. Hindeloopen 01.08.1810 overl.aldaar 18.08.1874 z.v. Iede Douwes de Jong;  gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Raf Hindeloopen folio 29; GN 1993 blz.178;

Jong, Auke Hommes de, geb. Haskerdijken 13.03.1805 z.v. Homme en Annigje Hendriks; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Jong, Bartele Gerbens; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Jong, Bauke Baukes de; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Jong, Berend Wybrens de, geb.omstreeks 1804, wonende te Follega z.v. Wybren Bouwes; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; van 01.04 tot 12.06.1831 in 't garnizoen te Nijmegen; 12.06.1831 bij de reserve-divisie; 01.08.1831 bij de 2e brigade van de 3e divisie; 14.07. tot 30.08.1831 in het hospitaal te Den Bosch; Metalen Kruis uitgereikt; inv.nr.130; Raf Oosterzee fol.35v.

Jong, Binne Karstes; 2e afd., 1e bat., 2e comp. inv.nr.130;

Jong, Bonne Klazes de, leger te velde, Metalen Kruis uitgereikt; 1e afd., 1e bat., en 2e afd., 2e comp.; inv.nr.127 en 128; 

Jong, Brand Alles; 2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Jong, Dirk Jans de; korporaal 2e afd, 1e bat, 1e comp.; inv.nr.130; aangenomen lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heerenveen ( wordt alleen D.de Jong vermeld terwijl onderdeel klopt)

Jong, Dooitze Reitzes de; 1e afd., 2e bat.; 1e comp.; inv.nr.128

Jong, Douwe Gerbens de; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Jong, Eelke de,geb. Leeuwarden 29.12.1811 z.v. Hendrik en Dieuwke van Loo; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127;

Jong, Eile Ynzes de; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Jong, Folkert Jans de; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; inv.nr.128;

Jong, Franke Piers de;  geb. Oosterzee 28.11.1805 wonende te Doniaga z.v. Pier Jacobs en Epkje Meyer Frankena; 01.12.1832 op mars naar Naarden om gedetacheerd te worden bij het bat. artillerie schutterij;2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Jong, Freerk Nicolaas de, geb. Bolsward 19.05.1813 z.v. Nicolaas en Dirkje Freerks; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1e comp..; 06.11.1830 overgenomen van de 1e comp., 2e bat., 1e afd., Friese Schutterij;inv.nr.127 en 128;

Jong, Geert Jans geb. Kollum 20.07.1804 z.v. Jan en Feikje Sytzes; 1e afd., 3e bat., 4e comp. maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 27.07.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129

Jong, Gerke Pieters de, IJlst 26.02.1804 z.v. Pieter en Oeke Gooike Hofma; korporaal 1e bat., 2e afd., 4e comp.; inv.nr.131

Jong, Gerrit Harmens de; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130

Jong, Gersen Israëls; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130

Jong, Gregorius de, geb. Leeuwarden z.v. Johannes en Antje Gerrits; vrijwilliger, tamboer, 2e afd., 2e bat.; febr.1831 tot aan de ontbinding; inv.nr.128 en 132;

Jong, Haaye Wiegers; 2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Jong, Harmen Teyes de, geb. Tjalleberd 07.09.1799 wonende te Luinjeberd; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Jong, Hendrik Luiten de; 2e afd., 1e bat., 1e comp., gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; inv.nr.130; Staatscourant;

Jong, Hessel Hessels geb. ca. 1809 z.v. Hessel de Jong te Stavoren; sergeant 2e afd, 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Stavoren fol. 31;

Jong, Hessel Piers; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130

Jong, Hein Klazes de; 1e afd., 2e bat., 3e comp. inv.nr.128;

Jong, Hillebrandus Jans de ; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Jong, Yeske de, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Jong, Jan Gerrits de; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Jong, Jan Jacobs de; geb. Mantgum 07.1806 z.v. Jacob Jans en Antje Jans; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Jong, Jan Baukes de, geb. Koudum 03.08.1806 wonende te Workum, z.v. Bauke Tjeerds en Gooike Lubberts; 1e. afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.127;

Jong, Jan Berends de,  2e afd., 1e bat., 2e en 5e comp.; 01.04.1831 in 't garnizoen te Nijmegen; 12.06.1831 bij de afmars van het bataljon naar de reserve-divisie naar het hospitaal te Nijmegen; 21.09.1831 daaruit ontslagen;  inv.nr.130;

Jong, Jan Douwes de; geb. 09.09.1798 Het Meer, z.v. Douwe Jeips en Loltje Tjibbes; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; 01.04.1831 in 't garnizoen te Nijmegen; 12.06.1831 bij de reservediv.; 01.08.1831 bij de 2e brigade van de 3e div.; 02.08.1831 op mars van Tongelre naar Bergeijk naar 't hospitaal te Den Bosch waaruit 02.09.1831 ontslagen; inv.nr.130;

Jong, Jan Gerbens de; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128;

Jong, Jan Hendriks; 2e afd., 1e bat., 2e comp. inv.nr.130;

Jong, Jan Jans de Woudsend 26.08.1803 wonende te Indijken z.v. Jan Jans en Sytske Pieters, geb;  korporaal 2e afd., 2e bat., 3e comp. ;inv.nr.131;

Jong, Jan Klazes de; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; bij het leger te velde; 01.08.1831 in het hospitaal; inv.nr.128;

Jong, Jan Melis de, geb. Oosterzee 25.11.1789 wonende te Bolsward z.v. Melis en Jettje Romkes; vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 2e en 6e comp.;  ook bij het 2e bat.; 19.02.1831 naar de 2e Ban; inv.nr.127 en 128;

Jong, Jan Willems de; 2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Jong, Jeen Ekkes de, geb. ca. 1805 z.v. Ekkes Jeens te Luxwoude; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130; Raf Langezwaag fol.72v

Jong, Jelle Andries de; 1eafd., 2e bat., 1e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128

Jong, Jelle Hendriks de;  geb. Zwaagwesteinde 12.01.1800 z.v. Hendrik en Hinke Gosses; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Jong, Jelle Jans de, geb. Bolsward 26.12.1798 z.v. Jan en Grietje Jelles; korporaal; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; ; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Jong, Jelle Sipkes de, geb. Wartena 28.08.1799 z.v. Sipke en Reintje Cornelis de Jong; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Jong, Jelte Taekeles; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;in

Jong, Jippe Sybes wonende te St. Annaparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes

Jong, Jurjen Gerrits de geb. Harlingen 04.10.1807 z.v. Gerrit en Antje Croes, vrijwilliger, sergt.majoor à la suite 1e afd., 1e bat., 1e comp., 26.07.1832 naar de 4e comp.; ook genoemd bij het 2e bat.; inv.nr.127; 1834 2e luitenant 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.80

Jong, Klaas de, geb. Haarlingen 08.03.1798 z.v. Hendrik en Sjoukje Sikkes; vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Jong, Kornelis Reids; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Jong, Linse Eises de ; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leewarden en Woerden; inv.nr.129;

Jong, Meindert Jelles; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; bij het leger te velde; 02.081831 naar het hospitaal;

Jong, P. de ( geen verdere gegevens) schutter 2e afd. Mobiele Friese Schutterij; gesneuveld tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Wüpperman

Jong, Petrus de, 1e afd., 1e bat. 1827-1841;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie;

Jong, Pier Molles de; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Jong, Pier Piers de; sergeant 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Jong, Pier Rinzes; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Jong, Pieter de geb. Sneek 08.05.1804 z.v. Uilke en Aukje Aardema; 1e afd., 1e bat., 5e comp.;   heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Jong, Pieter Ages de;korporaal 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Jong, Pieter Annes de, geb. St.Johannesga 03.10.1792 wonende te Nijehaske z.v. Anne en Roelofke Lubberts; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Jong, Pieter Jans de, 12.08.1831 gesneuveld in de slag voor Leuven; overl.akte Weststellingwerf 1831 nr.88; niet bekend of het hier een schutter of andere militair betreft;

Jong, Pieter Sakes de; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Jong, Pieter Taekeles; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Jong, Rein Johannes de( zie aanneming familienaam Dokkum fol.23); 2e bat., 1e afd., 5e comp.; 01.04.1831 in 't garnizoen te Nijmegen; 12.06.1831 bij de reserve-divisie; 01.08.1831 in het hospitaal te Den Bosch; 15.09.1831 in het hospitaal te Amsterdam overleden; inv.nr.131;

Jong, Riders Roels; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Jong, Salomon Heymans de; geb. ca. 1795 z.v. Hijman Israels de Jong te Lemmer; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130; Raf Lemmer fol.14v; 

Jong, Sybe Jans de; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Jong, Sybe Klazes de; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Jong, Sybren Annes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Jong, Symen Timens de, 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Jong, Symon Wiegers; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Jong, Sytze Jans de, geb. IJlst 30.10.1802 z.v. Jan en Bregtje Sietzes Nijdam; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Jong, Sytze Klazes de, geb. Joure 04.04.1806 wonende te Harlingen, .z.v.Klaas en Jeltje Roelofs; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp., lichting 1830 inv.nr.129 en 99;

Jong, Sipke Meinderts de; geb. Augsbuurt 20.12.1801 z.v. Meindert Meinderts en Jeltje Sipkes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; overl.Eindhoven (hospitaal) 02.12.1831 oud 30 jaar; heeft deelgenomen aan de Tiendaagse Veldtocht en recht op de onderscheiding; BS Eindhoven overl.akte 1831 nr.131; BS Oostdongeradeel 1832 blad nr.4;

Jong, Sipke Sybes; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Jong, Sipke Sytzes de, geb. Hemrik 17.01.1802 wonende te Oldeboorn .z.v. Sytze Sipkes en Antje Keimpes de Groot; korporaal 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Jong, Sjerk Lammerts de, geb. Akkrum 20.01.1802 z.v. Lammert Sjerks en Elizabeth Wybrands Leyker; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Jong, Sjoerd Gerbens; 1e afd., 3e bat., 2e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; uit de dienst ontslagen; inv.nr. 129; 

Jong, Sjoerd Wytzes de, geb. Wyckel 03.09.1794 wonende te Sloten z.v. Wytze en Sjoukje Sjoerds; sergeant 1e bat., 2e afd., 4e comp.; inv.nr.131

Jong, Steffen Gerkes geb. Bolsward 13.01.1796 z.v. Gerke en Jeltje Steffens; vrijwilliger1e afd., 1e bat., 6e comp.; 25.09.1832 uit de dienst ontslagen;  inv.nr.127;

Jong, Stoffel Mathijs de; geb. Sneek 11.08.1792 z.v. Mathijs en Idske Stoffels; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Jong, Tabe Hendriks de, geb. plm.1805 z.v. Hendrik Jelles de Jong te Zwaagwesteinde; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129; Raf Veenwouden fol.95;

Jong, Tiete Johannes de, wonende te St.Annaparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; met aantekening: slecht gedrag; inv.nr.128; Sannes;

Jong, Titus de, geb.Sneek 23.06.1803 z.v. Willem en Trijntje Dirks; 1e afd., 1e bat., 5e comp. heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.130;

Jong, Tjerk Popkes de; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130

Jongh, Uilke Idzes de, wonende te Sloten; sergeant 2e afd, 1e bat., 5e comp.; Ridder MWO 4e klasse; inv.nr.130; erelid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Sneek; 

Jongama, Pieter, officier  van gezondheid 3e klasse; staf 2e afd., 1e bat.; inv.nr.130;

Jongedijk, Harmen Jans; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130;

Jongerhuis, Auke Pieters ; 1e afd., 1e bat.; van 06.12.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban; 19.02.1831 ontslagen; gunstig voorgedragen; Metalen Kruis toegekend wegens november 1830; inv.nr.127;

Jongsma, Ate Jarigs; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; inv.nr.128;

Jongsma, Jan Pieters; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Jongsma, Pier Gerrits geb. c.a. 1800 z.v. Gerrit Piers Jongsma te Mrins; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Jongsma, Reinder Wytses geb. Suameer 16.06.1805 z.v. Wytze en Tjitske Hendriks; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr. 129;

Jongsma, Tjeerd geb. Burum 24.02.1797 z.v. Gosse en Rientje Sytzes, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Jongstra, Geert Nammes; 1e afd., 1e bat. en 2e bat., 1e comp.; van 14.11.1830 tot 17.02.1831 te Den Bosch; uit de dienst ontslagen en 17.02.1831 overgegaan naar de 2e Ban;  Metalen Kruis uitgereikt wegens november 1830; inv.nr.127 en 128; 

Jonk, Dirk Feyes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Jonker, Age Eesges; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Jonker, Dirk Lammerts geb ca.1805 z.v. Lammert Luitjens Jonker;  broer van Harmen en Luitjen Lammerts Jonker; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130; Raf Mildam fol.44

Jonker, Harmen Lammerts geb.ca.1801 z.v. Lammert Luitjens Jonker; broer van Dirk en Luitjen Lammerts Jonker;2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130; Raf Mildam fol.44;

Jonker, Hotze Ynzes, korporaal; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Jonker, Jan Klazes, geb. Dieren ( in Drenthe) (?) 15.04.1794 wonende te Workum z.v. Klaas en Harmens en Gees Johannes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Jonker, Jentje Ynzes te Huizum; sergeant 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128; Cannegieter;

Jonker, Luitjen Lammerts geb.ca 1803 z.v. Lammert Luitjens Jonker te Jubbega; broer van Dirk en Harmen Lammerts Lammerts Jonker; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130; Raf Mildam fol.44

Jonker(s), Sipke Dirks z.v. Dirk Jans Jonker te Elsloo; korporaal 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Oldeberkoop fol.1v;

Jonker, Thee Annes; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130;

Jonker, Tjalke Annes; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130;

Jonkman, Berend  Hendriks, geb. Surhuisterveen z.v. Hendrik Sjoerds en Janke Berends Bosma; broer van Sjoerd Hendriks Jonkman; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Jonkman, Klaas Gerrits; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 naar de comp.artillerie nr.87; inv.nr.127;

Jonkman, Marten Tjisses geb. Woudsend 16.10.1801 z.v. Tjisse Martens en Antje Sytzes Stornebrink; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Jonkman, Sjoerd Hendriks, geb.Surhuisterveen plm. 1803 z.v. Hendrik Sjoerds en Janke Berends Bosma; broer van Berend Hendriks Jonkman; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; 

Joringa, Sake Sybrens geb.Burgwerd 12.09.1800 wonende te Workum, z.v. Sybren Sakes en Sjoerdtje Botes Nijdam, Johannes geb. Leeuwarden 10.07.1803 z.v. Douwe en Roelofke Daniels;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; 1e afd., 1e bat., 3e comp.; ook 5e comp.; inv.nr.127; 

Jorna, Jacobus Sibles, 1e afd., 1e bat., 2e comp., 01.04.1831 comp.artillerie nr.78; inv.nr.127  en 128;

Jorna, Jelle Tjepkes, 1e afd., 1e bat., 1e comp., werd in het civiel hospitaal te Den Bosch opgenomen en is bij de comp. teruggekomen;  inv.nr.25 en 127;

Jorna, Tjeerd Jans geb. Deinum dp RK Leeuwarden parochie Nieuwestad 18.06.1804 z.v. Jan Hessels en Maria Ottes van der Meer; 1e afd., 2e bat.; overl. 25.07.1831 in het hospitaal te Eindhoven oud 24 jaar; BS Eindhoven overl.akte 1831 

Jorritsma, Haye Theodorus, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Jorritsma, Willem; 1e afd., 1e bat.; van 06.12..1830 tot 11.06.1831 te Den Bosch op welke datum hij is geremplaçeerd; gunstig voorgedragen en toegekend; inv.nr.127;

Jorwerda, Gerrit Gerrits geb. Bolsward 01.12.1811 z.v. Gerrit en Liske Asma , vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp.;  inv.nr.127;

Josephus, Johannes, geb. Leeuwarden 09.01.1802 z.v. Johannes en Johanna Pars; 1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.25 en 127;

Jouwstra, Sjoerd Berends geb. Holwerd 21.01.1804 z.v. Berend en Barber Sjoerds, korporaal 17.02.1834 sergeant 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Joustra, Tjerk geb. Snek 27.10.1813 z.v. Romke en Jacoba de Raad; 1e afd., 1e bat., 5e comp.;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Jukkers, Andries; geb. Leeuwarden 06.01.1797 z.v. Pieter en Sjoukje Pieters; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.129

Junius, Petrus Willem Ferdinardus, geb.Harlingen 09.02.1806 z.v. Jan Hendrik en Maria Elisabeth Benner, wonende te Franeker; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 16.10.1831 fourier; inv.nr.127 en 128;

Jutstra, Jacob Lammerts geb. Haulerwijk, 01.07.1803 Lammert Jacobs en Roelfien Jacobs van der Ley; korporaal 2e afd., 1e bat., 5e comp.; 25.08.1831 overleden in het hospitaal te Den Bosch; inv.nr.130;