Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.

Friese schutters beginnend met letter T

Opmerking: 

De hieronder volgende namen zijn zoveel mogelijk fonetisch gealfabetiseerd volgens de Friese uitspraak.

Bijvoorbeeld:  Dijk=Dyk; Dijkstra=Dykstra, Z=S; Zijlstra=Sylstra, Visser en Vries onder de F. enz. 

 

Tabak, Jan Hendriks geb. Tjalleberd 16.04.1798 wonende te Rottevalle z.v. Hendrik Jans en Sjoerdtje Johannes; plaatsvervanger,  1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 31.10.1834 vervangen door zijn principaal Van Dam; inv.nr.129;

Tadema, Jan Cornelis geb.Bolsward 09.11.1805 z.v. Jelte Tadema en O.E.Salverda; officier van gezondheid 3e klas 2e afd., staf 2e bat., inv.nr.131;

Tadema, Sierd Wytzes; geb.plm.1802 z.v. Wytze Kornelis te Twijzel; ; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; uit de dienst ontslagen; inv.nr.129; Raf Buitenpost foll.41;

Thalen, Lubbert Jans geb. Nijehaske 01.03.1797 wonende te Zuidbroek (Fr.)z.v. Jan en Klaasje Willems; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; 25.09.1832 uit de dienst ontslagen; broer van Willem Jans Thalen; inv.nr.131;

Thalen, Willem Jans geb. Nijehaske 01.04.1801 wonende te Zuidbroek (Fr.) z.v. Jan en Klaasje Willems; broer van Lubbert Jans Thalen; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Talhout, Jeeuwke (?);2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130;

Talma, Jeen Lieuwes .geb. Murmerwoude 31.12.1799 wonende te Rinsumageest; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Talma, Remelius Luitzens Fruitier de, geb.Kollum 15.08.1812 z.v. Sjoerd Gerhardus Fruitier de Talma en Lucia Aurelia Bergsma; vrijwilliger doch door aanloting bij de militie dienstplichtig geworden, 1e luitenant, jan.1831 tot de ontbinding; 2e afd. 1e bat. 5e comp. inv.nr.131 en 132;

Talsma, Jacob Annes; (mogelijk ook bekend als Jacob Tolsma) schippersknecht geb. Holwerd 04.11.1804 wonende te Hogebeintum z.v. Anne Jacobs en Trijntje Johannes; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; 13.06.1831 naar de tijdelijke ziekenzaal te Eindhoven; overleden 21.09.1831 in het Stadsziekenhuis te Leeuwarden; inv.nr.128; tr.Westdongeradeel 08.05.1830 akte nr.13 Gerritje Jans Talma (= Palma);

Talsma, Jan Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Tamboer, Klaas Andries geb.ca.1804 z.v. Andries Baukes Tamboer te Oosterbierum; 1e afd., 2e bat., 3e comp. inv.nr.128; Raf Sexbierum dl.1 fol. 85v;

Tamboezer, Hermannus; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130;

Tamminga, Reinder Tekes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Teelenburg, Petrus, vrijwilliger, tamboer 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Teensma, Theunis Pieters geb. Schiermonnikoog 24.08.1804 z.v. Pieter en Aafke Kerkstra; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; sedert 20.06.1833 met groot verlof en krijgt bij K.B verlof om zijn beroep als buitenlands schipper weer uit te oefenen inv.nr.129;

Teensma, Tjalling Jans geb. Terzool 11.05.1804 z.v. Jan Wiebrens en Geertje Johannes; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Teensma, Wybren Tjallers; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127

Taekema, Halbe Jans; 1e afd, 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Taekema, Dirk Jans, geb. Mantgum 03.10.1803 zv. Jan Reinders en Geertje Durks; wonende te Leeuwarden; korporaal 1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.25 en 127; 

Teekema, Cornelis Dirks; sergeant 1e afd., 2e bat., 3e comp.; bij het leger te velde; 01.08.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128;

Teenstra, T. ( geen verdere persoonsgegevens) sergeant 2e afd. Mobiele Friese Schutterij; gesneuveld tijdens de Tiendaagde Veldtocht; Staatscourant;

Telting, Albertus; vrijwilliger, 2e luitenant 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128;

Temming, Jan Johannes; R.K. dp. Joure 27.03.1804 z.v. Johannes Jans en Geijske Harmens; 2e afd., 1e bat., 5e comp.; 07.02.1831 met 4 dagen; met geneeskundig attest ziek achtergebleven tot 13.12.1831; heeft geen dienst gepresteerd in de vesting noch in het veld; geen aanspraak op het Metalen Kruis; inv.nr.130;

Temmink, Anthonie Anthonius; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Tempel, Harmen van der geb. Sneek 18.05.1805 z.v. Klaas en Stienje Harmens; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.127;

Tenge, Wyger Harmens; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Tepper, Eibert Rinzes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; lafharig gedrag; inv.nr.128;

Terband, Hette Sybrens, geb. Sneek 20.01.1802 z.v. Sybren en Aaltje Hansesvrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; 06.11.1830 overgenomen van de 1e comp., 2e bat., 1e afd., Friese Schutterij; inv.nr.127 en 128; overl.Sneek 26.04.1840 oud 39 jaar; 

Terquin, Jan Berends; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Terquin, Jochem Obbes geb. Dronrijp 27-10-1805 wonende te Leeuwarden z.v. Jochum J.Terquin en Aukje Jochums Boersma; adjudant- onderofficier, vaandeldrager 2e afd., staf  2e bat., inv nr.131; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden;

Terpstra, Albert Cornelis; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Terpstra, Baltus Jacobs, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Terpstra, Bokke Johannes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128

Terpstra, Gerben Durks; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Terpstra, Jan Freerks geb.plm.1790 z.v. Freerk Johannes Terpstra te Warga; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.129

Terpstra, Jan Tjallings; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Terpstra, Jinze Douwes geb. Hantum 20.09.1803 z..v. Douwe en Antje Klazes; korporaal 01.05.1834 fourier 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Terpstra, Klaas Hanzes; 2e afd., 2e klas, 4e comp.; inv.nr.131;

Terpstra, Klaas Sytzes geb. Ferwerd 1804 wonende te Idzega z.v. Sytze Huites en Jeltje Arjens; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Terpstra, Marcus Minnes; 1e afd, 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Terpstra, Pieter Teunes, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Terpstra, Sjoerd Piers, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Terpstra, Tiete, vrijwilliger sergeant-majoor 1e afd., 2e bat., leger te velde; 01.08.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128;

Terpstra, Wybe Gerbens geb. Franeker 13.04.1791 wonende te Leeuwarden z.v. Gerben Hillebrands en Lolkje Jozefs; 2e bat., 2e afd., 1e comp.; inv.nr.131;

Terpstra, Willem Klases; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Terra, Pieter Gerrits geb. Heerenveen 26.10.1804 z.v. Gerrit Jans Terra en Janke Wytzes de Boer; broer van Wytze Gerrits Terrad; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; Raf Haske fol. 6v;

Terra, Wytze Gerrits geb. Heerenveen 24.09….. (jaartal niet ingevuld) z.v. Gerrit Jans Terra en Janke Wytzes de Boer; 2e afd., broer van Pieter Gerrits Terra; 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131

Teunissen, Pieter Reins geb. Suameer 11.05.1804 z.v. Rein en Aaltje Geerts; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr. 129;

Tiddens, Alle van, vrijwilliger, sergt.majoor; okt.1830 bij de grenadiers in dienst getreden; 1830 en 1831;  28 dec. 1831 overgenomen door de 2e afd., 1e bat.; juli 1836 overgegaan bij de Oostindische Troepen;; inv.nr.132 

Tiddens, Jarig Jans van; 2e afd., 2e klas, 4e comp.; inv.nr.131;

Tiedema, Tjerk Jacobs geb. Dronrijp 01.10.1801 z.v. Jacob Tiedes en Janke Tjerks, 1e afd., 2e bat.; overl. hospitaal Eindhoven 29.06.1831; BS Eindhoven overl.akte 1831 nr62; BS Menaldumadeel overl.akte 1831 blad nr.2 ( heeft niet deelgenomen aan de Tiendaagse Veldtocht)

Tiekstra, Gerben Bouwes geb. Suameer 04.03.1805 wonende te Garijp z.v. Bouwe en Dirkje Gerbens; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Tiel, Hein; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Tieleman, Anne Jacobs geb. Sneek 11.12.1799 wonende te Harlingen z.v. Jacobus en Dirkje Kramer1e,  afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Tielenburg, Petrus, geb. Leeuwarden 20.11.1799 z.v. Michael en Dirkje Kel, wonende te Leeuwarden; tamboer, 1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.127;

Tiels, Jan  geb. Harlingen 16.10.1798 wonende te Leeuwarden, z.v. Sander en Maria Meinards;1e afd., 1e bat.,1e comp.; inv.nr.127; overl.Leeuwarden 28.10.1841 oud 43 jaar;

Tieman, Jan Hendr.; korporaal 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Tiemans, Hermanus, 1e afd., 1e bat., inv.nr127;

Tymmersma, Andries Johannes geb. Wommels 22.12.1805 wonende te Oosterend z.v. Johannes en Iemkje Gerrits; 2e afd., 2e klas, 4e comp.; inv.nr.131;

Tymmersma, Gerrit Johannes; 2e afd., 2e klas, 4e comp.; inv.nr.131;

Tijmstra, Reinder Sjoerds geb. Arum 30.04.1804 z.v. Sjoerd Reinders en Dieuwke Annes; korporaal 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131; 

Tijssen, Tjitse Kornelis; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Tijssens, Pieter Willem, vrijwilliger, officier van gezondheid 2e klasse, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Tietema, Bernardus Luitjens geb. ca.1810 z.v. Luitje Bernardus te Oldeberkoop; sergeant 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130; Raf Oldeberkoop fol.19;

Tietjero, (Tettero ?), geb/  Leeuwarden 11.1804 z.v. Joseph en Catharina Ambacht; vrijwilliger, tamboer Friesche Schutterij, 2e Brigade, 1e afd., 1e bat., 5e comp.; gewezen 1e comp.van het 2e bat., geen straf, rapport opgemaakt te Beest, 31 juli 1832; heeft aan de Tiendaagse Veldtocht deelgenomen; zeer lafhartig gedragen; wordt ongunstig voorgedragen; inv.nr.127 en 128;

Tigchelaar, Fedde Binnes; 1e afd., 1e bat., heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus  1831; inv.nr.127;

Tigchelaar, Gerrit  geb. Leeuwarden 26.01.1805 z.v. Binne en Hiltje Wartena, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127

Tigchelaar, Hendrik Johannes; 1e afd., 2e bat., 3e comp. inv.nr.128;

Tigchelaar, Jan  geb. Harlingen 25.12.1802 z.v. Sieger en Meintje Jans Sleeper; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; van 06.12.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum overgegaan naar de 2e Ban; Metalen Kruis uitgereikt wegens november 1830; inv.nr.127

Tichelaar, Johan Frederik; 1e afd., 1e bat.; van 06.12..1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban; op laatstgenoemde datum ontslagen; gunstig voorgedragen en toegekend; lijst; waarschijnlijk identiek aan Jan Tichelaar voorkomende onder nr.461; inv.nr.127;

Tigchelaar, Pieter geb. Sneek 02.10.1803 z.v. Klaas en Rinske Ates; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; 16.01.1832 uit de dienst ontslagen;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Tigchelaar, Rein Florus; 1e afd., 2e bat., 3e comp. inv.nr.128;

Tighelaar, Simon, geb. Welsrijp 02.09.1804 wonende te Franeker z.v. Sikke en Trijntje Ennes;  08.08.1831 achtergebleven bij Hasselt (B.); 25.09.1831 in het hospitaal te Utrecht; was als vermist opgegeven; 1e afd., e bat., 5e comp.; 11.06.1831 naar de 1e comp., 21.10.1831 overgegaan naar de 5e comp.  inv.nr.25 en 127 

Tij, Klaas Jans van, geb. ca. 1805 z.v. Jan Klases van Tij te Doniage; korporaal 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130; Raf Langweer fol.22;

Teijens, Saco van, vrijwilliger, kapitein; jan. 1831 tot de ontbinding; 2e afd. 1e bat., inv.nr.132;

Tillema, Hylke Durks overl.Achtkarspelen 09.07.1852 oud 47 jaar, ongehuwd; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; BS Achtkarspelen overl.akte 1852; 

Tilstra, Oepke Klazes geb. Schraard 10.07.1803 z.v. Klaas Symons en Antje Rinskes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Tilstra, Pieter Jacobs geb.Jelsum 15.04.1805 wonende te Veenklooster z.v. Jacob Pieters Tilstra en Aaafke Feikes te Twijzel; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Tilstra, Rinze Dirks; 1e afd., 2e bat.,21e comp.; inv.nr.128;

Timan, Hermanus; 1e afd., 2e bat., 3e comp.;11.06.1831 naar de 3e comp.;inv.nr.128.

Timmer, Christiaan, geb.Appingedam, 22.06.1802 z.v. Joseph en Maria Tekela;  1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.25 en 127; 

Timmer, Lodewijk Jans; 1e afd., 2e bat., 5e comp.,  inv.nr.128;

Timmer, Sieds Gosses van, geb. Kootstertille 10.01.1800 wonende te Eestrum; z.v. Gosse en Stijntje; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr. 129;

Timmerman, Wybe Pieters geb. ca. 1801 z.v. Pieter Wybes te Noordwolde; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Noordwolde fol. 91v;

Tjallingii, Tjalling, geb.Harlingen 23.10.1783 wonende te Sneek; z.v. Pieter en Sytske Zeilmaker; vrijwilliger, kapitein, luit.kolonel commandant 2e afd., 2e bat.; ridder MWO der 4e klasse; in dienst van febr.1831 tot zijn ontslag in aug.1834; inv.nrs. 114, 128, 131 en 132;

Tjalsma, Hendrik Reids, geb.Hindeloopen 26.08.1802 wonende te Workum, z.v. Reid Sipkes en Albertje Jans; 1e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.127

Tjalsma, Jan Dirks.geb. Scharnegoutum 11.03.1800 wonende te Makkum z.v. Dirk Tjallings en Hinke Douwes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Tjeerdsma, Jan Pieters; 1e afd, 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Tjepkema, J.J. geb. te Veenhuizen (?) wonende te Hallum, z.v. Tjepke (?) Jacobs Tjepkema en Trientje Ferkes; tamboer 2e afd., 1e bat., overl.17.09.1831 in het hospitaal te Eindhoven; komt niet voor op lijsten met gegadigden voor het Metalen Kruis; BS Eindhoven overl.akte 1831 nr.03; 

Tjerkstra, Abe Klszes, geb.Dongjum 09.09.1803 z.v. Klaas Tjerks en Aafke Aebes; 03.02.1832 in het hospitaal te Den Bosch; 10.03.1832 bij de comp. terug; 16.03.1832 opnieuw naar het hospitaal te Den Bosch en aldaar overl. 20.03.1832;  2e afd., 2e bat., 2e comp.; komt voor op de lijst van overledenen opgemaakt in het kamp bij Oorschot d.d. 13.07.1832; inv.nr.131; BS Franekeradeel overl.akte 1832 blad nr.11;

Tjerkstra, Pieter Willems geb. Sneek 10.11.1805 wonende te Kubaard z.v. Willem en Aafke Roelofs; 2e afd., 2e klas, 4e comp.; inv.nr.131;

Tjessinga, Aart Feikes, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; bij het leger te velde; 18.04.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128

Tjommes, Tjomme, 1e afat., 1e bat., 2e comp., 11.06.1831 naar de 1e comp.; inv.nr.127;

Tour, Gerrit Marten van Bellinghave du, geb.Leeuwarden 13.04.1804 wonende aldaar z.v. Marc en Duconia Martina Dorothea van Sixma, wonende aldaar; 2e luitenant 1e afd., 1e bat., 1e comp., 08.01.1832 1e luitenant; inv.nr.25 en 127; lid Vereeniging Het Metalen Kruis afd.Friesland, later Leeuwarden;

Toussaint (Tousijn), Jan, geb. Leeuwarden 21.03. 1792 z.v. Josef en Grietje Mulder; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127; ook bij het 1e bat.;

Tolsma, Dirk Johannes, vrijwilliger, 2e luitenant 1e afd., 2e bat.;  gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; inv.nr.128, Staatscourant (als D.S.Tolsma);

Tolsma, Gerrit Taekes geb. Achlum 04.03.1804 wonende te Makkum z.v. Taeke Gerrits en Geertje Rinzes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Tolsma, Haring Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Tolsma, Jan Dirks geb. Hylaard 09.05.1805 z.v. Dirk Cornelis en Trijntje Jans Jansma; hoornblazer 2e afd., 2e bat., 3e comp., 06.11.1832 overgenomen van de 5e comp.; inv.nr.114 en 131;

Tolsma, Jetse Hartman geb. Nijland30.11.1802 wonende te Allingawier z.v. Hartman Jetzes en Yke Hillebrands; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Tolsma, Johannes Jacobus; 1e afd., 2e bat., 3e comp. inv.nr.128;

Tombes, Evert Johan des, geb. Utrecht 07.12.1799 wonende te Harlingen, z.v. Jean François en Susanna Wentholt;

(ten onrechte als vrijwilliger opgevoerd=dienstplichtig) kapitein 1e afd., 1e bat., 5e comp. heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Thomée, Meluis Thomas geb. Koudum 01.11.1803 wonende te Makkum z.v. Thomas Mellius en Krisje Joukes; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Tonnema, Jacob Robertus, wonende te Sneek; 1e afd., 1e at., 1e comp.; 01.04.1831 overgegaan naar de comp.kannonniers van het 1e bat.; inv.nr.127;

Toonstra, Jacob Oetzes; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Toonstra, Pieter Gerbens geb. Wouterswoude 01.08.1804 z.v. Trijntje en Trijntje Pieters; sergeant 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Toonstra, Wouter Ales; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Topma, Gerben Willems; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Tordoir, Franciscus dp. RK Joure 18.08.1806 wonende te Workum, z.v. Johannes Tordoir en Remina Jansonius; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.127;

Troezel (Trosel), Gerardus , vrijwilliger, tamboer; jan.1831 tot aan de ontbinding; 2e afd.1e bat. inv.nr.132;

Tromp, Laas Geerts geb.IJlst 14.03.1791z.v. Geert Hylkes Tromp en Aaltje Lazes; 2e bat, 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; Raf Woudsend fol. 120;

Tromp, Tjitte (Tiete) Jacobs, geb.Workum 25.03.1801 z.v.Jacob en Catharina de Tempe; vrijwilliger, sergeant 1e afd., 1e bat., 5e comp.; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht (?)inv.nr.127; ook genoemd bij het 2e bat.; inv.nr.128, Staatscourant als korporaal;

Trompetter, Symon Dirk geb. Harlingen 20.04.1805 z.v. Dirk Jans en Janneke Klazes, sergeant 1e afd., 1e bat., 4e comp.;inv.nr.127;

Trossel, (Trosel) Joseph geb.Leeuwarden 10.05.1808 z.v. Johannes en Johanna Gerrits, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127;

Tuin, Sjoerd Abrahams van der, geb. Oudwoude 29.05.1804 z.v. Abraham Sjoerds en Romkje Wiegers; 1e afd., 3e bat., 4e comp. maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Tuinen ( geen verdere persoonsgegevens) schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;

Tuinen, Jacob Pieters van;  1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Tuinen, Piebe Sjoerds; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Tuinhout, Haye, geb. Jorwerd 27.07.1805 wonende te Harlingen, z.v. Wybo en Margaretha Fonteyn; vrijwilliger, 2e luitenant; oktober 1830 mobiele leger 1e afd., 3e bat., 4e comp. te 's-Hertogenbosch, kleine staf;  inv.nr.129 en 94;

Tuininga, Klaas Joekes wonende te Oudebildtzijl; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Tuinstra, Auke Lykles; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden

Tuinstra, Doeke Klazes geb. Oudebildtzijl plm. 1801 z.v. Klaas Taekes en Antje Jacobs; broer van Taeke Klazes Tuinstra; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Tuinstra, Freerk Sjoerds, geb. Bolsward 06.10.1797 z.v. Sjoerd en Baukje Freerks; korporaal; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; 27.05.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.127;

Tuinstra, Ymke geb.Sneek 30.04.1800 z.v. Douwe en Antje Stevens, 1e afd., 1e bat., 5e comp.;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Tuinstra, Jarig geb. Harlingen 01.10.1804  z.v. Jurjen en Antje de Boer; 1e afd., 1e bat., 5e comp.;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Tuinstra, Jetze geb. Sneek 01.01.1803 wonende aldaar, z.v. Taeke en Jitske Hoefnagel, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 5e comp.;inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Sneek;

Tuinstra, Oepke Gerbens geb. Scharnegoutum 02.12.1802 wonende te Nijland z.v. Gerben Oepkes en Hotske Sipkes; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Tuinstra, Taeke Klazes geb. Oudebildtzijl plm. 1797 z.v. Klaas Taekes en Antje Jacobs; broer van Doeke Klazes Tuinstra; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Tuuk, Errit F, van der; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129