Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.

Friese schutters beginnend met letter W

Opmerking:

De hieronder volgende namen zijn zoveel mogelijk fonetisch gealfabetiseerd volgens de Friese uitspraak. Bijvoorbeeld: Dijk=Dyk; Dijkstra=Dykstra, Z=S; Zijlstra=Sylstra, Visser en Vries onder de F. enz.

 

Wagen, Jacob Ages van der; 1e afd., 2e bat, 1e comp.; inv.nr.128;

Wagenaar, Feye Andries geb. Kuikhorne 06.03.1803 wonende te Bergum  z.v. Andries en Aukje Feyes;  1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Wagenaar, Ype Willems geb. Dronrijp 09.02.1797 wonende te Menaldum z.v. Willem en Grietje Romkes; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 13.03.1834 gedetacheerd bij het bataljon artillerie schutterij; 08.09.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129 en 94;

Wagenaar, IJsbrand Harmens; tamboer 1eafd., 2e bat., 1e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128

Wagenaar, Jan Meinderts; z.v. Meindert Wagenaar en Trijntje Jans de Jong;  1e afd., 2e bat., 5e comp.; bij het leger te velde gedetacheerd bij de caissons; overl. Utrecht 28.03.1832 oud 28 jaar; inv.nr.128; BS Ferwerderadeel overl.akte 1832 blad nr.18;

Wageningen, mr. Jacobus Gerardus van, vrijwilliger, 06.05.1828 commandant der dienstdoende schutterij te Leeuwarden; 24.10.1830 idem 1e afd. 1e bat.; gediend tot 06.09.1834; 01.11.1839 kolonel der 1e afd. rustende schutterij in Friesland en als zodanig 05.12.1839 eervol ontslagen; adjudant des konings in buitengewone dienst; president van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Friesland, later Leeuwarden; 

Wageningen, Roelof Jelles; 1e afd., 1e bat., 1e comp.;01.03./06.04.1831 in het Civiel Hospitaal te Den Bosch; inv.nr.127;

Wal, van der ( geen verdere persoonsgegevens) schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;

Wal, Arend  van der; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 11.06.1831 naar de 3e comp.; inv.nr.127;

Wal, Fokke Hendriks van der; geb. Suameer 14.02.1803 z.v.  Hendrik en Antje Jans; 1e comp. 1e afd., 3e bat., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden, inv.nr.129 en 94;

Wal, Geert Jurriens van der; geb. Harlingen 21.04.1796 z.v. Jurjen en Jeltje Brouwer; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Wal, Geert Kiers; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Wal, Gerrit Jans van der; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Wal, Hoite Johannes van der; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Wal, Jacob Lykeles; 1eafd., 2e bat., 1e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128

Wal, Jan Arend van deer, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Wal, Johannes Jans van der; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Wal, Lieuwe Gaeles van der, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 05.12. tot 11.12.1830 in het hospitaal; 01.04.1831 comp.artillerie nr.93; inv.nr.127; 

Wal, Louw Sierks van der; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Wal, Meindert Hendriks geb.plm.1802 z.v. Hendrik Hiddes te Burum;1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129, Raf Burum fol.38 

Wal, Oege Johannes van der; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128;

Wal, Sybe Pieters geb. Hardegarijp 01.07.1799 z.v. Pieter en Wytske Geerts; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Wal, Sybren Lykeles van der , 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Wal, Sies Geerts van der ; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Wal, Tamme Hessels van der, geb. Winsum 19.07.1804 z.v. Hessel en Oepkje Tammes; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Wal, Ridzert Jans geb.Surhuisterveen plm. 1805 z.v. Jan Ridzerts en Dieuwke Jans; plaatsvervanger 1e afd., 3e comp., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Walda, Floris Jacobs geb. Hantumeruitburen 13.07.1800 z.v. Jacob en Tietje Hiddes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Waldus, Tjebbe Berends; sergeant 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Wallon, Antonius; ; plaatsvervanger, sergeant 1e afd., 3e bat., 3e afd., 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden, inv.nr.129

Walsenbach, Andries, vrijwilliger, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.127 en 128;

Walsma, Metske Thijssens geb. Nes (WD) 28.10.1803 z.v. Thijs en Trijntje M. de Vries; sergeant 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Walstra, Luitje Bartles geb. Leeuwarden 13.02.1793 wonende te Harlingen  z.v. Bart Tjebbes Walstra en Sieuwke Luitjes Faber;, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127; 

Walter, Jan Bonne; 2e luitenant; 1e afd., 1e bat.; van 14.11.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban; Metalen Kruis toegekend wegens november 1830; inv.nr.127;

Waltje, Tjerk Pieters tr.Kollumerland 19.05.1825 Uilkje Alberts Bakker; plaatsvervanger 1e afd., 3e comp., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; BS Kollumerland huw.akte nr.13;

Wapstra, Fokke Taekes geb.Hantum 07.04.1801 wonende te Holwerd z.v. Taeke Fokkes en Gerbentje Gerbens; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; broer van Gerben Taekes Wapstra; inv.nr.129; 

Wapstra, Gerben Taekes geb. Ferwerd 03.01.1805 wonende te Holwerd z.v. Taeke en Gerbertje Gerbands, 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; broer van FokkeTaekes Wapstra; inv.nr.129

Wabstra, Hans Gurbes; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130;

Wapstra. Jan Durks geb. Zierikzee maart 1804 wonende te Akkrum z.v. Durk Jans en Jeltje Lammerts; 2e bat, 2e bat., 1e comp.; 02.07.1832 gedetacheerd bij de marine; inv.nr.131;

Waning, Harmen Linzes geb. ca.1806 z.v. Lense Fokkes Waning te Lemmer; 2e afd., 1e bat., 3e comp., inv.nr.130; Raf Lemmer fol. 17v;

Waringa, Fokke, geb.Oldeboorn 30.06.1809 wonende te Leeuwarden, z.v. Dirk en Trijntje Fokkes; vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127

Waringa, Frederik Dirks, geb. Oldeboorn 29.05.1807 wonende te Sneek z.v. Dirk en Trijntje Dekker, vrijwilliger, fourier later sergt.-majoor, 1e afd., 1e bat., 6e comp.;  inv.nr.127; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Sneek;  vice-president Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden 2e sectie en aldaar genoemd als vrijwilliger, korporaal bij de 1e afd. 1830-1839;

Waringa, Klaas, geb. Oldeboorn 25.04.1813 z.v. Frederik en Trijntje Dekker, wonende te Leeuwarden; vrijwilliger, hoornblazer 1e afd., 1e bat., 1e en 3e comp.;inv.nr.127;

Wartena, Dirk Sytzes; 1e afd., 1e bat.van 06.12.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban en ontslagen; gunstig voorgedragen en toegekend;  inv.nr127;

Wassenaar ( geen verdere persoonsgegevens) schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant.

Wassenaar, Arjen Arjens; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; lafharig gedrag; inv.nr.128;

Wassenaar, Jarig Tjalkes geb. Sybrandburen 17.07.1801 z.v. Tjalke en Sytske Johannes; korporaal 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Wassenaar, Job Rinnerts; 1e afd., 2e bat., 3e comp. inv.nr.128;

Wassenaar, Klaas Arjens; geb. St.Annaparochie 23.12.1798 woonplaats niet genoemd, z.v. Arjen en Antje Feitzes plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; 08.09.1834  uit de dienst ontslagen;  inv.nr.129;

Wassenaar, Christiaan Arjens; 1e afd. 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Wassenaar, Minne Theunis; 1e afd., 2e bat., 4e comp., inv.nr.128;

Waterlander, Hendrik Bonnes; vrijwilliger, sergeant 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128;

Weber, Antoon Engel; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Weber, Januar; 1e afd., 1e bat., 2e comp., 11.06.1831 3e comp.;  van 14.11.1830 tot 01.04.1831 te Den Bosch op welke datum met onbepaald verlof; was door verlof verhinderd de veldtocht bij te wonen; het Metalen Kruis verleend; inv.nr.127

Weber, Carel geb. Leeuwarden 19.06.1794 z.v. Filippus en Wilhelmina Corée, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127; ook bij het 2e bat.; inv.nr.128;

Weemstra, Ymke Kornelis geb ca. 1806 z.v. Kornelis Ymkes Weemstra te Nijeholtwolde; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130; Raf Wolvega fol.68; 

Wees, Jan Gerrits de wonende te Haskerdijken; 2e afd., 1e bat., 2e comp. inv.nr.130;

Wechel, Didericus Adolf ter, vrijwilliger, officier van gezondheid 2 klasse; jan.1831 tot de ontbinding; staf 2e afd. 1e bat., inv.nr.130 en 132;

Wey, Hans van der 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Wey, Johannes Luitzens van der; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128;

Wey, Pieter Johannes van der, 2e afd., 1e bat., 5e comp.; inv.nr.130;

Wey, Sjoerd Pieters van der; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Weide, Feike van der. 1e afd., 1e bt., 2e comp.;01.04.1831 comp.artillerie nr.81; inv.nr.127;

Weide, Klaas van der, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; 06.11.1830 overgenomen van de 2e comp. 2e bat., 1e afd.; sedert 07.08.1831 in het ambulante hospitaal; inv.nr.127 en 128;

Weide, Kornelis van der; geb. Harlingen 14.05.1795 z.v. Wieger en Jetske van der Weide; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Weide, Pieter van der, geb. Bolsward 20.10.1805 z.v. Rients en Jana Ringnalda; van 14.11.1830 tot 13.06.1831 te Den Bosch op welke datum bij het leger te velde; 11.06.1831 1e afd., 1e bat., 4e comp., daarna 6e comp.; 01.08 naar het hospitaal; 22.08. bij het leger te velde terug; door ziekte verhinderd de veldtocht bij te wonen; het Metalen Kruis verleend; inv.nr.127

Weide, Romke Sipkes van der, z.v. Sipke Romkes en Klaasje Wytzes te Metslawier;  1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; overl. 's Hertogenbosch 22.02.1833, oud 30 jaar, ongehuwd; heeft aan de Tiendaagse Veldtocht deelgenomen doch overleden vóor uitreiking van de onderscheiding; BS Oostdongeradeel 1832 blad nr.29

Weidenaar, Taeke Filippus; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Weyer, Johannes geb. Leeuwarden 13.08.1805 z.v. Antoon en Yda Bajé,  1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.27; 

Wijga, Enne Johannes, wonende te St.Annaparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes

Weistra, Jan B.; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129,

Weit, Anne Wytzes van der; 1e afd., 2e bat., 1ecomp.; lafharig gedrag; inv.nr.128;

Weits, Marcus, geb. Wildervank 16.05.1802 wonende te Leeuwarden z.v. Hillebrandus en Elisabeth ….1e afd., 1e bat., 1e comp.; 08/26.03.1831 en 14.04/18.06.1831 in het civil hospitaal te Den Bosch; inv.nr.127;

Weken, Jan Eilderts, geb. Burum 10.10.1800 z.v. Eildert Jans en Tjitske Hendriks; plaatsvervanger,  korporaal 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Wensch, Bernardus van der; 2e afd, 1e bat, 1e comp.; inv.nr.130;

Wenselaar, Marten Jarigs, wonende te Vrouwenparochie; 1e afd. 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Wereldsma, Bauke (Baudiuinus) Klazes; dp. R.K. Dokkum 29.09.1800 (= 1798 ?)z.v. Klaas Wytses en Trijntje Jacobs Foekerda; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Werf, Anne Heintjes van der, geb. Nijehaske 01.08.1800 wonende te Stavoren z.v. Heintje en Trijntje Durks Wapstra; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Werf,  Durk Annes van der,  geb. IJlst 03.11.1802 wonende te Folsgare z.v. Anne Pieters en Foekje Douwes van der Hout; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Werf, Gerardus; vrijwilliger, korporaal hoornblazer; leger te velde; 06.11.1833 aangekomen; overgegaan bij het regiment lanciers nr.10; tijd van overgang niet bekend; 2e afd., 1e bat., inv.nr.132;

Werf, Gerardus Haye van der, geb. Bolsward 28.07.1805 z.v. Haye en Baukje Bakker; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; 18.04.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.127;

Werf, Gerrit Symons; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Werff. Gerrit Sipkes, geb.Leeuwarden, 25.02.1812 z.v. Sipke en Hendrina Smeding;vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1e comp.inv.nr.127;

Werf, Hendrik Tietes; geb. Kollumerzwaaag 16.09.1802 wonende te Damwoude, z.v. Tiete en Antje Heines; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Werff, Heere Thomas van der, geb. Joure 14.03.1805 z.v. Thomas Theunes en Feikje Hendr. Reekers;  2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Werf, Jacob Johannes geb. Franeker 16.12.1780 z.v.Johannes en Rinske Jacobs Postma., vrijwilliger, tamboer 1e afd., 1e bat., 2e en 3e comp. inv.nr.127; 15.05.1832 naar de 6e comp.; ook genoemd bij het 2e bat., 1e komp.; inv.nr.128;

Werf, Ruurd Jurjens; plaatsvervanger, korporaal 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Werff, Thijs Pieters van der, geb. Oldeboorn 02.02.1796 z.v. Pieter Johannes van der Werf  en Betje Thijses Modderman; 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; Raf Oldeboorn fol. 34;

Werf, Tjeerd Sakes van der, geb. Aalsum 1800 wonende te Dokkum z.v. Sake en Aaltje NN, 1e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.127;

Werff, Tjeerd Wybes van der; geb. te Baard wonende te IJsbrechtum z.v. Wybe Pieters en Pietertje Tjeerds2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131

Werff, Tjerk Johannes van der, geb. Joure 04.02.1798 z.v. Johannes en Jantje Tjerks; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Werf, Wybe, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Werkman, Gurbe Jans; 2e afd., 1e bat., 2e comp. inv.nr.130;

Werkman, Jan Hendriks geb. ca. 1804 z.v. Hendrik Jans Werkman te Makkinga, 2e afd., 1e bat., 5e comp.; broer van Wybe Hendriks Werkman; inv.nr.130; Raf Oldeberkoop fol. 43v;

Werkman, Wybe Hendriks geb.ca. 1805 z.v. Hendrik Jans Werkman te Makkinga, 2e afd., 1e bat., 5e comp.; broer van Jan Hendriks Werkman; inv.nr.130; Raf Oldeberkoop fol.43v;

Werksma, Jacob Johannes geb. Dokkum 12.12.1794 zoon van Johannes Arnoldus Stoelman(s) en Trijntje Jacobs, tr. Anjum (Oostdongeradeel) 12.02.1822 akte nr.6; overl. Anjum (Oostondergeradeel) 08.09.1870 bld nr. 37 oud 75 jaar gehuwd; sergeant 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Weezel, Johannes van, Willemstad 01.1803 z.v. Pieter van Weezel en Metta Haveschijnn (?); vrijwilliger, officier van gezondheid 2e klasse; febr.1831 tot mei 1839; 2e afd. staf 2e bat., inv.nr.128, 131 en 132;

Wertsel (?), Jan Dirks; plaatvervanger, tamboer 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in 

garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Wessels, Koenraad, geb. Leeuwarden 23.09.1802 z.v. Koenraad en Dirkje;  1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127;

Westbonk, Dirk, geb. Leeuwarden 13.04.1803 z.v. Jan en Pietje van der Zwaan; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127; 

Wester, Klaas Jacobs geb.Sneek 15.07.1802  wonende te Akkrum z.v. Jacob Jelles en Sytske Wybes; 2e afd. 2e bat., 1e comp.; inv.nr. 131;

Westerbaan, Lieuwe Djoerds geb. Lutkewoude 31.10.1805 wonende te Kollum z.v. Djoerd en Antje Everts; 1e afd., 3e bat., 4e comp. maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Westerhoff, Gerrit Meines geb.ca. 1806 z.v. Meine Dirks Westerhoff te Wolvega; 2e afd., 1e bat, 4e comp.; inv.nr.130; Raf Wolvega fol.27;

Westerhof, Jan Sjoerds, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Westerhof, Laurens geb. Harlingen 09.01.1795 z.v. Antoon Barends en Maria Lourens Nak; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Westerhuis, Rinze Gerrits; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Westerkamp, Hendrik Roelofs geb. ca.1794 wonende te Oosterwolde z.v. Roelof Abes (overl.); 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130

Westhof, Jacobus Franciscus; tamboer 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130 

Westhof, Theodorus geb. ca. 1804 z.v. Joseph Westhof , overl. en Baukje Sybrands te Hindeloopen; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130; Raf Hindeloopen fol. 46 

Westra, Duurd Kornelis geb.Rinsumageest 01.01.1812 z.v. Kornelis en Cornelis Hillegonda Cahais, wonende te Leeuwarden, 28.10.1832 korporaal á la suite, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; 16.03/16.04.1841 in het civil hospitaal te Den Bosch; inv.nr.127; de aantekening uit 1841 zou volgens e-mail 31.10.2006 van de heer Bert Westra niet juist zijn daar Westra op 05.05.1838 te Leeuwarden is overleden                                                                      Westra, Harmen; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Westra, Harmen Ages geb. Kimswerd 16.05.1801 z.v. Age Klazes  en Sjoukje Paulus; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Westra, Huite Tijssens, geb. Leeuawarden 16.10.1798 z.v. Thijs en Marijke Jorna; 1e afd., 2e bat., 1e en 4e comp.; inv.nr.127; ook bij het 2e bat.; inv.nr.128;

Westra, Jan Harmens; 1e afd. 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Westra, Jan Jans; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; uit de dienst ontslagen; inv.nr.129

Westra, Johannes Baukes; geb. Damwoude 08.08.1805 wonende te Westergeest, z.v. Bauke en Antje Sybes; 1e afd., 3e bat., 4e comp. maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Westra, Sake Baukes; 1e afd., 2e bat., 5e comp., bij het leger te velde; 07.08.1831 naar het hospitaal;  inv.nr.128;

Westra, Wybren Liebbes; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr. 129;

Wetering, Nicolaas Hendrik, vrijwilliger van aug. tot nov. 1830 te Brussel en Antwerpen; adjudant-onderofficier 1e afd., 3e bat.; inv.nr.129; 

Wetterauw, Eelze Klazes; sergeant-majoor 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Wever, Gerrit Roelofs; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130

Wever, Jan Pieters; 1e afd., 2e bat., 3e comp. inv.nr.128;

Wiarda, Thijs, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; inv.nr.127;  ook bij het 2e bat.; inv.nr.128; Staatscourant

Wybenga, Evert Kornelis; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; 13.02.1831 in de Infirmerie te Leeuwarden; 14.05.1831 bij de kompagnie terug; 31.05.1831 naar Den Bosch om gehervisiteerd te worden; 12.06.1831 naar het depot te Leeuwarden; 24.09.1831 uit de dienst ontslagen; inv.nr.128;

Wybenga, Gooitzen Hanzes; 1e afd., 2e bat., 2e coinp.;v.nr.128; 

Wybenga, Schelte, geb.Franeker 28.06.1804 wonende te Sneek z.v. Sybrand Wybenga en Catharina Zijlstra; vrijwilliger, kapitein, febr.1831 tot sept.1835; 2e afd. 2e bat., 3e comp.; inv.nr. 128. 131en 132;

Wybenga, Cornelis Brands; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Wybenga, Minne Jacobs; geb. Zwaagwesteinde 25.03.1804 z.v. Jacob en Trijntje Aukes 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Wijbenga, Minne Jelles; geb. Wouterwoude 30.01.1803 wonende te Zwaagwesteinde z.v.Jelle en Antje Minnes; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Wijbenga, mr. S. wonende te Sneek; kapitein 2e afd., 2e bat., onderscheiding voor 25-jarige dienst als officier; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Sneek; (NB komt niet voor op de lijsten inv.127)

Wiebinga, Wiebe Yntzes; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Wiebenga, Wybe Piers geb. Witmarsum 26.12.1802 z.v. Pier Wybes en Trijntje Sanders; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Wybrandy, Tjibbe Sybrens geb.Leeuwarden 01.07.1805 z.v. Sybren en Maria Krins (?); 1e afd., 1e bat., 1e comp. inv.nr.131;

Wygers, Johannes, 1e aafd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 comp.artillerie nr.80; inv.nr.127;

Wiegersma, Sies Wiegers; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Wijkkel, Durk Hendriks; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130

Wiel, Age Taekes ter; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Wiel, Paulus van der, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Wielen, van der, ( geen verdere persoonsgegevens); schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant; 

Wielen van der, Hans Jurjen, geb. Leeuwarden 29.12.1801 z.v. Kornelis en Anna Maria Eenhuizen (?); vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.127 

Wielen van der, Klaas Hendrik geb. Harlingen 04.12.1804 z.v.Hendrik en en Maria Homberg, korporaal, 1e afd., 1e bat., 4e comp. en 2e bat., 1e comp.; inv.nr.127 en 128;

Wielen van der, Cornelis, korporaal 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Wielinga, Harmen Willems geb. Eestrum 27.03.1805 wonende te Bergum z.v. Willem en Jitske Boukes; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Wielinga, Jan Douwes geb. Sneek 16.05.1801 z.v. Douwe en Ytje Jacobs; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; ; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Wielinga, Jan Lolles; geb.Heerenveen (Schoterland) 01.03.1794 z.v. Lolle Mathijs en Berber Gerrits; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; 01.04.1831 in het garnizoen te Nijmegen; 12.06.1831 bij de Reserve Divisie; 01.08.1831  bij de 2e brigade der 3e divisie; 02.08.1831 op mars van Tongelre naar Bergeyk naar het hospitaal te Den Bosch, waaruit 24.08.1831 ontslagen; inv.nr.130; 

Wielinga, Klaas Gerrits; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Wynia, Frans Poges; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Wierda, Pier Klazes; sergeant  1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Wierda, Sytze Ruurds geb. Leeuwarden 05.06.1790 z.v. Ruurd Sietzes en Janake Pieters; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Wiggen, Wouter van; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130

Wey, Oege Sytzes van der; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Weydijk, Hendrik geb. Leeuwarden 29.08.1804 z.v. Geert en Neeltje Ferwerda, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 6e comp.; 28.11.1831 in het hospitaal te Den Bosch en aldaar overleden 03.01.1832, oud 30 jaar; inv.nr.127; 

Wijk, Roelof van, tamboer; 1e afd., 1e bat., van 14.11.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is  overgegaan naar de 2e Ban; Metalen Kruis toegekend wegens november 1830inv.nr.127;

Wijk, Gooitzen Hendriks van der, geb.Bakkeveen 11.01.1803 z.v. Hendrik Hylkes en Martzen Goitzes; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; lafhartig gedrag voor de vijand en bij de affaire van Leuven weggelopen; inv.nr.130;

Wijk, Gurbe Wiebes van der; geb.ca 1802 z.v. Wiebe Girbes te Kortezwaag; korporaal 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130; Raf Langezwaag fol.80v;

Wijk, Roel Migchiels van der; geb.ca. 1805 z.v. Migiel Harmens te Lippenhuizen; sergeant 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130;

Wijma, Daniel Sytzes z.v. Sytze Daniels, korporaal 1e afd., 3e bat., 3e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; overl. Utrecht 21.11.1832; inv.nr.129; BS Achtkarspelen overl.akte 1832 blad nr.26;

Wijma, Johannes Sakes; Weynen, Pieter Josephs, 10.02.1831 korporaal 1e afd., 1e bat., 1e comp., 27.09.1831 als vermist opgegeven; 26.10.1831 als deserteur afgescheven; inv.nr.127; ook: vrijwilliger, sergeant-majoor; oktober 1831 mobiele leger 1e afd., 3e bat., 4e comp. te Leeuwarden

Wyminga, Ritske Jacobs; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Wijnalda, Jelle; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Wijnalda, Lieuwe Eilderts, geb. Surhuisterveen plm. 1803 z.v. Eldert Johannes en Anke Lieuwes; 1e afd., 3e bat., 3e comp. maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Wijnalda, Sierk geb. Harligen 22.10.1804 z.v. Klaas en Gerritje Jelles; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Wijnants, Jacob, geb. Leeuwarden 14.03.1802 z.v. Marius en Dieuwke Hania, wonende aldaar; sergeant 1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.25 en 127 ;

Wijnants, Christiaan, korporaal; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; sergeant 2e afd., 2e bat., 5e comp.; van 06.12.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e ban; 13.12.1831 aangekomen bij het leger te velde; 14.01.1832 geremplaçeerd door Anne Hendriks van Gorkum; gunstig voorgedragen; komt ook voor op een lijst met de aantekening dat hij op 19.02.1831 is ontslagen; alsmede dat hij niet in een rechtgevend tijdvak heeft gediend; toch Metalen Kruis toegekend wegens november 1830 )inv.nr.127 en 131;

Wijnbrander, Johan Henderik, korporaal, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; eerder doorgehaald doch op aparte lijst opgevoerd dat hij geacht wordt aanspraak te hebben op het Metalen Kruis, doch aan wie uit hoofde van overlijden of andere redenen het niet is uitgereikt; met aantekening: geroyeerd door het dept.van oorlog; inv.nr.127; komt ook voor als vrijwilliger, sergeant-majoor oktober 1830 mobiele leger te 's-Hertogenbosch; inv.nr.129;

Weynen, Pieter Josephs, 10.02.1831 korporaal 1e afd., 1e bat., 1e comp., 27.09.1831 als vermist opgegeven; 26.10.1831 als deserteur afgescheven; inv.nr.127; ook: vrijwilliger, sergeant-majoor; oktober 1831 mobiele leger 1e afd., 3e bat., 4e comp. te Leeuwarden

Wijngaarden, Auke Reinders 2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Wijngaarden, Arjen Jans wonende te Vrouwenparochie; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Wijngaarden, Gerhardus Rintjes geb. Parrega 20.05.1805 wonende te Westhem z.v. Rintje Gerardus en Trijntje Gerlofs; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Wijngaarden, Cornelis geb.Leeuwarden 22.03.1814 z.v. Cornelis en Hikje Deinema; vrijwilliger, tamboer 1e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.127 en 129; 

Wijngaarden, Cornelis Gerrits, geb.omstr.1800 z.v. Gerrit Wijngaarden te Kollum; 1e 3e bat., 3e comp., 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; Raf Kollum fol.37;

Wijngaarden, Sipke Pieters; 1e afd., 2e bat.,1e comp; inv.nr.128;

Wijnhoff, Bernardus; 1e luitenant 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Wijnsma, Klaas Hendriks geb. Veenwouden 18.04.1805 z.v. Hendrik en Pierke (?) Sybes; sergeant 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Wijnstra, Eling Jetzes; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Wijsma, Harmen, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 2e bat.; inv.nr.127; 19.10.1831 uit het hospitaal en de schutterlijke dienst ontslagen wegen gebreken; inv.nr.43 nr.122;

Wijtsma, Jacob Wiggers geb. Allingawier 23.02.1802 z.v. Wigger Jacobs en Janneke Hessels; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Wierda, Jan Klazes; 1e afd., 2e bat.,2e comp.; inv.nr.128;

Wierda, Sytze; 2e afd., 2e bat.; komt voor op de lijst van overledenen opgemaakt in het kamp bij Oorschot d.d. 13.07.1832; inv.nr.131;

Wierdsma, Uilke Annes geb. Het Meer (Heerenveen) 23.11.1796 wonende te Luinjeberd z.v. Anne Wierds Wierdsma en Marijke Uilkes Jongsma; sergeant 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; Raf Heerenveen fol. 58;

Wieren, Heine Durks van, geb. Visvliet 25.10.1800 wonende te Burum z.v. Durk en Aukje Pieters; 1e afd., 3e bat., 4e comp. maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Wiersma ( zondere verdere persoonsgegevens); korporaal 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;

Wiersma, Beert Siedzes; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128;

Wiersma, Douwe, geb. Harlingen 31.12.1802 z.v. Hylke en Elisabeth Douwes; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Wiersma, Foeke Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Wiersma, Fokke Louis; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; uit de dienst ontslagen; inv.nr.129; 

Wiersma, Harmen Sikkes; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Wiersma, Ids Herkes geb. Baard 27.09.1805 wonende te Makkum z.v. Herke Idzes en Pietertje Joukes; overl.in de gemeente St.Oedenrode 25.02.1832; 2e afd., 2e bat.;2e comp.; komt voor op de lijst van overledenen opgemaakt in het kamp bij Oorschot d,d, 13.07.1832; inv.nr.131; BS Wonseradeel overl.akte 1832 blad nr.25;

Wiersma, Ynze Sijes geb. plm. 1801 z.v. Sije Hanzes te Oostrum; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; Raf Ee fol.72;

Wiersma, Yte Pieters, geb. plm.1799 z.v. Pieter Sjoerds te Kollum; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; Raf Kollum fol.47;

Wiersma, Jacob Jacobs geb. Tjalhuizum 29.04.1805 wonende te Hieslum z.v. Jacob Jacobs en Antje Luitjens; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Wiersma, Jan Wybes z.v. Wybe Klazes en Haukje Jans te Dantumawoude; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Wiersma, Jelle Hayes geb. Warga 02.04.1802 wonende te Irnsum z.v. Haye Sytzes en Froukje Jacobs Hiemstra; fourier, sergeant;  2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Wiersma, Johannes Geerts; korporaal 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Wiersma, Johannes Jans geb. Schiermonnikoog 14.10.1804 z.v. Jan en Antje Wiersma; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Wiersma, Jouke Heerks; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Wiersma, Marten Tietes, korporaal; 1e afd., 1e bat.; van 06.12.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban en ontslagen; gunstig voorgedragen en toegekend;  inv.nr.127;

Wiersma, Paulus geb. Harlingen 26.12.1801 z.v. Bauke en Tetje Tjallings Terpstra; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Wiersma, Sybe Tjerks;  geb. Brantgum 25.09. ? wonende te Raard, z.v. Tjerk en Sieuwke Douma 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Wiersma, Sieds Geerts geb. (O)Nijkerk z.v. Geert Johannes en Jetske Jelkes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 06.10.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129

Wiersma, Sjerp Jacobs ; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; bij het leger te velde; 03.08.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128;

Wiersma, S.S., (geen verdere persoonsgegevens bekend) schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gesneuveld tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;

Wiersma, Tiemen Jans, geb.Surhuisterveen plm.1798 z.v. Jan Tjeerds en Gepke Jans; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Wiersma, U., sergeant 2e afd., 2e bat.; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Heereveen; (NB niet op de lijsten inv.nr.127 etc.)

Wiersma, Wabe Feddes, geb.Bolsward 19.04.1800 z.v. Fedde en  Maaike Gerrits; vrijwilliger, korporaal 1e afd., 1e bat., 4 e comp.; 18.02.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.127;

Wierstra, Libbe Stevens; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Wierstra, Marten Eeltjes; 1e afd., 2e bat., 3e comp.;  inv.nr.128;

Wiggers, Harmen Jan; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Wichers (Wiggers), Pieter Freerks, vrijwilliger, 1e afd., 1e en 2e bat.; inv.nr.127 en 128;

Wiglema, Momme Johannes geb. Rauwerd 14.07.1804 z.v. Johannes Reins en Sijke Mommes; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Wilde, Ale de; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Wilde, Jacob de; 1e afd., 1e bat.; van 06.12.1830 tot 26.05.1831 te Den Bosch op welke datum hij is ontslagen wegens lichaamsgebreken;  gunstig voorgedragen en toegekend; komt onder nr.25 ook voor op een andere lijst; inv.nr.127;

Wilde, Jacob Arends de geb. Terwolde 28.06.1802 wonende te Leeuwarden, z.v. Arend en Wilhelmina Groot; plaatsvervanger, 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129; 

Wilde, Pieter de,. geb. Pietersbierum 14.02.1804 wonende te Harlingen z.v. Willem en Cornelia; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Wilhelmy, Taeke geb. Sneek 11.10.1812 z.v. Hendrik en Bregtje Buurman (?) hoornblazer, vrijwilliger, 1e afd., 2e bat., 3e comp. en 4e comp.; inv.nr.127 en 128;

Wildts, Hendrik Meinderts, geb. Sneek 07.09.1804 wonende te Harlingen z.v. Meindert en Antje de Haan; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;. 

Wildschut, Klaas geb. Sneek 13.01.1802 z.v. Wybe en Klaaske Schaaf; 1e afd., 1e bat., 5e comp.;  heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;    

Wildschut, Laurens Wybes, overl. ’s-Hertogenbosch 06.12.1831 oud 31 jaar, ongehuwd; overl.akte Sneek 1832 blad nr.25;

Wildschut, Lourens Ages overl.Wymbritseradeel 05.11.1837 oud 43 jaaar, gehuwd; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831

Wilhaar, Jurjen Jans; 2e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.130;

Wilkeshuis, Pieter, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Willems, Jan Hendriks; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Willems, Pieter, geb.Hees, 05.01.1799 z.v. Antoon en Johanna de Haard (?), wonende te Leeuwarden; 23.09.1831 korporaal, fourier; 1e afd., 1e bat. 1e comp., inv.nr.127; 

Willemse, Hendrik Hermanus; mr.geweermaker, sergeant titulair  staf  2e afd., 3e bat.; inv.nr.130;

Wilstra, Marten Tjeerds; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Wind, Wytze Jans; 1e afd, 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Winkel, Sjoerd Johannes; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Winkel, Bauke de, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; 24.11.1830 opgenomen in het civil hospitaal te Den Bosch en aldaar op 02.12.1830 overleden; inv.nr.127;

Winter, Hendrik Hendriks geb. Rotsterhaule 15.05.1804 wonende te Terband; z.v. Hendrik Lamberts Winter en Niesjen Hendr. Put ; 29.07.1832 tamboer 2e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131;

Winter, Johannes geb. Harlingen 17.06.1797 z.v. Johannes en Minke van der Wey; 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Winters, Johannes korporaal 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 01.04.1831 naar de comp.artillerie nr.21; inv.nr.127;

Wip, Jan Jacobs; ; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Wismans, Jan Hettes (Hates) geb. ca. 1804 z.v. Hette Roelofs Wismans te Oldeberkoop; 2e afd., 1e afd., 4e como,; inv.nr.130; Raf  Oldeberkoop fol. 32;

Wispelwey, Jan Martens, geb.Harich 03.08.1804 z.v. Marten Jans en Trijntje Wytzes Tuinier; 2e afd,, 1e bat., 3e comp.; van 01.04 tot 12.07.1831 in 't garnizoen te Nijmegen; 12.06.1831 bij de reserve divisie; 01.08.1831 bij de 2e brigade 3e divisie; van 03.01.1831 tijdens de mars van Tongelre naar B ergeyk naar het hospitaal te Den Bosch, daaruit 19.09.1831 daaruit ontslagen; inv.nr.131; 

Wissink (Wissing), Hendrik Rienks, geb.Aalsum 08.03.1802 wonende te Dockum, z.v. Rienk en Geertje Wissing; 1e afd., 1e bat., 1e comp., 06.11.1830 overgenomen van de 2e comp., 2e bat., 1e afd. Friese Schutterij; inv.nr.127 en 128;

Wit, Andries Cornelis de, geb. Bolsward 27.06.1796 wonende te IJlst z.v. Cornelis en Minke Gerrits; fourier 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Wit, Andries Sjoerds de, geb. Bolsward 08.12.1797 z.v. Sjoerd Andries en Ninke Willems; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131; 

Wit, Dirk de, geb. Leeuarden 04.09.1790 wonende te Harlingen z.v. Elias en Grietje de Boer; vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 5e comp.; 06.09.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.127;

Wit, Gerrit Cornelis de, geb. Bolsward 0612.1804 wonende te Pingjum z.v. Cornelis Gerrits en Minke Roelofs; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Wit, Jan de, geb. Sneek 25.08.1812 z.v. Jacobus en Janneke Jacobs; vrijwilliger 1e afd., 1e bat., van de  6e naar de 1e en terug naar de 6e comp.; 29.07.1832 gedetacheerd bij het korps Mariniers; inv.nr.127;

Wit, Jentje Cornelis de, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 2e comp.; 10.04.1831 naar de 3e comp.; inv.nr.127;

Wit, Cornelis Wybrens de; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

With, Sjoerd Meinderts de, geb. Drachten 11.04.1795 wonende te Surhuisterveen z.v. Meindert en Geeske Sjoerds; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 3e comp.lichting 1830; inv.nr.129 en 99;

Wit, Tamme Klazes de, geb. Sneek 15.03.1798 z.v. Klaas Lucas en Christina Wilhelmina Metscher; korporaal 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Witte, Jan Jacobs de; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Witte, Pieter Jacobs de, geb. Pingjum 04.01.1804 z.v. Jacob Pieters en Jantje Sybrens; 2e afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.131;

Witteveen, Heerke Tjerks geb. Drogeham plm. 1802 z.v. Tjerk Egberts en Iemkje Heerkes; ; 1e afd., 3e bat., 3e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Witteveen, Oene Hiddes; 1e afd, 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Witteveen, Wybren Lubberts, geb.Surhuizum z.v Lubbert Hendriks en Grietje Wybrens; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Witte(r)ma, Jan Joukes 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Wobma, Taeke Jelles geb. Franeker 07.02.1797 z.v. Jelle en Sibbeltje Pieters; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131;

Wolberts, Hendrik Willems; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Wolbus, Dirk Willems; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Wolff, Benjamin geb. Groningen 08.07.1803 wonende te Leeuwarden z.v. Harmen Christiaan en Anna Josepha Maria Theresia van Heidelberg, sergeant, 1e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.127;

Wolff, Hermanus Cornelis geb. Harlingen 20.11.1810 z.v. Cornelis en Neeltje Hoffius, vrijwilliger, korporaal 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127;

Wolf, Frederik de; korporaal-tamboer; 1eafd., 2e bat., 1e comp.; lafhartig gedrag; inv.nr.128

Wolf, Ulbe Engeles de; geb. Oudega  05.12.1805 wonende te Workum, z.v. Engele en Geertje Geneë; 1e afd., 1e bat. 6e comp.; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Worremeester, Jan Hendrik tr. Kollumerland 01.06.1827 Baukje Folkerts Elinga; plaatsvervanger 1e afd., 3e comp., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; BS Kollumerland huw.akte 1827 nr.20;

Wouda, Luitzen Gerkes ca. 1802 z.v. Gerke Gabes (overl.) en Sytske Luitjens te Nieuwehorne; 2e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.130; Raf  Mildam fol.188;

Woude, Anne Willems geb.Kollum 24.12.1805 z.v. Willem en Aaltje Annes; 1e afd., 3e bat., 4e comp; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Woude, Bauke Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Woude, Dirk Sikkes van der, wonende te Vrouwenparochie; 1e afd.; 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128; Sannes;

Woude, Fokke Klaazes van der; korporaal 1e afd., 1e bat., 2e comp.;  van 14.11.1830 tot 27.05.1831 te Den Bosch op welke datum hij werd ontslagen; Metalen Kruis uitgereikt wegens november 1830; inv.nr.127; 

Woude, Gabe Pieters van der; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Woude, Gerben Ates van der geb. Blija 12.05.1802 wonende te Hantumhuizen, z.v. Ate Egberts en Gotske Gerbens; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129

Woude, Gerben Wymers van der 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Woude, Haye Jacobs van der; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Woude, Hendrik Gerrits van der geb. Suameer 18.12.1805 z.v. Gerrit en Grietje Allema; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr. 129;

Woude, Jan Johannes; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; uit de dienst ontslagen;  inv.nr.129;

Woude, Jan Weits geb. Pieterzijl 03.03.1805 wonende te Munnekezijl, z.v. Weit en Janke Jans; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129; Pieters 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129;

Woude, Joeke Roels van der geb. Suameer 27.06.1801 wonende te Nijega (Sm.) z.v. Roel en Antje Bouma; 1e afd., 3e bat., 1e comp., maart 1831 mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr. 129;

Woude, Jacob van der, korporaal; 1e afd., 1e bat.; van 14.11.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban; Metalen Kruis uitgereikt wegens november 1830; inv.nr.127; 

Woude, Johannes Lammerts van der; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128;

Woude, Klaas Pieters, geb. Wijns 22.12.1804 z.v. Pieter en Sjoukje Klazes; korporaal nadien sergeant 1e comp. 1e afd., 3e bat.; maart 1831 bij het mobiele leger, in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129 en 94

Woude, Kobus Willems geb. plm. 1802 z.v. Willem Gerrits te Kollum; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129, Raf Kollum fol. 24;

Woude, Lieuwe Klazes van der; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128;

Woude, Peterus Hendrikus van der, korporaal, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127 

Woude, Pieter Rommerts van der, geb. Huizum 24.10.1805 wonende te Leeuwarden z.v. Rommert en Antje Zetstra; 1e afd., 1e bat., 6e comp.;heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127;

Woude, Roel Jacobus; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129;

Woude, Sies van der; 1e afd., 1e bat.; van 14.11.1830 tot 01.06.1831 te Den Bosch op welke datum hij besluit van Z.M.is ontslagen; Metalen Kruis uitgereikt wegens november 1830; inv.nr.127;

Woude, Sije Jans; 1e afd.; 2e bat., 4e comp.; bij het leger te velde; 02.08.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128;

Woudsma, Harmen Aans; 1e afd., 2e bat., 5e comp., inv.nr.128;

Woudsma, Sipke Haikes geb.plm.1799 z.v. Haike Sipkes te Buitenpost; 1e afd., 3e bat., 3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129, 

Woudstra, Arend geb. Leeuwarden 26.08.1816 z.v. Arend Aalders en Arendje Posstumus, vrijwilliger, tamboer; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; omtrent deze kunnen geene nadere inlichtingen gegeven worden, zijnde het niet bekend uit welke gemeente hij afkomstig is.Overgegaan bij de Oostindische Troepen; inv.nr.132; Mogelijk identiek aan: Arend Poorten Woudstra te Oudega (HON) Tresoar Raf mairie Koudum fol.123v.; inv.nr,132; 

Woudstra, Lolke Sakes geb.ca. 1803 z.v. Sake Lolkes te Schurega; 2e afd, 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Raf Mildam fol.37

Woudstra, Lolke Sytzes geb.Katlijk 11.01.1804 z.v. Lolke Sytzes Woudstra en Geertje Keimpes; 2 afd., 1e bat., 1e comp.; 05.08.1831 tot 10.09.1831 in het hospitaal te Den Bosch; 22.11.1831 in de Lek bij Vianen verdronken; inv.nr.130; NB geen overlijdensakte gevonden;

Wuring, Wybren Arends  geb.Oudehaske 05.06.1798 z.v. Arend en Elizabeth Hoeve; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Wustman, Jan Hendriks geb. pl.1800 z.v. Hendrik Wustman (overl.) en Aatje Jans te Kollum; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; Raf Kollum fol.42;