Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.

Friese schutters beginnend met letter A

Opmerking: 

De hieronder volgende namen zijn zoveel mogelijk fonetisch gealfabetiseerd volgens de Friese uitspraak. Bijvoorbeeld:  Dijk=Dyk; Dijkstra=Dykstra, Z=S; Zijlstra=Sylstra, Visser en Vries onder de F. enz.

 

Aaldering, Arend; korporaal, geb.Angerlo (Gld.) 24.05.1805 z.v. Willem en Hendrika Veldkamp; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.127;

Aardema, Siebe Everts geb.1804 z.v. Evert Alberts Aardema te Duurswoude; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130; Raf Ureterp fol.69v;

Aarsen, Johannes geb. Sneek 05.09.1804 wonende te Leeuwarden z.v. Ybele en Janke Posthumus, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127;

Aarts, Hendrik; sergeant 2e afd., 2e bat., 3e comp. ;inv.nr.131;

Adema, Jacob Jacobs; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; ; inv.nr.128;

Adema, Jan Ruurds geb. Makkum 17.09.1794 wonende te Franeker z.v. Ruurd en Gelske Cornelis, 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127

Adema, Jan Gerkes; 1e afd., 3e bat., 2e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Adema. Johan Hora; wonende te Harlingen; 1856 te Leeuwarden;  vrijwilliger kapitein 1e afd., 2e bat.; bij Kermpt gewond door een geweerkogel in de rechterarm; Ridder MWO 4e klasse; inv.nr.128; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis afd. Leeuwarden 

Agricola, Yde Sakes  geb. St.Nicolaasga 16.11.1805 z.v. Sake Ydes Agricola en Sibbeltje Klazes Bos (?); 2e bat, 2e bat., 1e comp.; inv.nr.131; Raf Langweer fol. 16;

Achter, Wybe Sytzes geb. Bovenknijpe 05.03.1801 wonende te Nijehaske z.v. Sytze Klazes en Trijntje Wiegers Blaauw; 2e afd., 2e bt., 1e comp.; inv.nr.131;

Aken van, Leonard Alexander Cornelis Johs., geb.Maarsen 02.12.1810 z.v. Cornelis en Amalia Bhôme; wonende te Leeuwarden; vrijwilliger, fourier 1e afd., 1e bat., 1e comp., inv.nr.127; 

Akker, Hendrik Willems; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130

Akker, Jan Jochems van den; geb. ca. 1800 z.v. Jochem Jans te Ter Idzard; 2e afd., 1e bt., 4e comp.; inv. nr.130; Raf Wolvega fol.71;

Akker, Meindert (Minze)van den geb. Bolsward 15.06.1809 z.v. Jan en Trijntje Tilsma; vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127; ook bij het 2e bat.; inv.nr.128

Akkerboom, Cornelis Eeltjes geb. Harlingen 12.07.1793 .z.v. Eeltje en Grietje Reins, vrijwilliger 1e afd., 1e bat., 4e comp.; inv.nr.127; met aantekening: overleden; overl. Utrecht 01.05.1832 oud 38 jaar;

Akkerhof, Sipke Folkerts geb. ca. 1802 z.v. Folkert Tjallings Akkerhof; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128; Raf Hallum fol.21v;

Akkerman, Jan Wybes geb. ca. 1802 z.v. Wybe Andries Akkerman te Oosterzee; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; inv.nr.130; Raf  Oosterzee fol.24;

Akkerman, Johannes geb.Drachten 12.08.1802 wonende te Sneek z.v. Jan en Anna Wilgenbosch; 1e afd., 1e bat., 5e comp.; van 06.12.1830 tot 06.03.1831 te Den Bosch; in het hospitaal 15.07.1831 uit ‘s Rijks Hospitaal te Utrecht en met verlof;  10.12.1831 in de Infirmerie te Leeuwarden opgenomen; 03.04.1832 ontslagen; door ziekte verhinderd; gunstig voorgedragen en toegekend;  inv.nr.127; lid van de Vereeniging het Metalen Kruis afd. Sneek;

Akker, Minse van den, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Albada, Douwe Baukes geb. ca. 1802 z.v. Bauke Douwes Albada te Kolderwolde; 2e afd., 1e bat,m 3e comp.; inv.nr.130; Raf  Koudum fol.159v

Albada, Johannes Willems geb. ca. 1802 z.v. Willem Pieters Albada en Marijke Johannes te Sondel; 2e afd., 1e bat,m 3e comp.; inv.nr.130; Raf Balk dl. 1 fol.107;

Albada, Geert Hendrik van, geb. Leeuwarden 29.03.1801 z.v. Hendrik Bruno's van Albada en Tjitske Gerrits,  overl.Leeuwarden 07.01.1835 oud 33 jaar, ongehuwd; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; van 21.02/01.04.1831 in het civil hospitaal te Den Bosch; inv.nr.127; BS Leeuwarden overl.akte 1835 nr.11;  

Albada, Johannes Willems, geb.Sondel 22.10.1805 z.v. Willem Pieters en Marijke Johannes; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; 11.12.1831 overleden in het hospitaal te Utrecht;

Albada, Pieter Willems geb. ca. 1804 z.v. Willem Pietes en Marijke Johannes te Sondel; 2e afd., 1e bat., 3e comp.; broer van Johannes Willems; inv.nr.130; 

Albarda, Egle geb. Nijewier 1804 wonende te Dokkum z.v. Jan en Grietje Durks Wibalda, tamboer; 1e afd., 1e bat., 3e comp.;van 14.11.1830 tot 13.06.1831 te Den Bosch; 14 juni bij het leger te velde; 28.07.1831 naar het hospitaal; 04.09.1831 bij het leger terug; was met verlof; hierdoor verhinderd de veldtocht bij te wonen; het Metalen Kruis verleend wegens november 1830;  inv.nr.127;

Alberda, Albert Gerlofs geb.ca. 1801 z.v. Gerlof Alberts te Pietersbierum; 1e afd., 2e bat., 3e comp., gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht;  inv.nr.128; Raf Sexbierum dl. 2 fol. 19; Staatscourant;

Alberda, Anske Sjoerds geb. Gauw 11.09.1806 z.v. Sjoerd Alberts en Mintje Willems Hoeken; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; 02.09.1832 uit de dienst ontslagen; inv.nr.131;

Alberda, Doede geb. Dokkum 14.12.1791 wonende te Leeuwarden  z.v. Johannes en Grietje Hanzes; vrijwilliger, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.127; ook bij het 2e bat.; inv.nr.128

Alberda, Gerben Jacobs; geb.plm.1801 z.v. Jacobus Alberts te Hylaard; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128; Raf.Jorwerd fol.74;

Alderts, Haring, vrijwilliger tamboer,  1e afd., 3e bat.,3e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger; in garnizoen te Leeuwarden, inv.nr.129

Algra, Halbe Alles; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;las, w

Alkema, Doede geb. Franeker 20.05.1801 z.v. Pieter en Sytske Tjallings; 1e afd, 1e bat., 4e comp.; van 14.11.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan bij de 2e ban; 02.12.1831 weer bij het leger te Velde aangekomen; Metalen Kruis uitgereikt wegens november 1830; inv.nr.127;

Algra, Rindert Fokkes geb. Lollum 09.06.1805 wonende te Kubaard; 2e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.131; 14.06.1832 opgenomen in het hospitaal te 's Hertogenbosch; 17.06.1832 naar het rijkshospitaal te Utrecht; 11.11.1832 uit het hospitaal te Utrecht en met volle soldij naar Lollum met onbepaald verlof;

Alkema, Yme Pieters; geb. Franeker 03.01.1804 z.v. Pieter en Sytske Tjallings; 1e afd., 1e bat., 2e comp.; van 14.11.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch op welke datum hij is overgegaan naar de 2e Ban; 02.12.1831 weer bij het leger te velde aangekomen; inv.nr.127;

Allema, Alle Klasesz; geb.Suawoude 12.02.1801 z.v. Klaas en Hiltje J.Allema; sergeant 1e comp. 1e afd., 3e bat.; maart 1831 bij het mobiele leger, in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129 en 94;

Allema, Folkert Klazes; geb.Suawoude 10.06.1804 z.v. Klaas en Hiltje J.Allema; korporaal nadien sergeant 1e comp. 1e afd., 3e bat.; maart 1831 bij het mobiele leger, in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129 en 94;

Alma, Bernardus, 1e afd., 1e bat., 2e comp. 22.12.1830 aangesteld tot fourier; 01.04.1831 naar de comp.artillerie nr.16; inv.nr.127; 

Alma Petrus, vrijwilliger in dienst maart 1831; off.van gezondheid 3e klas te Leeuwarden en Woerden; 1e afd., 3e bat., inv.nr.129

Alma, Sierd Alberts geb. Surhuizum 24.03.1804 wonende te Harkema-Opeinde z.v. Albert en Trijntje Sytzes; 1e afd., 3e bat., 3e comp., lichting 1831; inv.nr.129 en 99

Alta, Eelco Jacobus geb. Oosterlittens 26.03.1801wonende te Minnertsga z.v. Jacobus Canter Alta en Riekje Jorna;  kapitein 1e afd., 2e bat., 3e comp. inv.nr.80 en 128; 

Alta, Folkert Jans; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Altenaar, Jan Johannes; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Ambrocius, H.C., kanonnier artillerie 1914-1833; lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden (2e sectie);

Andreae Pzn., Gajus, 2e luitenant 1e afd., 2e bat., 4e comp.; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; inv.nr.128, Staatscourant;

Andries, Andries geb. Leeuwarden 18.03.1805 z.v. Hendrikje Andries, de vader niet genoemd; vrijwilliger, tamboer 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.131;

Andringa, Alle Tjeerds; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.131;

Andringa, Hidde Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Andringa, Piebe Gerrits; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Andringa, Pieter Gerbens wonende te St.Annaparochie; heeft volgens Sannes deelgenomen aan de Tiendaagse Veldtocht met de 1e afd., 2e afd., mogelijk 4e comp.; komt niet op de lijsten voor.

Andringa,  Sybren Sybrens; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Andringa, Uiltje Tjeerds; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Ankringa, Jan Oebeles z.v. Oebele Jans en Oetske Folkerts; 2e afd., 2e bat., 5e comp.; broer van Lolke Oebeles Ankinga; inv.nr.131

Ankringa, Lolke Oebeles, geb.Eernewoude 06.06.1801 z.v. Oebele Jans en Oetske Folkerts; 1e comp. 1e afd., 3e bat., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden, broer van Jan Oebeles Ankringa; inv.nr.129;

Annema, Anne Sytzes geb.ca.1802 zv. Sytze Annes Annema te Lippenhuizen; 2e afd., 1e bat., 2e comp.; inv.nr.130; Raf Lippenhuizen fol. 45;

Arum, Sybren van, geb.Harlingen 04.08.1802 wonende te Leeuwarden z.v. Dirk en Grietje Sleper, 1e afd, 1e bat., 6e comp.;  inv.nr.127; 

Altena, Fonger van, vrijwilliger; 8 febr.1833 aangekomen 2e afd., 2e bat., Leger te Velde; nov.1834 overgegaan bij de 17e afd. Inf., inv. nr.128 en 132;

Althuis ( geen verdere persoonsgegevens); schutter 1e afd. Mobiele Friese Schutterij; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; Staatscourant;

Althuis, Elise (?) Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Althuis, Pieter Jans; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128;

Alting, David,  vrijwilliger, geb.Groningen, 16.11.1808 wonende te Leeuwarden, z.v. Thomas en Annegien Davids; 1e afd., 1e bat., 1e comp.; van 15 tot 20.01.1831 in het hospitaal; 13.10.1832 overgegaan naar de Landdrienst; inv.nr.127;

Ambrosius, Hermanus Christoffel; 1e afd., 1e bat., 2e comp.;  01.04.1831 naar de comp.artillerie nr.89; inv.nr.127;

Andrea, Gayus, 1e afd., 1e bat., 1e comp.; 23.02.1831 als 2e luitenant overgegaan naar de 1e afd., 2e bat.; inv.nr.127 en nr.128;

Andries, Andries, vrijwilliger, tamboer; 2e afd., 2e bat., febr.1831 tot aan de ontbinding; inv.nr.128 en 132;

Andriessen, Anne Doekes geb. 10.05.1804 wonende te St.Annaparochie z.v. Doeke Andries en Rinksje Hantjes, die volgens Sannes heeft gediend in de 1e afd., 2e bat., mogelijk 4e comp. en op 09.04.1833 is overleden; Sannes; BS Het Bildt overl.akte 1833 nr.42; 

Andriessen, Hans Peter, geb.08.03.1795 in Denemarken z.v. Andries en Anna van Uelzen; vrijwilliger 1e afd., 2e bat., 3e comp.; 1e afd., 1e bat., 6e comp.; inv.nr.127;

Andringa, Hidde Jans; 1e afd., 2e bat., inv.nr.128; 

Andringa, Piebe Gerbens; 1e afd. 2e bat.; inv.nr.128;

Andringa, Sybren Sybrens; 1e afd., 2e bat., inv.nr.128;

Andringa, Uiltje Tjeerds; 1e afd., 2e bat.; inv.nr.128;

Annyas, Geert Johannes; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; inv.nr.128;

Apol, Andries Berends; geb. Veenwouden 05.05.1805 z.v. Berend en Grietje Andries; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129

Appeldoorn, Waling Gerbens; 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128

Appelman, Gerrit Gabbes geb. Hollum plm.1802 z.v. Gabbe Gerrits en Hylkje Gerbens Molenaar; 1e afd., 3e bat., 5e bat.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;

Arema, Sjoerd Pieters geb. Woudsend 04.01. 1802 z.v. Pieter Sybes; broer van Tjalling Pieters Arema; 2e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.114 en 131; Raf Woudsend fol. 87v; 

Arema, Tjalling Pieters geb. Woudsend 04.01.1802 z.v. Pieter Sybes (moeder niet genoemd) ; broer van Sjoerd Pieters Arema; 2e afd., 2e bat., 3e comp. ;inv.nr.131;

Arum, Sybren van, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., inv.nr.127;

Asbeck, Tjalling Minno Watze baron van, wonende te Koudum vrijwilliger; majoor commandant 2e afd. 1e bat.; in dienst van januari 1831 tot juni 1834; ridder MWO 4e klasse;   inv.nr.nr.128 en 132

Asbeek, Jan, vrijwilliger, 1e afd., 1e bat., van 14.11.1830 tot 26.05.1831 te Den Bosch en op laatst genoemde datum ontslagen wegens lichaamsgebrek; Metalen Kruis toegekend wegens november 1830;inv.nr.127;

Asma, Lieuwe Harmens, 1e afd., 2e bat., 3e comp.; inv.nr.128

Asperen, Kornelis van, vrijwilliger, tamboer 1e afd., 3e bat., 2e comp. maart 1831 bij het mobiele leger; in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129

Asperen. Rinze Jans geb. Leeuwarden 06.11.1802 z.v. Jan en Antje Popkes, sergeant 1e afd., 2e bat.; 2e comp, 1821-1837; gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht; inv.nr.128, Staatscourant;

Assen, Hermanus Jans van, geb. Aalsum 04.11.1802 z.v. Jan van Assen en Getje Louws 1e afd., 1e bat.; inv.nr.127; 2e luitenant 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128; 1834 1e afd. 2e bat., 4e comp.; inv.nr.80

Assen, Jan van;   vrijwilliger, 2e Brigade, 1e afd., 1e bat. gewezen 1e comp van het 2e bat.; 22.06.1831 8 dagen politiezaal wegens wegblijven van excercities en ongevraagd verlaten van het kantonnement; rapport opgemaakt te Beest, 31 juli 1832; heeft aan de Tiendaagse Veldtocht deelgenomen; lafhartig en doorgaans slecht gedrag; verdient geen onderscheiding; is reeds overleden; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; inv.nr.127 en 128;

Atsma, Sipke Hendriks geb. plm.1801 z.v. Hendrik Atzes Atsma te Zuiderdrachten; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129; Raf Drachten dl.1 fol.5v

Attema, Hans Tjeerds; tamboer 2e afd, 1e bat, 1e comp.; inv.nr.130;

Attema, Siebe Joekes; 2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130;

Aukema, Auke Tjeerds; 1e afd., 2e bat., 4e comp.; bij het leger te velde; 13.06.1831 naar het hospitaal; inv.nr.128;

Avontuur, Hendrik; heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831; 1e afd, 1e bat.,  inv.nr.127; mogelijk was Sipke Hendriks Avontuur, oud 22 maanden, overl. 's Hertogenbosch 11.12.1832 een zoon; overl.akte Sneek 1833 blad nr.4;